Zasedání ekonomické komise ze dne 18. ledna 2016Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 18. ledna 2016
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Ph.D. (FSV), doc. Ing. František Zahálka (FTVS), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), Miroslav Kyselica (3.LF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Jakub Marek, PhD. (FHS), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc., Mgr. Vilém Anzenbacher (PF).
Omluven: MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), PhDr Josef Stracený, Csc (Pedf), Jan Horejsek (1.LF), MUDr. Jiří Beneš (LF Plzeň), Lukáš Kostínek (PF), Doc. Mgr. Jaromír Krejčí (FF), Jan Málek (FSV), Doc. MUDr. Zuzana Moťovská (3. LF), Dalibor Neckář (PedF), Jakub Polách (3. LF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP UK)
Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška Kryčerová (PedF)


Návrh programu:


1. Právní jednání


2. Různé
1. Právní jednánía) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 2030, k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistiribuce, a.s.  9-0-0b) Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Nové Město, obec Praha, Revmatologickému ústavu, státní příspěvkové organizaci 9-0-0c) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k hospodářské budově v Zahrádkách u České Lípy 9-0-0d) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 201/14 a parc. č. 201/20, v k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 9-0-0

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
2. Různé
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, oznámil ukončení působení v Ekonomické komisi AS UK a poděkoval členům Ekonomické komise AS UK za součinnost během jeho působení. A dále nominoval na pozici předsedy Ekonomické komise AS UK doc. Ing. Františka Zahálku, který mu za jeho navržení poděkoval.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval Mgr. Martinu Kuthanovi, Ph.D., za jeho působení v Ekonomické komisi AS UK a popřál mu mnoho úspěchu do budoucna.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., informoval o Kulatém stolu k Návrhu struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017.Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám