Zápis ze zasedání ediční komise AS UK dne 5. 4. 2016


Zápis ze zasedání ediční komise AS UK dne 5. 4. 2016


Přítomni: Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Bc. Klára Nechvílová (KTF), Prof. MUDr., Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Omluveni: MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), RNDr. Daniel Toropila, PhD. (ÚVT), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Mgr. Tomáš Masařík (MFF)

Hosté: prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), PhDr. Hana Urychová (IPSC), Mgr. Václav Hájek (RUK)


Návrh programu:


  1. Schválení zápisu z minulého zasedání

  2. Problematika zaměstnaneckých děl na UK

  3. Ediční činnost nakladatelství Karolinum

  4. Informace o oslavách 700. Výročí narození Karla IV. A další plánované PR akce

  5. Vývoj počtu uchazečů na jednotlivých fakultách, souvislosti s PR politikou univerzity, dotazníkové šetření


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


1. Schválení zápisu z minulého zasedání


Na začátku zasedání Ediční komise AS UK Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, přivítal členy a hosty a informoval ediční komisi o podnětech a připomínkách k zápisu z 14. ledna 2016. Následně dal hlasovat o návrhu zápisu z minulého zasedání Ediční komise.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání 14. ledna 2016."  

6-0-0


2. Problematika zaměstnaneckých děl na UK


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Janu Roytovi, Ph.D. prorektorovi pro tvůrčí a ediční činnost, který prezentoval materiály k uvedené problematice, upozornil na možná rizika a různé pohledy na problematiku zaměstnaneckých děl a deklaroval podporu univerzity pro volné šíření děl pomocí open access tam, kde to je smysluplné či vyžadované grantovými tituly.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Diskuse:

Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, se dotázal, jestli se plánuje nějaký vnitřní předpis, který by stanovil pravidla pro výkon práv k zaměstnaneckým dílům po vzoru jiných univerzit, kdy se například výkon práv deleguje na samotné autory, tak jak je tomu např. na Univerzitě Palackého v Olomouci či na Univerzitě Masarykově v Brně.

prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, mu odpověděl, že v současné době se takové opatření nechystá.

Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum, rozvedl uvedenou problematiku v souvislosti s institucionálními prostředky, které mají napomoci pro publikaci děl v open access.

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF) upozornil, že na Univerzitě Palackého v Olomouci bylo vydáno nové opatření rektora k této problematice, které již některá ustanovení o zaměstnaneckých dílech neobsahuje. Dále uvedl, že otázka výkonu práv k zaměstnaneckým dílům je důležitá zejména ve chvíli, kdy akademický pracovník v rámci své činnosti poskytuje své dílo a priory pod konkrétní licencí. To je například případ editace textů pod otevřenými licencemi Creative Commos typu Wikiskripta. Bez další úpravy ve vnitřním předpisu není v současnosti jasné, zda má akademik právo své dílo vzniklé v rámci pracovního poměru pod takovými licencemi publikovat, protože autorská práva k zaměstnaneckým dílům vykonává univerzita.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) doplnil, že obdobná situace je při vytváření software, zejména při přispívání do kódu programů tvořených pod otevřenými licencemi. Zároveň uvedl, že snahou ediční komise není spojovat problematiku zaměstnaneckých děl s jinými tématy typu open access. Cílem podle něho je vyjasnit práva a možnosti autorů a nastavit vnitřní předpisy tak, aby legislativa byla v souladu s praxí a autoři tak pro své konání měli nějakou oporu. Bez toho hrozí, že některé současné úkony autorů můžou být právně napadnutelné.

prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, přislíbil, že uvedený návrh bude projednán na kolegiu

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) uvedl, že by byl vděčný za pracovní dokumentaci průběhu celého problému.

Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, podpořil tento návrh.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D (PřF) vyjádřil obavy, aby formální předpis nezkomplikoval akademikům práci a nevytvářel větší byrokracii.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., rozvedl problematiku na příkladu, kdy akademici publikují v privátních nakladatelstvích a výsledná drahá díla se stávají studijní literaturou pro jejich předměty. V tomto by vhodná úprava zaměstnaneckých děl mohla pomoci.

prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, odpověděl, že učebnice nakladatelství Karolinum jsou v elektronické podobě otevřeny. Uvedl, že problém se týká především soukromých nakladatelství právnické literatury, kde je ale problém velmi obtížně řešitelný, protože je taková situace velmi dobře právně ošetřena ze strany autorů.

Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum, ho doplnil a uvedl, že je snaha o vydávání učebnic s celostátním dopadem.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o činnosti vedení AS UK ve věci zaměstnaneckých děl.“


„Ediční komise v duchu svých usnesení z listopadu 2014 a května 2015 očekává další aktivitu vedení UK a chce být o konkrétním postupu průběžně informována.“ 


7-0-0


3. Ediční činnost nakladatelství Karolinum


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo Mgr. Petru Valovi, řediteli Nakladatelství Karolinum, který prezentoval odpovědi na otázky zaslané kolegou Markem emailem do konference Ediční komise AS UK. Vysvětlil náležitosti recenzního řízení a požadavků na vydávaná díla.


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, ho doplnil a uvedl, že vydávané monografie na základě disertačních prací můžou být velmi kvalitní. Obvykle jde o rozšířenou či upravenou verzi disertační práce a taková díla samozřejmě prochází klasickým procesem ve vydavatelství.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se zeptal, jaké jsou počty vydávaných monografií na základě disertačních prací.

Mgr. Petru Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum, uvedl, že počty titulů plánovaných edičními komisemi fakult stoupají a že v roce 2014 bylo plánováno 152 publikací, v roce 2015 to bylo 165 publikací a na rok 2016 je v edičním plánu 234 publikací.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D (PřF) uvedl, že v rámci oborové rady v oblasti biologie, které je členem, v diskusích docházejí k tomu, že je vhodné psát dlouhé disertační prace, protože jinak se pragmaticky publikují nedokončené „příběhy“ a dílčí data.


4. Informace o oslavách 700. Výročí narození Karla IV. A další plánované PR akce


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, který komisi seznámil s aktivitami plánovanými v souvislosti s oslavami 700. výročí narození Karla IV a slíbil zaslat podkladový materiál v elektronické podobě všem členům ediční komise.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, upozornil, že se podařilo ve spolupráci s pražským magistrátem obnovit udělování ceny Karla IV. První předání obnovené ceny proběhne v rámci oslav.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D (PřF), navrhl, že by bylo dobré jako univerzita spolupracovat s Karlštejnem, jakožto s institucí nesoucí jméno Karla IV. Uvedl, že již dříve vznikla iniciativa “zespoda”, ale nakonec nebyla realizována, což je škoda.

Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, a prof. PhDr. Martin Kovářo, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy se vyjádřili, že spolupráci podpoří, pokud bude příležitost.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy dále doplnil, že oslavy Karla IV chtěly využít různé lobby a společnosti, zejména s vidinou zisku z produkce. Univerzita si většinu aktivit zajišťuje sama a případné partnery si dobře vybírá.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., ocenil proběhlou rekonstrukci knihkupectví v Karolinu.5. Vývoj počtu uchazečů na jednotlivých fakultách, souvislosti s PR politikou univerzity, dotazníkové šetření


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, který komisi seznámil s čísly o přijímacím řízení na fakultách za minulých 6 let. Aktuální čísla z letošního přijímacího řízení doplní, jakmile budou k dispozici. Dále uvedl, že má k dispozici dvě vzorová šetření zabývající se rozhodování uchazečů při výběru vysoké školy - s větším vzorkem z Pedagogické fakulty a s menším vzorkem z Filozofické fakulty. Na jejich základě by rád připravil celouniverzitní dotazníkové šetření mezi studenty prvního ročníku.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, poděkoval za prezentované materiály a uvedl, že některé fakulty si dotazníky mezi studenty prvních ročníků zajišťují samy a že leckde se ptají na specificky fakultní otázky.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že dotazník by samozřejmě měl společnou část a část fakultní.Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám