Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 8. prosince 2015Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 8. prosince 2015
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Ph.D. (FSV), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF),), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), PhDr Josef Stracený, Csc (Pedf), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP UK), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Jan Horejsek (1.LF), Miroslav Kyselica (3.LF)
Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Jan Konvalinka (prorektor pro vědeckou činnost), Eliška Kryčerová (PedF)
Návrh programu:1. Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016


2. Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017


3. Návrh na využití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování projektů OP VaVpI (půjčka pro Matematicko-fyzikální fakultu UK)


4. Právní jednání


5. Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK


6. Různé
1. Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy na změny a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.” 8-1-2
2. Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise vzala informace tichým souhlasem na vědomí.“
3. Návrh na využití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování projektů OP VaVpI (půjčka pro Matematicko-fyzikální fakultu UK)
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.


9-0-04. Právní jednánía) Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě


Č. UZSVM/H/16099/2015- MaRp 6610/01, Rp 245306, Rp 89963/13 pro centrum MEPHARED 9-0-0b) Smlouva o zřízení služebnosti č.1332/2015 pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského1203)“ pro centrum MEPHARED 9-0-0c) Smlouva o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN–výstavba trafostanice – uzavíraná v rámci akce s názvem „UK-2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. Areálu“ 9-0-0d) Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal 9-0-0e) Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 4110, k.ú. Libeň, obec Praha; kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha 8-0-0f) Kupní smlouva na převod pozemků UK v Hostivaři, areálu Vltava 8-0-0g) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/180, 725/52 a 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 8-0-0Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.5. Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK


Tento bod nebyl na zasedání projednán a bude v jednání mailové konference.6. Různé

Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám