Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 13. února 2017


Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Tomáš Filipský (LF HK), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV); Mgr. Peter Korcsok (MFF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Lucie Sýkorová (LF HK), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Daniel Mencl (FF).


Omluveni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Mgr. Tereza Kubíková (LF P), Bc. Marcel Ladka (FSV), Michal Říha (PF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Dále nepřítomni:

Petra Kňažeková (1. LF), Miroslav Kyselica (3. LF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Veronika Skalická (FarmF), Elen Galstyan (FSV), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), Bronislav Poul (FF).


Hosté:

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK), Barbora Buřičová (FSV), Tereza Jílková (2. LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Aleš Vomáčka (FF).


Program

 1. Schválení programu

 2. Informace z kolegia rektora

 3. Podpora zájmové činnosti

    a. 

  IFMSA

    b. 

  SOCKA

 4. Harmonogram zasedání Sociální komise AS UK

 5. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Informace z kolegia rektora

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo PhDr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D., člence kolegia rektora.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala členy Sociální komise AS UK o vytvoření bezbariérového vstupu z ulice Celetná do Nakladatelství Karolinum, který bude vytvořen v jarních měsících roku 2017. Dále sdělila, že dojde k navýšení prostředků pro studenty se speciálními potřebami pro všechny univerzity díky úspěšnému jednáním především ze strany J. M. pana rektora.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, tento úspěch shledal velice pozitivním a otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z kolegia rektora.

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


3. Podpora zájmové činnosti

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) IFMSA

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo Drahomíru Kolenčíkovi (2. LF), zástupci studentského spolku IFMSA.


Drahomír Kolenčík (2. LF) prezentoval, včetně rozpočtu, projekt PRET and TNT (Proffesional&Research Exchange Training and Training of New Trainers).


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) požádal o upřesnění informace o účasti studentů UK.

Drahomír Kolenčík (2. LF) uvedl, že projekt je celkově zaměřen na koordinátory stáží a dodal, že přesto, že je projekt orientován i směrem k širší veřejnosti, je primární zájem o účast studentů všech lékařských fakult UK a farmaceutické fakulty UK.


Mgr. Jan Kříž (PřF) vyjádřil plnou podporu projektu, který označil za dostatečně mezifakultní a doporučil ho ke schválení.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), místopředseda AS UK, požádal o dohlédnutí dostatečné míry zastoupení studentů UK.

Drahomír Kolenčík (2. LF) ujistil členy Sociální komise AS UK o dostatečném zajištění nadfakultní účasti studentů UK.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, se dotázal, zda žadatelé při tvorbě projektu zažádali o dostupné možnosti ze strany UK - např. KaM pro zajištění stravování pro účastníky projektu.

Drahomír Kolenčík (2. LF) uvedl, že byly zváženy všechny možnosti včetně nabídky pomoci ze strany UK a následně byly vybrány ty, které zajistily pro projekt nejvýhodnější podmínky.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) se dotázal na prostory ubytování a místo konání.

Drahomír Kolenčík (2. LF), sdělil, že i zde byly zváženy možnosti využití prostor UK, z organizačních a časových důvodů byl nakonec vybrán hostel s přilehlými konferenčními prostory.


Sociální komise AS UK dospěla ke konsensuálnímu rozhodnutí o splnění podmínek pro nadfakultnost projektu a žádá organizátory o zpětné zaslání informací o účasti studentů UK.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu PRET and TNT (Proffesional&Research Exchange Training and Training of New Trainers)."

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


b) SOCKA

Barbora Buřičová (FSV) prezentovala, včetně rozpočtu, projekt Sociologický ples 2017.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, sdělil členům Sociální komise AS UK stanovisko právního odboru a otevřel rozpravu.


Mgr. Jan Kretschmer (PřF) požádal o bližší informace k částce za kapelu.

Barbora Buřičová (FSV) uvedla, že v ceně je zahrnuta i práce se zvukem a kapela je studentsky velmi oblíbená, což zvyšuje zájem o účast.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že se jedná o spojení dvou fakult a že ples je organizován v plně neziskovém duchu. Poté vyjádřil projektu podporu.


Mgr. Jan Kříž (PřF) sdělil, že se jedná o ples, který nedisponuje podporou ze strany fakulty, jak je tomu na jiných fakultách UK, a plně projekt podpořil ke schválení.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Sociologický ples 2017."

Počet hlasů: 10-0-0

Schváleno


Mgr. Jan Kříž (PřF) požádal Bc. Miroslava Čermáka, předsedu Sociální komise AS UK, o vytvoření tabulky s přehledem rozdělování příjmů jednotlivým projektům během kalendářního roku.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přislíbil zajištění uvedeného dokumentu.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), místopředseda AS UK, sdělil, že bude docházet k jednoročnímu vyhodnocení žádostí o podporu studentské činnosti, která bude dále prodiskutována se spolky UK. Dále informoval členy Sociální komise AS UK o zasedání Grémia spolků, na základě kterého byl uvolněn pracovník, který bude vypomáhat spolkům UK v oblasti správy účetnictví a poskytovat jim právní konzultaci. Veškeré výše uvedené informace budou rozeslány registrovaným spolkům UK.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK pověřuje Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF), místopředsedu AS UK, zpracováním dokumentu o proceduře schvalování žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů a veškerých dalších informací k ní vztažených."

Schváleno tichým souhlasem


4. Harmonogram zasedání Sociální komise AS UK

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, představil členům Sociální komise AS UK harmonogram zasedání Sociální komise AS UK. Příští zasedání (patrně spojené se Studijní komisí AS UK) se uskuteční ve čtvrtek 30. 3. 2017 od 17.00 ve Velké zasedací síni.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace o Harmonogramu zasedání Sociální komise AS UK.“

Schváleno tichým souhlasem


5. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. Jan Kretschmer (PřF) vznesl podnět pro volnou diskuzi vztahující se k podmínkám zajištění ubytování pro zahraniční studenty.


Do diskuze se zapojil: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), místopředseda AS UK, Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF).


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK se shodla na potřebě lepší koordinace ubytování zahraničních studentů na kolejích UK. Za tímto účelem na příští zasedání Sociální komise AS UK zve zástupce z Evropské kanceláře RUK, Rady KaM a IC CUNI a zavazuje se zprostředkováním informací o ubytování a zpětné vazbě zahraničním studentů.“

Schváleno tichým souhlasem


Mgr. Peter Korcsok (MFF) informoval členy Sociální komise AS UK o končícím období Hodnotící komise a prezentoval její poslání.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám