Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a vzdělávací počiny

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2016 – Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu připomněl historické události z let 1939 a 1989 a jejich význam pro současnou českou společnost. Zároveň upozornil na to, že současná česká společnost prochází složitým vývojem. „Hlavním problém naší společnosti je pro mě jasně pojmenovatelný: česká společnost je rozdělená jako málokdy předtím. Nesvornost, lpění na partikulárních zájmech, sobeckost a neochota jedněch naslouchat druhým, nálepkování jedněch druhými – to vše je pro dnešní dny přímo příznačné. Univerzity by podle mého názoru mohly a měly pomáhat tyto spory, tuto nesvornost překonat“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Místopředseda Akademického senátu UK Mgr. David Hurný z Přírodovědecké fakulty a studentka Právnické fakulty UK a účastnice Letních paralympijských her v Riu 2016 Anastasja Vištalová ve společném projevu uvedli: „Každý z nás v sobě skrývá určitou zcela originální osobu, se svými vlastními pojetími dobra, spravedlnosti a životních ideálů. Jako studenti máme nepřeberné množství možností, které můžeme využit ke své seberealizaci - podílení se na fakultní samosprávě, sdružování se ve studentských spolcích, pořádání besed a kulturních akcí. Ve všech těchto činnostech máme příležitost hájit a šířit své postoje, čímž v nemalé míře přispíváme k utváření nejen sebe samých, ale i budoucího společenství.“  


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a nejlepší vzdělávací počin. Cenu pro vynikajícího vyučujícího na UK si odnesl prof. Jan Sokol z Fakulty humanitních studií UK, cenu za nejlepší vědecký počin získali tvůrci počítačové historické hry Československo 38-89 z Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK a tým z 1. lékařské fakulty za zavedení aktivní simulované výuky.


Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. obdržel ocenění za své více než pětadvacetileté pedagogické působení nejen na Univerzitě Karlově. Pro výkon pedagogického povolání disponuje výrazným nadáním, které je spojeno s neuvěřitelnou odbornou kompetencí v řadě různých oborů. Jeho akademické působení dalo vzniknout celé řadě základních vysokoškolských učebnic v různých disciplínách. V neposlední řadě vyniká Jan Sokol v oblasti výkladu, kdy jeho přednášky mají jasnou stavbu s pregnantními formulacemi. Jan Sokol patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější profesory na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Tým vědců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty byl oceněn za počítačovou historickou hru Československo 38-89. Jedná se o sérii výukových simulací, které studentům prezentují klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledu různých osob. Projekt má za cíl rozvinout hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Počítačovou hru, která vznikla ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd, v současné době používá více než 200 učitelů po celé České republice. V loňském roce hra obdržela první cenu odborné poroty EDUin 2015 za inovaci ve vzdělávání a první cenu v mezinárodní soutěži Games Learning Society Showcase 2015.


Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin též obdržel tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za zavedení aktivní simulované výuky. Její potřeba vyplynula ze současné podoby výuky mladých mediků, kteří nemají téměř žádnou reálnou praktickou možnost setkat se s řadou významných klinických situací. Hlavním cílem projektu aktivní výuky lékařských dovedností s využitím možností simulací, trenažérů a herců bylo proto zavedení kurikula interaktnní výuky medicíny na simulovaných kazuistikách s důrazem na porozumění souvislostem, na kritické myšlení, praktické dovendosti, prezentační schopnosti i týmovou práci. Cílem je studentům lékařství nabídnout aktraktivní a moderní výuku.


Cena Arnošta z Pardubic je cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: cena pro vynikajícího vyučujícího, cena za vynikající počin.


Statut ceny Arnošta z Pardubic ExternĂ­ odkaz zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: Mail Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám