II. úplné znění Rigorózního řádu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  17. června 1999 pod čj. 23 586/99-30 Rigorózní řád Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Rigorózního Řádu Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách  dne 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30 a dne 18. listopadu 2015 pod čj. MSMT-43377/2015.II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 27 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Rigorózním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen státní rigorózní zkouška), podrobnosti o konání těchto zkoušek na fakultách Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita"), jejich průběh a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky (dále jen „poplatek“) a náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně.


Čl. 2 Konání státních rigorózních zkoušek na fakultách univerzity

 1. Státní rigorózní zkoušku, po jejímž vykonání se uděluje akademický titul

    a. 

  v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem)

    b. 

  v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem),

    c. 

  v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem),

    d. 

  v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem),

    e. 

  v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic." uváděné před jménem) nebo "doktor teologie" (ve zkratce "ThDr." uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie "licenciát teologie",

  lze konat na fakultě uskutečňující magisterský studijní program, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat příslušný akademický titul uvedený v písmenu a), b), c), d), nebo e) (§ 78 odst. 3 zákona o vysokých školách), a to

  • v oblasti práva na Právnické fakultě,

  • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd na Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních věd a na Fakultě tělesné výchovy a sportu,

  • v oblasti přírodních věd na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě,

  • v oblasti farmacie na Farmaceutické fakultě,

  • v oblasti nekatolické teologie na Husitské teologické fakultě a Evangelické teologické fakultě; v oblasti katolické teologie na Katolické teologické fakultě.

 2. Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku a udělovat příslušný akademický titul i v jiné oblasti studia než je uvedena v odstavci 1, a to za podmínky, že fakulta uskutečňuje magisterský studijní program, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat příslušný akademický titul uvedený v odstavci 1 písm. a), b), c), d), nebo e) a má oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru v dané oblasti.


Čl. 3 Podávání přihlášek

 1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

    a. 

  absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o vysokých školách,

    b. 

  získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

 2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a o další přílohy, jejichž obsah, formu a další náležitosti, včetně způsobu doložení zaplacení poplatku, stanoví děkan. Součástí přihlášky je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.

 3. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje příslušné fakultě. Náležitosti přihlášky, výši poplatku a výši a formu placení náhrady podle čl. 6 zveřejní fakulta na úřední desce fakulty.

 4. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy anebo nebyl-li uhrazen poplatek, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Poplatek je nevratný.

 5. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

 6. V případě podle odstavce 4 a 5, byla-li náhrada nákladů zaplacena, fakulta uchazeči částku odpovídající zaplacené náhradě vrátí po odečtení administrativních nákladů paušálně stanovených děkanem.

 7. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 4.


Čl. 4 Státní rigorózní zkouška

 1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

 2. Ústní zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky. Tento předmět však musí obsahově odpovídat absolvovanému studijnímu programu nebo oboru.

 3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma rigorózní práce přiměřeně.

 4. Další podrobnosti o státní rigorózní zkoušce včetně vymezení jejího obsahu se připojují k žádosti o akreditaci magisterského studijního program uvedeného v čl. 2 odst. 1.

 5. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

 6. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"), průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

 7. Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a nejméně jeden další člen komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

 8. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a" - "neprospěl/a", klasifikaci "prospěl/a" komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

 9. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.


Čl. 5 Vydání diplomu

Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.


Čl. 6 Poplatek a náhrada nákladů

 1. Výši poplatku stanoví opatřením děkan.

 2. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví děkan.

 3. Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání státní rigorózní zkoušky se pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.


Čl. 6a Zveřejňování rigorózních prací

 1. Rigorózní práce podaná k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby, a to v místě určeném opatřením děkana fakulty, na které se obhajoba koná; v tomto opatření se rovněž stanoví doba, po kterou je rigorózní práce zpřístupněna a případné další organizačně administrativní náležitosti.

 2. V opatření děkana podle odstavce 1 se rovněž stanoví kalkulace nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování v případě, že rigorózní práce nebo její část nemá písemnou podobu.

 3. Osoba, která nahlíží do rigorózní práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Fakulta může požadovat písemné prohlášení o tom, že osoba, která nahlíží, si je těchto omezení vědoma.

 4. Opatření děkana podle odstavce 1 se zveřejňuje na úřední desce fakulty. Na úřední desce fakulty se též zveřejňují jména studentů, kteří práci k obhajobě předložili, názvy rigorózních prací a termíny konání obhajob.

 5. Zveřejňování rigorózních prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím věcné nebo elektronické databáze.

 6. Organizačně administrativní náležitosti nahlížení prostřednictvím věcné databáze stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na jehož obsah se přiměřeně vztahují ustanovení odstavců 1 a 3. Tímto způsobem se rigorózní práce a údaje podle odstavce 5 zpřístupňují nejpozději dvacet jeden den po konání obhajoby s tím, že musí být zpřístupněny nejméně po dobu, kdy nejsou zpřístupněny prostřednictvím elektronické databáze.

 7. Podrobnosti o zpřístupnění prostřednictvím elektronické databáze se stanoví opatřením rektora podle čl. 17 odst. 4 statutu.

 8. Rigorózní práci určenou k obhajobě uchazeč odevzdá i v elektronické podobě ve lhůtě stanovené děkanem, nevylučuje-li to její povaha.

 9. Rigorózní práce musí obsahovat abstrakt. Uchazeč ve lhůtě a způsobem podle odstavce 8 též zvlášť odevzdá abstrakt rigorózní práce v českém a anglickém jazyce; tento abstrakt musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.


Čl. 7 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3. a 4, může být komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.

 2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle tohoto řádu.

 3. Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušky, má-li fakulta vnitřní předpis upravující podrobnosti v souladu s tímto řádem a splňuje-li podmínky stanovené v § 98 odst. 2 zákona o vysokých školách.

 4. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 22. ledna 1999*).

 5. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem1).

 6. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

_____

*) Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 4. června 1999.

1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 17. června 1999.PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D, v. r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

rektor*****

Vybraná ustanovení změn


Čl. 2 Změny Rigorózního řádu ze dne 18. listopadu 2015 (druhá změna)

Právní vztahy vzniklé přijetím nabídky služeb podle čl. 6 odst. 3 dosavadního znění Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) jsou touto změnou předpisu nedotčeny.*****

Změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. dubna 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyla platnosti.

Změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze  (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. října 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 18. listopadu 2015 a účinnosti nabývá 1. ledna 2016.
Za správnost II. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

JUDr. Jan Wagner

vedoucí právního odboru rektorátu UK


Poslední změna: 12. březen 2018 13:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám