Vynikající studenti UK obdrželi Ceny rektora

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 8. března 2017 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo deset absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.  Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Jakub Štefela a Bc. Viera Margeťáková z 3. LF UK. Jakub Štefela absolvoval magisterský program všeobecné lékařství a během studia se podílel na organizaci výuky jako asistent na Ústavu anatomie, v letech 2010-12 působil jako administrátor internetového portálu pro medicínské studijní materiály Wikiskripta. Je hlavním autorem studijních materiálů pro studenty medicíny „Úvod do centrální nervové soustavy“.


Viera Margeťáková pracuje v Charitativním domově ve Staré Boleslavi. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma péče o pacienta s demencí. V charitativním domově se následně podílela na zpracování metodiky poskytování ošetřovatelské péče o obyvatele domova s Alzheimerovou demencí.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Evelyne Koubková z FF UK a Bc. Joosep Grents z FHS UK. Evelyne Koubková cenu obdržela za velmi dobré studijní výsledky a mimořádně zdařilou magisterskou práci, v níž interpretuje asyriologický materiál v podobě série tabulek z 1. tis. př. Kristem zachycujících instrukce pro výrobu liturgicky užívaného tympánu.


Joosep Grents cenu obdržel za své mimořádné studijní výsledky a vynikající bakalářskou práci The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History).


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Miroslav Soroka a Bc. Michal Jakl z PřF UK. Miroslav Soroka cenu obdržel za svou diplomovou práci, která je zajímavá svým přesahem do různých oblastí chemie. Výsledky práce se staly podkladem pro další publikace v odborných impaktovaných časopisech.


Michal Jakl cenu obdržel za svoji bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. online geolokaci pro orientační běh, geolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence Havelkové a Bc. Janu Baťkovi z PřF UK. Lenka Havelková cenu obdržela za mimořádně dobrou diplomovou práci, která kromě výzkumného rozměru měla také značný aspekt aplikační směřující k autorům map a atlasů určených pro vzdělávání.


Jan Baťka cenu obdržel rovněž za výborně zpracovanou závěrečnou práci. Při jejím sepsání musel prostudovat velké množství zahraniční literatury. Jeho snaha vyústila v publikaci v odborném časopisu Acta Universitalis Carolinae Geographica.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdržela Mgr. Helena Exnerová z HTF UK a Bc. Eduard Fiedler z KTF UK. Oba byli ohodnoceni za jejich velmi dobře zpracované závěrečné práce.


Mimořádná cena rektora byla udělena:


Florianu Merklemu z 2. LF UK za mimořádnou občanskou odpovědnost a lidskou obětavost, když z vlastních zdrojů iniciativně zorganizoval finanční sbírku k úhradě školného pro jeho anglického kolegu, který nebyl schopen školné uhradit,

MUDr. Lukáši Malému z 3. LF UK za mimořádnou dobrovolnickou činnost, který se podílel na zavádění projektu paliativní péče v regionu Ntumgamo v Ugandě,

Davidu Adamovi z 3. LF UK za mimořádnou činnost v neziskové organizaci Andromeda, kterou založil a která se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti mezi čtvrtým až dvanáctým rokem,

Barboře Procházkové z LF UK v Plzni a Mgr. Simoně Baumrtové z FTVS UK za mimořádné sportovní výsledky.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám