Opatření rektora č. 44/2015

Název:

Změna Opatření rektora č. 10/2015

K provedení:

-

Účinnost:

15. července 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]


Změna Opatření rektora č. 10/2015

 1. Opatření rektora č. 10/2015 „Harmonogram akademického roku 2015/16“ se mění takto:

  Bod 5 zní: „Termín rektorského dne je stanoven na 4. května 2016.“.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2015.

 3. Opatření rektora č. 10/2015 ve znění platném k 1. červenci 2015 je uvedeno v příloze tohoto opatření.V Praze dne 14. července 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPříloha Opatření rektora č. 44/2015

Harmonogram akademického roku 2015/16 ve znění opatření rektora č. 10/2015 a č. 44/2015


 1. Harmonogram

  1. října 2015

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2015/16

  23. prosince 2015 - 3. ledna 2016

  vánoční prázdniny

  15. února 2016 

  zahájení letního semestru akademického roku 2015/2016

  1. července 2016 – 31. srpen 2016

  letní prázdniny

  30. září 2016

  konec akademického roku 2015/2016


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:


    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 5. října 2015, popř. na odlišný termín, vyžadují-li to podmínky výuky na fakultě,

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 14. září 2015 do 20. září 2015 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 8. února 2016 do 14. února 2016. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 11. ledna 2016 až 14. února 2016 a zkouškové období letního semestru na období 23. května 2016 až 30. června 2016.


 3. V době od 1. září do 30. září 2016 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat  termíny pro státní závěrečné zkoušky.


 4. Do 31. března 2015 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2015/2016. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2015 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.


 5. Termín rektorského dne je stanoven na 4. května 2016.

     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám