Kamila Veverková se stala novou děkankou Husitské teologické fakulty UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 30. června 2015 – ThDr. Kamila Veverková, Th.D. se dnes ujala funkce děkanky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dosavadní proděkanka pro vědu a výzkum byla v dubnu zvolena Akademickým senátem fakulty, následně její volbu podpořil i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Nová děkanka je v současnosti již pátou ženou ve vedení fakult Univerzity Karlovy.


ThDr. Kamila Veverková, Th.D. (1971) je česká církevní historička, duchovní Církve československé husitské. Absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě (Mgr.) v roce 2000, dále tamtéž dokončila studium doktorského studijního programu Teologie, oboru Husitská teologie, které zakončila v roce 2003 doktorskou prací.


Od roku 2003 pracovala jako vědecký pracovník Katedry církevních dějin UK HTF, od roku 2007 odborná asistentka této katedry. Současně působila jako proděkanka pro vědu a výzkum (včetně gesce doktorského studia a rigorózního řízení). Vedle toho se externě účastnila vědeckého projektu o etice vědy na Filozofickém ústavu AV ČR, v. v. i. (2008-2010), působila jako externí pedagog na Evropském vzdělávacím centru (2009-2010) a jako expert pracovala na projektu MŠMT ČR Kvalita, relevance, efektivita, diversifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (2014-2015).


V letech 2005-2006 absolvovala dvě stáže na Russian State University for Humanities (RGGU) v Moskvě v rámci mezivládní kulturní dohody. Spolupracuje s Institutem pro církevní dějiny (Königstein/Nidda), s Fakultou práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě a s Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň). Na těchto institucích buď přednášela, nebo opakovaně pracovala v rámci krátkodobých studijních pobytů.


Publikovala více než třicet odborných prací v češtině, angličtině, ruštině a němčině, dále řadu odborných recenzí; participovala na několika odborných projektech. Zúčastnila se řady vědeckých konferencí v České republice i zahraničí. Ve své práci se zaměřuje převážně na problematiku českého osvícenství, reformního hnutí katolického duchovenstva v 19. století, církevních dějin 19. století, ale věnuje se také teologickým aspektům v díle J. A. Komenského. V současné době chystá kritické edice teologických rukopisů z 19. století


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám