Nejlepší studenti UK obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 8. března 2017 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři studentky. Oceněny byly dizertační práce z oblasti egyptologie, farmakologie a algebraické topologie.


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána doktorská disertační práce „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“ autorky Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty UK.


Práce přináší zásadní vědecké poznatky o mechanismech fungování staroegyptské společnosti s extrapolacemi na další starověké společnosti. Ve svém obsahu přináší významné výsledky založené především na autorčině dlouholetém egyptologickém bádání. Znamená také určitý posun v metodologii: pohybuje se nejen v rámci tradičních metod, ale především hojně a vhodně využívá nových vědeckých postupů a poznatků z oblasti počítačového zpracování dat.


V kategorii přírodovědné byla vybrána práce „Bounding Helly numbers via Betti numbers“ RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK.


Práce prezentuje hlavní výsledky prostřednictvím originální kombinací metod obstrukční teorie z oblasti algebraické topologie, které kombinuje s kombinatorickým přístupem zahrnujícím Ramseyovu teorii. Výsledky bezprostředně související s předloženou soutěžní prací byly dosud uplatněny v 6 publikacích v renomovaných mezinárodních časopisech a ve 3 prestižních sbornících z mezinárodně významných konferencí.


V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku“ autorky Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK.


Práce přináší nová experimentální data o placentárním transportu důležitých antivirotik s využitím in vitro, in situ, ex vivo a in vivo metod. Získané poznatky mohou přispět k lepší charakterizaci farmakokinetiky zkoumaných léčiv a k zvýšení bezpečnosti jejich používání. Údaje o transportních mechanismech zkoumaných látek mohou být dále aplikovány při prohlubování znalostí o potenci antiretrovirotik pro lékové interakce. Přestože významný vliv testovaných antiretrovirotik na placentární expresi efluxních transportérů nebyl prokázán, mohou být získané výsledky v této oblasti příspěvkem k doplnění mozaiky znalostí o účincích antiretrovirotik na transportní systémy.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám