Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 23. března 2015Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 23. března 2015
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF),Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl(ÚJOP), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana(3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr, Daniel Toropila (ÚVT), Mgr. Samuel Zajíček (FF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Jan Horejsek(1. LF), Jan Málek (FSV), Jakub Polách (3. LF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), PhD. Josef Stracený, CSc, (PedF)
Omluveni: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P), prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)
Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (J. M. pan rektor), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Danka Humlová (2. LF)
Návrh programu:


1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2015


2. Návrh rozpisu dotací a příspěvků na UK v roce 2015


3. Právní jednání


4. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku


5. Nominace do hodnotící komise a kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů


6. Různé
1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2015
Rozpočet představila Ing. Oliveriusová, kvestorka UK, a sdělila, že v rozpočet sestává ze dvou hlavních částí, a to na náklady na hlavní a doplňkovou činnost. Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze je zásadně sestavován jako vyrovnaný, a to jak na úrovni fakult a dalších součástí, tak univerzity jako celku. Základním principem sestavování rozpočtu je prvotní kvantifikace výnosových položek. Následné stanovení limitních nákladových položek je pak v přímé závislosti na předpokládaných výnosech se současným přihlédnutím k potřebám a možnostem univerzity.
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala rozpočet UK pro rok 2015 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Počet hlasů: 21-0-0


2. Rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2015J. M. pan rektor představil rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2015. Sdělil, že se jedná o naplnění principů rozpisu dotací a příspěvků, o kterém ekonomická komise AS UK i AS UK jednal na svých zasedáních na začátku roku 2015. Řekl, že na žádné fakultě nebude použito kohezní pravidlo, protože žádná nepoklesla ve svém rozpočtu o víc než o jedno procento. Byl posílen rozpočet pro rektorát UK, zejména protože z důvodu toho, že narostla administrativa pro projekty OP VVV, provedení vnitřních auditů na jednotlivých fakultách, posílení a rozvoje internacionalizace, odbor vnějších vztahů, platy a odměny prorektorů a děkanů fakult. Kolegium a rozšířené kolegium rektora tento materiál schválilo.
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala rozpis dotací a příspěvku na UK v roce 2015 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Počet hlasů: 22-0-0


3. Právní jednánía) Dodatek č. 6 -BIOCEVIng. Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že se jedná o vícepráce, se kterými se nepočítalo a UK bude vymáhat tyto finance na projektové kanceláři. 21-0-1
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – výstavba zařízení distribuční soustavy Mariánské Lázně, Karlovarská, kNN4 20-0-0
c) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku parc. č. 214/2 k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové pro stavbu křižovatka Brněnská 21-0-0
d) Schválení kupní smlouvy na koupi hmotnostního spektrometru 21-0-0


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.


Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

4. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku
Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy ETF

Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy MFF

Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK v Praze do správy ÚJOP
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy opatření rektora a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.


Počet hlasů: Pro 19, proti 0, zdržel se 0.
5. Nominace do hodnotící komise a kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, vysvětlil algoritmus výběru členů do hodnotící komise a kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. Řekl, že doposud obdržel dva návrhy nominace do hodnotící komise, a to od MUDr. Josefa Fontany (3. LF) a Mgr. Davida Pavlorka (FF).
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) nominoval přímo na zasedání ekonomické komisi AS UK Jana Málka (FSV).
Orientační hlasování, jestli nominovat za ekonomickou komisi AS UK všechny tři kandidáty: 16-1-4         
Návrh unesení:


„Ekonomická komise AS UK nominovala MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Davida Pavlorka (FF) a Jana Málka (FSV).
6. Různé


Zapsala:


Danka Humlová, tajemnice Akademického senátu UK
Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 23. března 2015


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám