Zápis ze zasedání sociální komise 20. ledna 2016


Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 20. ledna 2016
Přítomni: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Dalibor Neckář (PedF), Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Jan Kukla (PřF UK), Mgr. David Hurný (PřF)
Omluveni: Bc. Tomáš Bederka (PedF), Veronika Matějová (PedF), Daniela Čechová (PedF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Mikuláš Hank (FTVS), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Petra Kňažeková (1. LF), Kristýna Kučerová (1. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Jan Málek (FSV), PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph. D. (HTF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF)


                                                                                                                                             


Hosté Eliška Kryčerová (PedF), prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (prorektor pro rozvoj), Ing. Jan Bělonožník (RUK), Magdaléna Voldřichová (FHS), Martin Jelínek (FF), MUDr. Milan Prášil (kancléř).


1. Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy v Praze 2016-2020


2. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


a. Studentský Majáles (70 000 Kč)


3. Návrh na změnu OR 13/2015 na podporu Studentské činnosti


4. Harmonogram Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020, Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015


1. Dlouhodobý strategický plán
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, prezentoval Strategický plán UK. Informoval Sociální komisi AS UK o průběhu komunikace a stanovisku kolegia rektora UK.
Ing. Jan Bělonožník (RUK) ho doplnil a uvedl prozatímní výsledky.


Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK bere na vědomí Dlouhodobý strategický plán."


Počet hlasů: 8-0-0
2. Žádosti o jednorázovou finanční podporu
a) Studentský Majáles (70 000 Kč)


Magdaléna Voldřichová (FHS) představila Sociální komisi AS UK projekt Studentský Majáles.
Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu projektu Studentský Majáles 2016 v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 OR č. 13/2015 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze."


Počet hlasů:  7-0-0

1. Návrh na změnu OR 13/2015 na podporu Studentské činnostiMUDr. Josef Fontana (3. LF), člen kolégia rektora, prezentoval důvodovou zprávu k návrhu na změnu OR 13/2015: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů.


Dalibor Neckář (PedF) se zeptal, zda pokud si zažádá o pravidelnou podporu nějaký spolek, který má 32 spolků, automaticky pohltí všechny členy jednotlivých spolků jako své. MUDr. Josef Fontana (3. LF) odpověděl, že se nebude jednat o automatický krok, ale spolky se mohou rozhodnout, zda přenesou své členy do dalšího, čímž se jejich počet navýší, a vyčerpají si tak možnost si sami žádat o pravidelnou podporu studentské činnosti.


 


Mgr. Miroslav Makajev (PF) vyjádřil pochybnost, že to plyne z novely. MUDr. Josef Fontana (3. LF) reagoval, že se jedná o návrh právního odboru, dále to bude na rozhodnutí Sociální komise AS UK.
Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k opatření rektora: Návrh na změnu OR 13/2015 na podporu Studentské činnosti."
Komise nebyla usnášeníschopná, na usnesení se shodli všichni přítomní členové s výjimkou MUDr. Josefa Fontany (3. LF), který se zdržel hlasování.


2. Harmonogram Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020, Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015MUDr. Milan Prášil, kancléř, prezentoval Harmonogram Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy  2016-2020 a Zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) se zeptal, jak univerzita celkově hodnotí uplynulý rok, zda bylo dosaženo toho, co si kladla za cíle. MUDr. Milan Prášil, kancléř, konstatoval, že oficiální stanovisko nebylo zatím uvedeno, ale že osobně hodnotí celkový výsledek pozitivně, ve spoustě věcí se podařilo najít řešení a otevřít mnohá jednání. Proběhlo naplňování i jeho kontrola.Mgr. Miroslav Makajev (PF) se zeptal, jaká je korelace mezi studenty u přijímacího řízení a následně v průběhu studia. MUDr. Milan Prášil, kancléř, odpověděl, že danými informacemi nedisponuje.
Mgr. Miroslav Makajev (PF) navrhl udělat analýzu, aby bylo možné dokázat korelovat výsledky přijímacího řízení. Mgr. David Hurný (PřF) podpořil tento požadavek z pozice předsedy Studijní komise AS UK.
Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Harmonogramu Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 a Zprávě o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015." Ve složení přítomných členů.
Komise nebyla usnášeníschopná, na usnesení se shodli všichni přítomní členové.
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Mgr. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám