Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 18. října 2016

Přítomni

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Samuel Zajíček (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF)


Hosté:

Ing. Miroslava Oliveriusová, (kvestorka UK), MUDr. Milan Prášil MBA (kancléř UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK).


Program:

  1. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku formou půjčky Kolejím a menzám UK

  2. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro Fakultou sociálních věd

  3. Návrh opatření rektora o svěření pozemku do správy Přírodovědecké fakulty

  4. Právní jednání

  5. Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2017

  6. Návrh Rozpisu mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 2016


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje program zasedání Ekonomické komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


Návrh na čerpání mimořádného příspěvku formou půjčky Kolejím a menzám UK

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku formou půjčky Kolejím a menzám UK v celkové výši 36,3 mil. Kč na financování investiční akce „Zateplení koleje Hvězda, vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro Fakultou sociálních věd

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Volná diskuze:


Proběhla volná diskuze, která se zabývala problematikou ošetření fakult v případě, že projekt nebude realizován.


Do diskuze se zapojil Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, Mgr. Samuel Zajíček (FF), Mgr. David Pavlorek (FF), MUDr. Milan Prášil, MBA., kancléř UK, PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV).

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku Fakultou sociálních věd na přípravu investiční akce „Modernizace areálu v Jinonicích, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje jej AS UK ke schválení.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 2.


Návrh opatření rektora o svěření pozemku do správy Přírodovědecké fakulty

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh Opatření rektora o svěření pozemku parc. č.  4008/113, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, do správy Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


Právní jednání

  a. 

Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Plzeň, Fakultní nemocnici Plzeň


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


  b. 

Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemku parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 1.


  c. 

Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 12102/116 a parc. č. 12791/5, oba v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň ve prospěch Univerzity Karlovy

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko a doporučuje AU UK ke schválení.”

Počet hlasů: Pro 18, proti 0, zdržel se 0.


  d. 

Darovací smlouva na stavbu vodovodu a kanalizace v obci Vestec

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), se zeptal na odhadce nákladů.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že náklady vypočítalo OMG.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) požádal, zda by mohl být do pátku zaslán Ekonomické komisi AS UK seznam majitelů pozemků.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, slíbila, že této prosbě vyhoví.Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 17, proti 0, zdržel se 1.


  e. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády koleje Větrník k tíži pozemků ve vlastnictví Městské části Praha 6 ve prospěch      Univerzity Karlovy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.


  f. 

Smlouva o nájmu výstavních prostor v Křížové chodbě v objektu Karolina


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 17, proti 0, zdržel se 1


  g. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků v k.ú. Motol ve prospěch PRE Distribuce, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 18, proti 0, zdržel se 0.


Návrh Rozpisu mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 2016

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech návrhu.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, ji doplnil.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), se zeptal, zda finance přichází na fakulty na základě principů či dle rozdělení ministerstva.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu odpověděla, že na fakulty finance odchází podle principů.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) se dotázal, zda rozdělení financí ovlivňuje i paušální příspěvek.


ThLic. Petr Šimůnek (RUK) mu odpověděl, že ano, že se zohledňují veškeré operace.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že dané rozdělování financí, je v rámci možností nejspravedlivější.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala Rozpis mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 2016, vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 1.


Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2017

Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala členy AS UK o porobnostech návrhu.


Milan Prášil, kancléř UK, informoval o aktuálních o změnách ve čl. 4., zodpověděl dotazy a připomínky a vysvětlil prezentované materiály.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Následně proběhla volná diskuze, kde byly zodpovězeny veškeré dotazy a podněty Mgr. Samuela Zajíčka (FF), doc. Ing. Františka Zahálky, předsedy Ekonomické komise AS UK, Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF), doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. (2.LF), PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV) a prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc.


Výsledné změny vyšly z této diskuze, budou zapracovány do Návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2017 a vyjadřuje k ní kladné stanovisko a doporučuje ho AS UK ke schválení.”

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 2.


Různé

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se dotázal, zda by bylo možné zaslat informace o předpokládaném nárůstu personálního obsazení na rektorátu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu odpověděla, že žádosti vyhoví. 


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl podnět, aby se do budoucna začala řešit otázka budoucnosti existence a fuinkčnosti Mikuláše.


Podnět byl podpořen Ekonomickou komisí a výhledově bude zařazen do jednání.


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Za správnost:

Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám