Univerzita Karlova udělila pamětní medaile významným vědcům působícím na UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 22. října 2015 – Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. dnes na zasedání Vědecké rady UK slavnostně převzali z rukou rektora Tomáše Zimy pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze za zásluhy o rozvoj vědy.Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, obdržel zlatou pamětní medaili.


Je absolventem Fakulty dětského lékařství UK v Praze, od roku 1979 pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, v posledních 5 letech jako přednosta. Vědecká činnost prof. Zemana je zaměřena na dědičné poruchy metabolismu. Je hlavním autorem či spoluautorem 150 publikací včetně několika monografií, počet citací (bez autocitací) dosáhl 1152, Hirschův index je 20. Se svými spolupracovníky se podílel na objevu čtyř nových nemocí, mezi které patří periferní porucha 6-pyruvoyl tetrahydrobiopterinsyntázy, homozygotní forma porfyria variegata, neonatální mitochondriální encefalo-kardiomyopatie a porucha prenyltransferázy, která způsobuje novou poruchu glykosylace proteinů. Podílel se i na objevu genu pro mukopolysacharidózu typ III C a genu pro jednu z kostních dysplazií. Za vědeckou práci získal několik prestižních cen, mj. Cenu ministra zdravotnictví. Je členem řady odborných společností a redakčních rad odborných časopisů domácích i zahraničních.


Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., profesor 1. lékařské fakulty UK – vedoucí vědecký pracovník Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky LF UK a vedoucí lékař Osteocentra VFN Praha 2, obdržel stříbrnou medaili.


Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Na III. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK získal atestace I. a II. Stupně z klinické biochemie, obhájil doktorát věd (1986), a od ČSAV získal akreditaci vedoucího vědeckého pracovníka. V roce 1988-1989 působil jako Visiting Professor na University of Loma Linda, USA. Habilitoval z oboru lékařská biochemie na 1. LF UK Praha (1001) a profesorem se stal v roce 1996. V r. 1990 založil v rámci Laboratoře pro endokrinologii a metabolismu 1. LF UK první osteocentrum v České republice, získal mezinárodní certifikát osteodenzitometrie ISCD. V roce 1994 byl členem expertní skupiny WHO, která vypracovala dosud užívané doporučení pro diagnostiku osteoporózy. Vychoval řadu uznávaných odborníků. V roce 2007 přešel na Revmatologický ústav jako vedoucí Osteocentra ústavu. Vědecká práce prof. Štěpána úzce souvisí s oborem klinické biochemie, neboť je zaměřena především na diagnostiku a léčbu metabolických a nádorových onemocnění skeletu, řadu publikací má též v enzymologii, hepatologii, endokrinologii a onkologii. Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. patří k nejvýznamnějším českým vědcům a výsledky jeho práce v lékařském výzkumu jsou uznávány nejen u nás, ale i mezinárodně.


Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., profesorka na Fakultě humanitních studií UK – garantka doktorského studijního programu aplikovaná etika, obdržela stříbrnou medaili.


Helena Haškovcová vystudovala biologii a filosofii na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK a pak pracovala v různých biologických a zdravotnických ústavech. Od roku 1990 pracovala v Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde iniciovala vznik lékařské etiky jako samostatné lékařské disciplíny v ČR. V tomto oboru se také jako první v ČR roku 1992 habilitovala a o rok později byla jmenována profesorkou.  V letech 1996–2002 působila na Husitské teologické fakultě UK jako vedoucí Katedry psychosociálních věd a speciální etiky. Od roku 2002 pracuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Je autorkou 22 samostatných monografií, řady vědeckých článků, učebnic a příruček pro lékaře a zdravotníky. Je členkou několika oborových a vědeckých rad a české pobočky PEN klubu. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematiky umírání a smrti.


Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., profesor Právnické fakulty UK – vedoucí katedry trestního práva, člen Vědecké rady fakulty, obdržel stříbrnou medaili.


Jiří Jelínek je český právní teoretik a vysokoškolský profesor v oblasti trestního práva. Na Univerzitě Karlově působí od roku 1979. Hlavními tématy jeho odborného zájmu jsou trestní právo, základy trestní odpovědnosti, poškozený a oběť trestného činu, dokazování v trestním řízení a trestní odpovědnost právnických osob. Je autorem publikací obsahujících poznámky k zákonům s výběrem judikatury, vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného i procesního, jakož i odborných monografií a článků v tomto právním oboru. Je členem redakční rady odborných časopisů Kriminalistika, Karlovarská právní revue, Státní zastupitelství, Acta Iuridica.


Pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze se udělují členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám