Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 22. února 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kadlecová (PF)

JUDr. Jan Wagner, právní odbor RUK

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK odvolává k 28. únoru 2017 PhDr. Soňu Mikulovou, Ph.D., (FSV) z funkce tajemnice Legislativní komise AS UK a jmenuje k 1. březnu 2017 do funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Bc. Elišku Kadlecovou (PF). Předsednictvo AS UK děkuje PhDr. Soně Mikulové, Ph.D., (FSV) za její dosavadní činnost.

 2. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o procesu příprav Návrhu rozpočtu Univerzity Karlovy 2017, který není možné v současné době sestavit kvůli zpoždění hodnocení vědy na MŠMT. Návrh rozpočtu bude sestaven ihned poté, co budou příslušná data dodána. Pokud se tak nestane do 21. března 2017, předsednictvo AS UK spolu s J. M. panem rektorem rozhodne o dalším postupu. Jako pravděpodobná se v této chvíli jeví skutečnost, že MŠMT hodnocení nedodá před 21. březnem 2017 a bude svoláno mimořádné zasedání AS UK s možným termínem 28. dubna 2017. S uvedeným postupem vyslovila souhlas Ekonomická komise AS UK na svém zasedání dne 22. února 2017.

 3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s nominacemi na funkci studentského člena v Kolegiu rektora a předalo je J. M. panu rektorovi.

 4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s pozvánkou doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., prorektora pro vědeckou činnost ke Kulatému stolu k jednotlivým programům na podporu vědy na UK (Primus, Progres, UNCE, PRVOUK), který proběhne 13. března 2017. Kancelář AS UK rozešle informační mail plénu AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK se seznámilo s chystanými změnami některých Opatření rektora.

 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako členku Ediční komise AS UK Kláru Nechvílovou (KTF).

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Ekonomické komise AS UK prof. RNDr. Jana Krejska, CSc. (LF HK).

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako členy Petiční komise AS UK PhDr. Libora Flemra, Ph.D. (FTVS), prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc. (3. LF) a doc. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D. (LF P).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Studijní komise AS UK Drahomíra Kolenčíka (2. LF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Sociální komise AS UK Drahomíra Kolenčíka (2. LF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise AS UK MUDr. Jitku Feberovou, Ph.D. (ÚK UK), RNDr. Daniela Toropilu, Ph.D. (UVT), Mgr. Ing. Lukáše Dibdiaka (1. LF), Jana Bartošku (1. LF) a Mgr. Samuela Zajíčka (FF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Studijní komise AS UK Mgr. Samuela Zajíčka (FF).

 13. Předsednictvo AS UK projednalo podání podnětu Etické komisi UK.

 14. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 21. března 2017 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám