Opatření rektora č. 48/2015

Název:

Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK

K provedení:

čl. 3 odst. 3 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. říjen 2015

[zrušeno OR č. 56/2017]


Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK

Čl. 1 - Závazná struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK

 1. Závazná struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK (dále jen „zpráva“), kterou na základě čl. 3 odst. 3 Řádu pro hodnocení výuky studenty (dále jen „Řád“) předkládá děkan rektorovi, má tyto části:

    a. 

  Část I. – Organizace a zpracování výsledků hodnocení,

    b. 

  Část II. – Zpětná vazba hodnocení na fakultě a zpětná vazba ve vztahu k pracovníkům a pracovištím fakulty.

 2. Část I. tvoří na základě čl. 3 odst. 1 písm. a) Řádu stručný popis hodnocení výuky v předmětech v bakalářském a magisterském studiu uskutečněných v daném akademickém roce zahrnující zejména tyto body:

    a. 

  odpovědnost za realizaci hodnocení na fakultě (např. příslušný proděkan, ustanovená komise, akademický senát fakulty aj.),

    b. 

  vymezení příslušného vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana stanovujícího organizaci a další aspekty hodnocení podle čl. 4 odst. 4 Řádu,

    c. 

  cílová skupina hodnocení (studenti bakalářského nebo magisterského studia) podle čl. 4 odst. 1 Řádu,

    d. 

  způsob sběru dat (elektronická nebo listinná podoba) podle čl. 7 odst. 1 Řádu,

    e. 

  frekvence sběru dat (jednou za semestr nebo jednou za akademický rok) podle čl. 4 odst. 3 Řádu,

    f. 

  návratnost dotazníků na základě čl. 4 odst. 2 a čl. 8 Řádu:

  1. podíl počtu dotazníků odevzdaných v rámci hodnocení vůči celkovému počtu zapsaných studentů v bakalářském nebo magisterském studiu, nebo

  2. počet předmětů bakalářského nebo magisterského studia, ve kterých bylo hodnocení uskutečněno, průměrná návratnost dotazníků a medián návratnosti,

    g. 

  dostupnost výsledků pro studenty, pedagogy a vedoucí pracovišť (zajištění dostupnosti výsledků, způsob sdílení a prezentace výsledků) podle čl. 12 odst. 5 Řádu.

 3. Část II. tvoří stručný popis procesů zpětné vazby takto:

    a. 

  způsob zpracování a vyhodnocení výsledků na fakultě (forma zpracování např. do podoby souhrnné zprávy a procedura jejího projednávání fakultními orgány) podle čl. 12 odst. 2 Řádu,

    b. 

  způsob projednávání výsledků hodnocení s pedagogy a vedoucími pracovišť podle čl. 12 odst. 2 Řádu,

    c. 

  zohlednění výsledků hodnocení v rámci procesů ve vzdělávací činnosti na fakultě podle čl. 12 odst. 3 Řádu.


Čl. 2 - Další hodnocení na fakultě

V části III. zprávy se uvedou popisy dalších hodnocení výuky a kvality studia, pokud v daném akademickém roce na fakultě proběhla, a to:

  a. 

popis dalších hodnocení výuky a hodnocení kvality studia uskutečněných na fakultě za daný akademický rok (hodnocení studenty v kombinované formě studia, zahraničními studenty, studenty doktorského studia, absolventy fakulty aj.),

  b. 

popis dalších hodnocení kvality studia v bakalářském a magisterském studiu (např. hodnocení studijního zázemí a infrastruktury, hodnocení studijních plánů a kurikula, vyjádření se k celofakultním tématům aj.).


Čl. 3 - Návrhy na změny organizace hodnocení výuky či hodnocení kvality studia

V příloze zprávy se dále uvedou případné záměry fakulty na podstatné změny v organizaci hodnocení nebo ve způsobu zpracování a vyhodnocení výsledků hodnocení výuky a hodnocení kvality studia studenty. 


Čl. 4 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2015.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám