Zasedání Ediční komise dne 1. června 2016

Přítomni


Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. David Hurný (PřF), RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) Mgr. et Mgr. Martin Holý (HTF), Bc. Klára Nechvílová (KTF), Prof. MUDr., Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), MUDr. Josef Fontana (RUK), PhDr. Hana Urychová (IPSC), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK), Lukáš Kostínek (PF)


Omluveni


František Vaňásek (1. LF),Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF),RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)


Hosté


prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy, Ladislav Veverka (MFF), Petr Andreas (2. LF), Irena Parry Martinková (FTVS), Lukáš Nachtigal (RUK), Barbora Černíková (LF P), Julie Hubeňáková (RUK), Jan Kotek (PřF), Ina Píšová (PedF), Jan Bičovský, Mgr. Václav Hájek, Veronika Hunt Šafránková (zahraniční odbor)


Program

  1. Schválení zápisů z předchozích jednání

  2. Propagace univerzity v zahraničí, zahraniční veletrhy, marketing cílený na zahraniční uchazeče

  3. Vizuální styl UK v praxi (zkušenosti, situace na fakultách - znaky)

  4. Knihovny - sjednocení výpůjční matice napříč UK


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem.Schválení zápisů z předchozích jednání 10. června 2015 a 5. dubna 2016


Na začátku zasedání Ediční komise AS UK Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, přivítal členy a hosty a informoval ediční komisi o podnětech a připomínkách k zápisům z 10. června 2015 a 5. dubna 2016. Následně dal hlasovat o návrzích těchto zápisů z minulých zasedání Ediční komise.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání k zápisům z 10. června a 5. dubna. “ 

Schváleno tichým souhlasem.


Propagace univerzity v zahraničí, zahraniční veletrhy, marketing cílený na zahraniční uchazeče


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D. prorektorovi pro vnější vztahy, který prezentoval materiály k uvedené problematice.


Lukáš Nachtigal (studijní odbor) představil projekt Study in Prague a související aktivity, kterých se účastní studijní odbor. Zmínil úvahy o možnosti konání přijímacích řízení distančně, v zahraničí.


Veronika Hunt Šafránková (zahraniční odbor) informovala o dnech UK ve Švýcarsku o podepsané dohodě s Univerzitou v Ženevě, Lausanne, dále o proběhlé návštěvě v OSN v Ženevě, další dny UK proběhnou ve Španělsku a Pertugalsku a prezentace UK ve Washingtonu DC. Dále řekla, že je snaha prezentovat se i v mezinárodních organizacích jako jsou např.: UNICA, Coimbra, Europeaum, European University Foundation, European University Association. Na poli meziuniverzitních asociací byla přijata Pražská deklarace 13. 5. 2015, další spolupráce probíhá s UNESCO, OSN aj. K novým iniciativám promluvila o návštěvě Kurta Dekatelare z LERU, a proběhlé konferenci k ratingům. Závěrem provedla reflexi o konferenci ASEM, kterou organizovala UK. V otázce další propagace zmínila putovní výstavu Karla IV, spolupráci s ambasádami a spolupráci s MZV.


Julie Hubeňáková (alumni) referovala informace ke klubu Alumni UK.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy, vyzdvihl úspěch diplomacie UK v rámci univerzitních asociacích a dále sdělil velký zájem v Paříži a Ženevě o klub Alumni UK a aktuální informace o chystané spolupráci s ambasadorkou Velké Británie. Upozornil, že vyšlo první FORUM v anglickém jazyce s velmi pozitivní odezvou


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Diskuse:


Jan Bičovský (FF) se zeptal na časový předpoklad ve věci přijímacích řízení konaných v zahraničí.


Lukáš Nachtigal (studijní odbor) uvedl, že konkretizace představ se předpokládá při vytváření novely příslušné části relevantních univerzitních předpisů v návaznosti na novelu VŠ zákona. Zmínil inspiraci z jiných univerzit. Promluvil o problematice identifikace uchazeče, kde by v zahraničí byl potřeba nějaký místní partner. Uvedl, že nejdříve se tak stane v roce 2018-2019.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) se zeptal, kolik by přijímací řízení v zahraničí stálo, kdo by se na výdajích podílel a jak by to bylo se spoluúčastí fakult.


Lukáš Nachtigal (studijní odbor) odhad nákladů není, řešila se spíše proveditelnost a praktické řešení. Spoluúčast fakult je nezbytná.


Mgr. et Mgr. Martin Holý (HTF) navrhl členství v Alumni klubu i pro Erasmus studenty přijíždějící na UK, bylo by pak možné jim zasílat různé nabídky - např. dalšího studia či informace o otevřených pozicích. Má s tím dobré zkušenosti z Dánska.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, se dotázal, jak se dostat ke kontaktům na členy Alumni klubu UK žijící v zahraničí.


Julie Hubeňáková (alumni) sdělila, že momentálně probíhá pilotní projekt napojení univerzitní databáze a databáze MFF. Následně by se mohly zapojit další fakulty. Pokud by někdo chtěl informace nyní, může se na ní obrátit a snad by se to nějak domluvilo.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o aktivitách a informacích UK v zahraničí. “ 

8-0-0


Vizuální styl UK v praxi (zkušenosti, situace na fakultách - znaky)


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D. prorektorovi pro vnější vztahy, který přednesl základní informace a předal slovo Mgr Václavu Hájkovi. Ten informoval o soutěži o znak Právnické fakulty, o nové směrnici děkana MFF platné od 2. 6. ohledně fakultního znaku, dále o tom, že 2. LF má nové logo použité na webu ve zkušební lhůtě a další jednání proběhnou v září, a že na PřF soutěž a o znak běží, celofakultní diskuze proběhne po prázdninách, a na FF v září hodlají také vypsat soutěž o nový znak.


UK. Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, ho doplnil.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Jan Kříž předseda ediční komise AS UK se dotázal na současný stav loga na 2. LF a zda-li bude respektovat jednotný styl dle opatření rektora 1/2015.


Petr Andreas (2. LF) referoval o tom, že současný stav je poněkud problematický.


Jan Bičovský (FF): se zeptal, zda využila některá z fakult nabídky UK k vytvoření fakultních log.


Mgr. Václav Hájek (RUK) uvedl, že fakulty nabídky na využití grafiků doporučených zpracovatelem JVS UK nevyužily.


Jan Bičovský (FF): toto rozporoval, protože podle jeho informací FF zájem projevila.


Mgr. Václav Hájek (RUK) odpověděl, že pokud tomu tak je, tak na tento projevený zájem ještě bude reflektováno.


Barbora Černíková (LF P) na fakultě je tendence si zařídit vlastní logo - jaké jsou podmínky?


Mgr. Václav Hájek (RUK) informoval o podmínkách uvedených v OR 1/2015.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o praxi vizuálního stylu na UK. “ 

Schváleno tichým souhlasemKnihovny - sjednocení výpůjční matice napříč UK


Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, informovala o současné podobě návrhu nové výpůjční matice a o procesu, kterým vznikl.


Lukáš Kostínek (PF): vyjádřil obavy PF nad otázkou možného rozpůjčování knihovního fondu mimo akademickou obec a navrhl omezení možnosti výpůjček, či případně omeziení absenční výpůjčky.


Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, záleží na knihovníkovi, jak danou položku zařadí.


Lukáš Kostínek (PF) vysvětlil vedení knih na PF. Byla by podle něj potřebná kategorie, která umožní absenční výpůjčky pro studenty, ale nikoli pro veřejnost.


Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, navrhla poradu správců katalogů knihoven na UK, kde se tento požadavek ještě zváží.


Lukáš Kostínek (PF) s návrhem souhlasil.


Diskuse:


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. et Mgr. Martin Holý (HTF) navrhl jednotnou registraci pro všechny knihovny na UK.


Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, návrh vzala na vědomí.


Mgr. Jan Kříž, předseda ediční komise AS UK, návrh podpořil s tím, že osoby na UK jsou jednoznačně identifikovatelné v centrální databázi osob a nevidí tak důvod, proč by mělo být nutné se registrovat do každé knihovny zvlášť.


Jitka Feberová, ředitelka Ústřední knihovny, upozornila, že v současnosti mají jednotlivé knihovny různé provozní řády, které studenti při registraci podepisují.


Jan Kotek (PřF), upozornil, že případná centralizace takovýchto procesů může být problematická kvůli zatěžování čtenářů úkony, které budou pro většinu studentů zbytečné, protože stejně využívají jen svoji oborovou knihovnu, případně další registrace do další knihovny není tak zatěžující.


Následně proběhla volná výměna informací, zkušeností a otázkách knihoven na UK.


Návrh usnesení:


„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o centralizaci výpůjční matice a žádá, aby bylo zvoleno takové technické řešení, které zabrání nutnosti studentům registrovat se do každé knihovny zvlášť při zachování efektivity.“ 


10-0-0


„Ediční komise AS UK žádá, aby bylo zvoleno takové řešení, které umožní zachování charakteru knihoven na UK, tak aby sloužily primárně potřebám akademické obce.“ 


10-0-0


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám