Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Obecná informace


Vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací (dále jen MU a KS) týkajících se pobytů studentů UK v zahraničí , ale i zahraničních studentů na UK vyhlašuje rektor UK opatření pro minimalizaci jejich dopadů na studenty.


Toto opatření se týká výhradně studentské mobility v rámci meziuniverzitních dohod a v rámci Programu Erasmus+. V případech dalších studentských mobilit kontaktujte prosím svou fakultu.


Role UK je podpůrná a pomoc jakéhokoliv typu závisí na zájmu studenta. UK identifikuje tyto typy MU a KS, které vnímá jako opodstatněné k případnému spuštění mechanismů krizové intervence ve prospěch postiženého studenta/ů:

(A) oběť závažné trestné činnosti (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vydírání, atd.) a

(B) přírodní/antropogenní krize (živelné pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, terorismus aj.).


Do kompetence Univerzity Karlovy nespadá podpora při řešení dalších situací, např. ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí, finanční krize, vízové poradenství, pracovněprávní problematika, soudní řízení v důsledku spáchání přestupku/trestného činu.


Informace pro vyjíždějící studenty


Před výjezdem je povinností studenta zajistit si:


1. dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu.


2. zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.


3. poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a čestné prohlášení.


Po výjezdu může student v případě zájmu o pomoc kontaktovat UK prostřednictvím emailové adresy .


V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Kontakty včetně nouzových linek jednotlivých velvyslanectví ČR.

DOPORUČUJEME studentům uložit si dané číslo před výjezdem do mobilního telefonu!


Informace pro přijíždějící studenty


Po příjezdu je zahraniční student povinen UK:


1. doložit platné pojištění na území ČR.


2. poskytnout platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu).


Student může v případě zájmu o pomoc kontaktovat UK prostřednictvím emailové adresy .


V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat složky Integrovaného záchranného systému ČR prostřednictvím telefonní linky 112. Bližší informace zde. DOPORUČUJEME studentům uložit si dané číslo předem do mobilního telefonu!


V případě potřeby zdravotní péče naleznete nejnutnější kontakty na webu Vaší smluvní pojišťovny (informace o komerčním pojištění). Informace ke zdravotnímu pojištění cizinců v ČR jsou dostupné na webu Ministerstva zahraničí ČR. Seznam nemocničních zařízení poskytujících péči v anglickém jazyce.

Poznámka:


V případě potřeby psychologické pomoci při řešení dalších situací, které nespadají mezi mimořádné události a krizové situace, lze využít poradenských služeb IPSC RUK. Přihlášení do Psychologické poradny rezervujte hnědá políčka.

Kontakt: Mgr. Milan Polák

.


Stanovisko Univerzity Karlovy k možnosti studia občanů Běloruska (14. 11. 2022)

týkající se skutečnosti, že Vláda České republiky částečně přehodnotila svůj dosavadní postoj vůči uchazečům a studentům z Běloruska, a díky novele nařízení vlády č. 200/2022 Sb., umožnila podání žádosti o oprávnění k pobytu na území ČR občanům Běloruska, kteří hodlají na českých vysokých školách uskutečnit stipendijní pobyt na základě stipendií poskytovaných Českou republikou, Evropskou unií nebo mezinárodními organizacemi, najdete zde.


Stanovisko Univerzity Karlovy k nástupu nově přijatých Rusů a Bělorusů ke studiu (8. 8. 2022)

týkající se pozastavení udělování víz občanům Ruské federace a Běloruské republiky (včetně studentů přijatých ke studiu) najdete zde.

Poslední změna: 14. listopad 2022 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám