Univerzita Karlova otevřela první budovu nového kampusu v Hradci Králové. Lékařská a Farmaceutická fakulta získaly nové prostory pro vědu a výuku

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Hradec Králové, 6. října 2015 – Slavnostním otevřením Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl oficiálně zahájen provoz společné budovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.


Jedná se o první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který vzniká v prostoru u Fakultní nemocnice. Mimopražské fakulty tak postupně získávají nové a moderní prostory, kde mohou postupně funkčně i organizačně propojit svá pracoviště s Fakultní nemocnicí. Konečnou podobu tak získává již několik desetiletí trvající snaha o vytvoření společného sídla fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která je objektivně podložena nejen vizí do budoucnosti, ale i nevyhovujícím současným stavem z hlediska technického, kapacitního i z pohledu možností dalšího rozvoje. „Jsem nesmírně rád, že se podařilo zdárně dokončit tuto první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dvě pracoviště naší fakulty tím získávají nové a moderní prostory pro výuku i výzkumnou činnost, zároveň se ale díky uvolnění prostor zlepší prostorové dispozice mnohých pracovišť v rámci starých budov fakulty. Můj obrovský dík patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Věřím, že společnými silami se nám podaří v dohledné budoucnosti celý kampus dostavět“, uvedl děkan Farmaceutické fakulty Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


V první etapě plánované výstavby kampusu byl realizován projekt „Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové“. Budova je určena pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder. V případě Lékařské fakulty se do nových prostor přesunul Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie, z Farmaceutické fakulty se přestěhovala Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd. Nová budova již začala s novým akademickým rokem 2015/2016 plně sloužit k výuce studentů obou fakult i k vědeckým aktivitám. „Jsem velice rád, že v Hradci Králové máme nová, velmi hezká a při tom velmi funkční pracoviště Univerzity Karlovy. Děkuji všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se na realizaci tohoto díla podíleli. To, že jsme při stavbě první etapy úspěšně překonali mnoho problémů, nás posílilo a jsme lépe připraveni na realizaci dostavby celého kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Velice si přeji, abychom tuto šanci dostali“, řekl děkan Lékařské fakulty prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


Společné výukové a výzkumné centrum hradeckých fakult je pětipodlažní budova s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními. Objekt je navržen tak, aby podle energetické náročnosti splňoval podmínky pro zařazení mezi úsporné stavby. Budova má inteligentní řízení technologií, které slouží k optimálnímu nastavení vnitřního klimatu v letním i zimním období. Budoucí kampus už v rámci první etapy výstavby získal kompletní připojení na nezbytnou infrastrukturu.


„Nově vytvořené prostory Kampusu v Hradci Králové jsou druhým velkým projektem Univerzity Karlovy, který v letošním roce otevřela. Po Kampusu v Plzni dnes slavnostně otevíráme nové a vysoce účelné prostory a očekáváme, že podpora rozvoji výstavby výukových a výzkumných prostor na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové zvýší motivaci ke studiu a vědeckovýzkumnou práci Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli a kdo jej podpořili a vytvořili tak moderní zázemí a předpoklady pro kvalitní pedagogickou a vědeckou činnost a mezinárodní spolupráci. Věříme, že se zdárně podaří realizovat i druhou část projektu a celý kampus bude již brzy sloužit potřebám hradeckých fakult“, uvedl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


Z větší části byl tento projekt financován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady na výstavbu se pohybují ve výši 315 milionů korun. Stavba budovy byla zahájena v roce 2012, konečná kolaudace proběhla v září letošního roku.


Pro veřejnost bude nová budova Univerzity Karlovy v Hradci Králové zpřístupněna 7. listopadu 2015 od 9 do 13 hod. v rámci Dne otevřených dveří.


Pro více informací kontaktujte:


Mgr. Veronika Čechová, DiS.


Správní oddělení

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

e-mail: cechovve@lfhk.cuni.cz

telefon: +420 495 816 298Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám