Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze podávají společně s doc. Jiřím Fajtem, doc. Ivanem Ošťádalem a doc. Janem Eichlerem žalobu na prezidenta republiky

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 20. listopadu 2015 - Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická se rozhodly podniknout právní kroky ve věci prezidentského rozhodnutí o (ne)jmenování doc. Jiřího Fajta, Doc.  Ivana Oštádala a doc. Jana Eichlera profesorem.


Doc. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD. působí na Filozofické fakultě UK a zároveň je generálním ředitelem Národní galerie v Praze. Vědecká rada FF UK doporučila na základě hlasování z 20. 3. 2014, aby doc. Fajt byl jmenován profesorem pro obor dějiny umění a tento návrh následně schválila Vědecká rada Univerzity Karlovy na zasedání konaném 19. 6. 2014. Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Fajta profesorem.


Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. působí na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Vědecká rada MFF UK doporučila na základě hlasování ze dne 4.6.2014, aby doc. Ošťádal byl jmenován profesorem pro obor fyzika – fyzika povrchů a plazmatu a tento návrh následně schválila Vědecká rada Univerzity Karlovy na zasedání konaném dne 27. 11. 2014. Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Oštádala profesorem.


Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a zároveň jako vědecký pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů doporučila na základě hlasování ze dne 22. 10. 2014, aby byl doc. Eichler jmenován profesorem pro obor mezinárodní politické vztahy a tento návrh následně schválila Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze dne 4. 11. 2014. Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Eichlera profesorem.


UK a VŠE zastávají názor, že doc. Fajt, doc. Oštádal a doc. Eichler splnili veškeré zákonné podmínky a z tohoto důvodu mají na jmenování profesorem právní nárok.  Proto se rozhodly podniknout právní kroky, které by zajistily pravomocné rozhodnutí v této záležitosti, a společně s doc. Fajtem, doc. Oštádalem a doc. Eichlerem podali na prezidenta republiky žaloby u Městského soudu v Praze.


Žalobci odůvodňují zvolený postup tím, že prezident republiky rozhodnutím o nejmenování výše uvedených osob profesorem nerespektuje závazný návrh Vědecké rady UK,  Vědecké rady VŠE a usnesení Vlády ČR ze dne 8. 4. 2015, ačkoli zákon o vysokých školách mu takový postup neumožňuje.


Žaloby se odvolávají na § 73 zákona o vysokých školách, z něhož vyplývá, že pokud dotyčný úspěšně prošel jmenovacím řízením dle zákona o vysokých školách, je prezident republiky povinen jmenování provést a předseda vlády je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat. Zákon zde nenabízí prezidentovi republiky žádný prostor pro uvážení a návrh vědecké rady dané vysoké školy je pro něho závazný.


Žalobci se domnívají, že prezident svým jednáním narušuje autonomní povahu řízení o jmenování profesorem, resp. autonomii a nezávislost Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze jakožto vysokých škol, a zároveň zpochybňuje akademická práva a univerzitní svobody. Nejmenováním profesorů prezident zasahuje do vnitřního uspořádání obou vysokých škol a do personálního zabezpečení studijních programů.


Z výše uvedených důvodů navrhují, aby soud vydal rozsudek, kterým prezidentovi uloží, aby vydal rozhodnutí o jmenování doc. Fajta, doc. Oštádala a doc. Eichlera profesorem.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám