Univerzita Karlova bude mít dlouho očekávaný vědecký kampus na Albertově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 4. září 2015 – Univerzita Karlova vypsala architektonickou soutěž na výstavbu dvou nových výzkumných center na pražském Albertově. Jedná se o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. V místě, kde v současnosti studuje, bádá, sportuje a žije několik tisíc studentů a akademických pracovníků univerzity, vzniknou nová moderní vědecká pracoviště, špičkově vybavené laboratoře, učebny, ale také menzy a místa pro společenská setkávání. Vznikne tak Kampus Albertov, významné centrum přírodovědného a medicinálního výzkumu na Univerzitě Karlově. Otevření nového kampusu je naplánováno na počátek roku 2022. V porotě architektonické soutěže zasednou mj. významní čeští architekti Josef Pleskot a Ladislav Lábus.


V areálu Albertova na Praze 2 v následujících několika letech vzniknou vědecká pracoviště Biocentrum a Globcentrum. Ta budou sloužit jako základna pro studium, zejména na magisterské a doktorské úrovni. Snahou též bude získat pro tato pracoviště špičkové zahraniční odborníky. Nový Kampus Albertov bude stejně jako v současnosti sloužit Matematicko-fyzikální, 1. lékařské a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  „Projekt představuje velkou výzvu pro další plánování a rozvoj Univerzity Karlovy. Jde o ojedinělou lokalitu koncentrace badatelských a pedagogických aktivit několika fakult v blízkosti centra města,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. V objektu je plánováno široké spektrum laboratoří různých typů (chemické, biochemické, molekulárně-biologické či fyzikální), prostory pro umístění speciálních technologií (např. optické a elektronové mikroskopy, hmotnostní spektrometry a další), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, ale i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárna, studentský klub a jiné.


Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch a dopady těchto procesů na společnost. I v tomto objektu jsou plánovány laboratoře, pracovny, menza, seminární i přednáškové místnosti. Kampus Albertov bude po dokončení nabízet i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárnu, studentský klub a jiné.


Budoucí počet zaměstnanců obou center je dohromady odhadován na více než 1200. Posluchárny a učebny v obou budovách budoucího Kampusu mají souhrnnou kapacitu téměř 900 osob a budou intenzivně využívány pro výuku zejména pregraduálních studentů zúčastněných fakult, ale i další edukační či konferenční aktivity. Jedním z hlavních cílů projektu je také účast zahraničních špičkových vědců v týmech, které v Kampusu Albertov budou pracovat.


Architektonická soutěž byla vypsána na 1. září 2015. Plánované otevření Kampusu je na počátku roku 2022. Předpokládaná cena stavby je přibližně 2,5 mld. korun a projekt bude financován z prostředků státního rozpočtu České republiky.


Další informace zde: http://kampusalbertov.cuni.cz/
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Univerzita klade důraz i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám