Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 17. ledna 2017

Přítomni:

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), prof.RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF),Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Samuel Zajíček (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF),ThLic. Petr Šimůnek (RUK)


Hosté:

Ing. Miroslava Oliveriusová, (kvestorka UK), MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK).


Návrh programu:


 1. Analýza vyhodnocení vlivu principů rozpisu na míru vnitrouniverzitního přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými fakultami

 2. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru UK v roce 2016

 3. Právní jednání:

    a. 

  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 725/249, č. 639/65, parc. č.  639/68, parc. č. 725/178, vše v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové ve prospěch Univerzity Karlovy

    b. 

  Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3543/6, v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce a.s.

    c. 

  Návrh Opatření rektora o svěření pozemku parc. č.  405/21, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., v k.ú. Motol, obec Praha, do správy 2. lékařské fakulty

    d. 

  Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  11587/1 a  parc. č. 11589,  k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni

    e. 

  Návrh Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

    f. 

  Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový     Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Gas Net, s. r.o.

    g. 

  Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  725/8 a 725/190, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

    h. 

  Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č.  11645/39 a 11645/40, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni

 4. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


1. Analýza vyhodnocení vlivu principů rozpisu na míru vnitrouniverzitního přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými fakultami

MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), prezentoval výsledky Analýzy vyhodnocení vlivu principů rozpisu na míru vnitrouniverzitního přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými fakultami za roky 2014 – 2016.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, otevřel volnou diskuzi k tomu to bodu.


Do diskuze se zapojil: MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.(1.LF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), Ing. Miroslava Oliveriusová, (kvestorka UK), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2LF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF).  V rámci diskuze se řešila především otázka celoplošného získávání dat a koeficient ekonomické náročnosti.


Členové Ekonomické komise AS UK poděkovali vedení UK za předložené materiály.


2. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru UK v roce 2016

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech zprávy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předloženou Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru UK v roce 2016 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


3. Právní jednání:

a. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 725/249, č. 639/65, parc. č. 639/68, parc. č. 725/178, vše v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové ve prospěch Univerzity Karlovy

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


b. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3543/6, v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce a.s.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

c. Návrh Opatření rektora o svěření pozemku parc. č. 405/21, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., v k.ú. Motol, obec Praha, do správy 2. lékařské fakulty

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


d. Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č. 11587/1 a parc. č. 11589, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.


e. Návrh Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.


f. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Gas Net, s. r.o.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.


g. Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č. 725/8 a 725/190, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech právního jednání.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.


h. Návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č. 11645/39 a 11645/40, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, do správy Lékařské fakulty v Plzni

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech Opatření rektora.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 0


Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. Aleš Svoboda (FHS) otevřel volnou diskuzi na téma finančních prostředků pro doktorská studia. Do diskuze se zapojili:  Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (RUK), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS).


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Za správnost:

Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám