Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise ze dne 13. dubna 2015

Přítomni: Bc. Peter Korcsok (MFF),  Mgr. David Hurný (PřF), Dana Humlová (2. LF),  Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Mgr. Jan Kukla (PřF)


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Tomáš Bederka (PedF), PedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Miroslav Kyselica (3. LF), Petra Kňažeková, Bc. Karel Chlouba (FHS), Mgr. Marek Radecki (MFF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Jan Málek (FSV), Bc. Michal Zima (PřF), Kristýna Kučerová (1. LF) 


Hosté: RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř), Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Mgr. David Pavlorek (FF), Terezie Křížkovská (FF), Adéla Mrázová (FF), Evelína Koptišová (FSV), Bc. Jiří Vítek (2. LF), Anežka Pospíšilová (2. LF)1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 24. března 2015

2. Změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

3. Koleje a menzy UK, Studentský klub Celetná

4. Nominace zástupce Sociální komise do Komise pro přidělování startovních bytů

5. Žádosti o jednorázovou finanční podporu

- Konference Asociace studentů fyzioterapie (53 590 Kč)

- Daruj krev 2015 (10 000 Kč)

- Výstava Na film! (81 000 Kč)

- Světový den zdraví IFMSA (10 000 Kč)

- Festival JINOnice Jinak (21 300 Kč)

6. Různé


Sociální komise AS UK nebyla po celý čas svého jednání usnášeníschopná, závěry z komise jsou pouze závěry přítomných členů komise.1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 24. března 2015

Sociální komise AS UK nemohla rozhodnout.


2. Změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb


RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, informoval členy sociální komise AS UK o změně řádu, která by měla zejména vést ke zjednodušení současného řádu, dále také zavedení principu, že jedna ze tří osob navržených Akademickým senátem UK na členství v Radě Kolejí a menz musí být zaměstnancem univerzity; s tím, že tento princip by do budoucna zajistil více vyvážené složení sedmičlenné Rady. Dále zmínil formální zavedení možnosti, aby v přesně vymezených případech (opakovaná neúčast na jednání, porušení povinnosti dbát dobrého jména UK) mohla Rada KaM doporučit odvolání člena Rady, stanovení zásady, že předsedou kolejní rady může být pouze člen akademické obce UK; dosavadní obdobná podmínka pro členství v Grémiu předsedů kolejních rad tím bude splněna automaticky, zjednodušení systému cen za ubytování, při zachování pravidla, že standardní ceny, které hradí studenti, schvaluje na návrh ředitele Rada KaM, zrušení dosavadního systému členění kapacit pro ubytování, který v souvislosti s poklesem poptávky o ubytování ztratil svůj význam a nevyhovuje ani z pohledu efektivního řízení dostupné kapacity, zrušení ustanovení o podmínkách převodu zajišťování ubytovacích nebo stravovacích služeb na jinou právnickou osobu – toto ustanovení bylo do textu vnitřního předpisu vloženo s předpokladem reálné realizace takového převodu, který se však neuskutečnil a nyní ani v dlouhodobé perspektivě neplánuje, zrušení podmínky bezúhonnosti členů Grémia, která byla v praxi v podstatě nekontrolovatelná.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) sdělil, že v úterý 12. května 2015 zasedala legislativní komise AS UK, která změnu řádu projednala a jednala i o navrhovaných změnách Mgr. Romanem Šolcem.


3. Koleje a menzy UK, Studentský klub Celetná (SKC)


Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, informoval členy sociální komise AS UK o SKC. Sdělil, že v SKC byla zřízena wifi – eduroam a také WiFi pro návštěvníky (po registraci přes sms), SKC pravidelně pořádají hudební a divadelní vystoupení, výstavy v galerii SKC, SKC spolupracuje se studentskými spolky. V SKC existuje dotazník, co se návštěvníkům líbí a nelíbí, zatím jsme zaznamenali kritiku na výzdobu klubu, cenu, obsluhu a ředitelství KaM se tím intenzivně zabývá. Sdělil, že je plánovaná architektonická soutěž na interiér SKC. Ta je v gasci komise rektora pro studentský klub, nikoli přímo v gesci KaM.


Mgr. David Pavlorek (FF) řekl, že zájem o klub se zlepšil a SKC intenzivně komunikuje se studentskými spolky. Dále se zeptal, jestli je pravda, že bude nový vedoucí klubu. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, odpověděl, že personální změna nenastala.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, jak probíhá projekt „wifi na koleje“. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, odpověděl, že tuhle otázku řeší systémové ÚVT a soutěž na poskytovatele by měla být vypsána v létě 2015. Sdělil, že pokud by se postupovalo etapově, prvními pokrytými kolejemi by pak byly koleje Hvězda, Větrník, Kajetánka a Komenského.


Mgr. Jan Kukla (PřF) se zeptal, jestli i se zavedením wifi zůstane možnost kabelového připojení. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, odpověděl, že určitě ano. Dále se zeptal, jestli se ve výše zmíněných kolejích plánuje zvýšení ceny za ubytování. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, odpověděl, že se navyšování v nejbližší době neplánuje.


Mgr. Jan Kžíž (PřF) se zeptal, kdy se plánuje otevření kavárny v ul. Kamzíkova. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, odpověděl, že kolaudace proběhne 28. května 2015.


4. Nominace zástupce Sociální komise do Komise pro přidělování startovních bytů


Sociální komise AS UK nemohla rozhodnout.5. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


Konference Asociace studentů fyzioterapie (53 590 Kč)

Bc. Jiří Vítek (2. LF) informoval sociální komisi AS UK o první konferenci Asociace studentů fyzioterapie. Sdělil, že spolek sdružuje studenty fyzioterapie z Univerzity, ale i mimo Univerzitu. Snažili jsme se o to, aby konferenční poplatek byl co nejnižší a aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíc studentů. Konference má v současné době dva sponzory a na konferenci se přihlásilo 220 studentů.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) se zeptal, jaký je dopad této akce i na studenty mimo obor fyzioterapie. Bc. Jiří Vítek (2. LF) odpověděl, že obor fyzioterapie se vyučuje na čtyřech fakultách UK, mimo to se na konferenci přihlásili i studenti v oboru všeobecného lékařství a ze stomatologie.


„Přítomní členové sociální komise AS UK nemají výhrad k žádosti.“


Daruj krev 2015 (10 000 Kč)

Mgr. David Pavlorek (FF) představil projekt Daruj krev, který je primárně zacílen na prvodárce krve. Do projektu jsou zapojeny studentské spolky z pražských lékařských fakult a LF HK. Akce proběhne na podzim a bude propagována na zápisech na fakulty a na seznamovacích akcích jednotlivých fakult.


„Přítomní členové sociální komise AS UK nemají výhrad k žádosti.“


Výstava Na film! (81 000 Kč)

Žádost byla odložena pro příští zasedání sociální komise AS UK.


Světový den zdraví IFMSA (10 000 Kč)

Žádost byla odložena pro příští zasedání sociální komise AS UK.


Festival JINOnice Jinak (21 300 Kč)

Eveléna Koptišová (FSV) představila projekt JINOnice Jinak. V areálu Jinonice sídlí FSV, FHS a FF, takže cílem festivalu je setkávání studentů tří fakult a také oživení areálu.


Bc. Peter Korcsok (MFF) řekl, že v rozpočtu akce je příspěvek od Akademického senátu FSV a FHS, plánujete žádat i Akademický senát FF? Eveléna Koptišová (FSV) odpověděla, že Akademický senát FF festival nežádal. Mgr. David Pavlorek (FF) sdělil, že Akademický senát FF nerozděluje finanční příspěvky na studentské akce.


„Přítomní členové sociální komise AS UK nemají výhrad k žádosti.“6. Různé

Bc. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK, oznámil, že sociální komise AS UK se sejde na mimořádném zasedání v pátek 15. května 2015 v 9:45 před zasedáním AS UK.


Přítomní členové sociální komise AS UK se také dohodli, že zápisy ze sociální komise AS UK se budou zveřejňovány po schválení předsedou sociální komise AS UK co nejdříve po jednání komise na webu sociální komise AS UK v tzv. pracovní verzi.


Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK


Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise ze dne 13. dubna 2015_pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám