Opatření rektora č. 27/2015

Název:

Pravidla uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR Univerzitou Karlovou pro studijní programy a obory, které jsou přípravou na výkon regulovaných zdravotnických povolání (lékař, zubní lékař)

K provedení:

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších právních předpisů

Účinnost:

15. červen 2015

[zrušeno OR č. 38/2017]


Pravidla uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR Univerzitou Karlovou pro studijní programy a obory, které jsou přípravou na výkon regulovaných zdravotnických povolání (lékař, zubní lékař)

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR je upraveno ustanoveními § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a obecnými předpisy o správním řízení.

 2. Tímto opatřením se stanoví závazná pravidla pro přijímání a posuzování žádostí o uznání  vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí ve studijních programech či oborech, jejichž absolvování je podmínkou pro výkon regulovaného zdravotnického povolání (lékař, zubní lékař).


Čl. 2 - Systém přidělování žádostí fakultám

 1. V případě, že žadatel ze země mimo EU žádá o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijním programu či oboru, jehož absolvování je předpokladem pro výkon regulovaného zdravotnického povolání (lékař, zubní lékař), je povinen podat žádost na rektorát univerzity (dále jen „RUK“).

 2. Oddělení přijímacího řízení, dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání studijního odboru RUK (dále jen „oddělení RUK“) zajistí bezprostředně po doručení žádosti na RUK její administrativní zpracování včetně zanesení údajů do Informačního systému pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání (dále jen „IS UZVV“) a následně přidělí žádost prostřednictvím rotačního systému jedné z fakult, která realizuje studijní program obdobný studiu žadatele. Příslušné fakultě musí být žádost předána jak v listinné podobě s přílohami, tak prostřednictvím IS UZVV.

 3. Pokud je žádost žadatelem podána na některou z lékařských fakult UK, je fakulta povinna neprodleně předat tuto žádost oddělení RUK k registraci a dalšímu zpracování, které probíhá v souladu s odstavcem 2.


Čl. 3 - Podklady pro rozhodnutí

 1. Podklady pro posouzení rovnocennosti jsou zejména diplom, dodatek k diplomu, transkript, studijní plán, případně jiné doklady obsahující informaci o náplni žadatelem absolvovaného studijního programu či oboru. Je-li to třeba, vyzve fakulta žadatele, aby doložil též listinu osvědčující oprávnění zahraniční instituce poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním v ČR.  Tyto dokumenty je žadatel povinen předložit v originále či ve formě úředně ověřené kopie.

 2. Fakulta, které byla žádost podle čl. 2 odst. 2 přidělena k posouzení, je povinna pokusit se ověřit pravost uchazečem doložených dokumentů u příslušné zahraniční vysoké školy. Pravost dokumentů se ověřuje dotazem zaslaným elektronickou poštou na adresu zahraniční univerzity. Pokud fakulta neobdrží do 14 dnů od odeslání dotazu od zahraniční vysoké školy odpověď, pokračuje řízení posouzením rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s čl. 4 a fakulta do spisu poznamená, že se nepodařilo pravost dokumentů u zahraniční vysoké školy ověřit. Neobdržení odpovědi od zahraniční vysoké školy není samo o sobě důvodem pro zastavení řízení ani pro zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.


Čl. 4 - Kritéria pro posuzování rovnocennosti

 1. Při posuzování rovnocennosti vzdělání se fakulty řídí právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 1, Lisabonskou úmluvou a též dokumentem „Minimální počty absolvovaných hodin v jednotlivých předmětech/disciplínách umožňující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijních programech či oborech, jejichž absolvování je podmínkou pro výkon regulovaného zdravotnického povolání (lékař, zubní lékař)“ (dále jen „Minimální počy absolovaných hodin").

  Minimální počty absolvovaných hodin pro Všeobecné lékařství


 2. Za odlišnost v podstatných rysech vedoucí k zamítnutí žádosti podle § 90 odst. 5 zákona o vysokých školách jsou považovány všechny případy, kdy žadatel v rámci zahraničního vysokoškolského studia co do obsahu nebo rozsahu nesplnil požadavky stanovené v Minimálních počtech absolvovaných hodin.


Čl. 5 - Zvláštní ustanovení

Ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy vyvstanou vážné pochybnosti o pravosti doložených dokladů, posoudí rovnocennost porovnávaných studijních programů či oborů pracovní skupina ustavená k tomuto účelu rektorem. Členy pracovní skupiny pro posuzování rovnocennosti jmenuje rektor z řad zástupců fakult uskutečňujících příslušné studijní programy či obory a zaměstnanců RUK.  


Čl. 6 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. června 2015.V Praze dne 19. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám