Zápis ze zasedání AS UK 3. února 2017


Zápis ke stažení

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK

1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Petra Kňažeková

František VaňásekDoc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Josef ŠtormDoc. MUDr. Zuzana Moťovská,Ph.D.

Miroslav KyselicaLF P

LF HK

FarmF


Mgr. Tereza Kubíková
Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

Tomáš Filipský

Lucie Sýkorová

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Mgr. Petr Matouš

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.

Veronika SkalickáFF


PF


PedF


Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. David Pavlorek

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Michal Říha

Jakub HorkýPaedDr. Eva Marádová, CSc.

Bc. Tomáš BederkaFTVS

PřF

MFF


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Bc. Mikuláš Hank

Mgr. Dan ThielMgr. David Hurný

Mgr. Jan Kříž

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Peter Korcsok

Mgr. Jan Musílek

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

FSV

KTF

HTF

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel Höfer

Bc. Miroslav Čermák
ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Veronika Matějková

Bc. Filip Sedlák


ETF

FHS

Součásti
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Mgr. Aleš SvobodaMgr. Zdeněk Pressl

Doc. Dr. Věra HoffmannováOmluvení členové AS UK

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF)

Prof. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. ( 3. LF)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF P)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK)

Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF)

PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF)

PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (FTVS)

Klára Nechvílová (KTF)

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

David Cielontko (ETF)

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

Petr Konůpka (FHS)


Hosté

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK)

Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK

PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (FSV), tajemnice legislativní komise AS UK

JUDr. Jiří Hřebejk, předseda Hlavní volební komise

Mgr. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ

ThLic. Petr Šimůnek (RUK)

Vladimír Šigut (RUK)

RNDr. Věra Šťastná (RUK)

JUDr. Michael Kučera (PF)

Bronislav Poul (FF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Lukáš Kostínek (PF)

Daniel Mencl (FF)

Ellen Galstyan (FSV)


1 Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy a zahájil zasedání.


Skrutátory byli určeni: Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Michal Říha (PF), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Jiřímu Hřebejkovi, předsedovi Hlavní volební komise.


JUDr. Jiří Hřebejk, předseda Hlavní volební komise, informoval senátorky a senátory AS UK o průběhu voleb ve II. sboru, které proběhly řádně a bez stížností. Následně předal osvědčení novým senátorům a senátorkám AS UK a popřál jim mnoho dobrého při vykonávání jejich funkce.


Osvědčení převzali:

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2 LF)

Josef Štorm (2. LF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK)

Tomáš Filipský (LF HK)

Lucie Sykorová (LF HK)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Filip Sedlák (HTF)

Mgr. Veronika Matějková (HTF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Jan Musílek (MFF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Michal Říha (PF)

Jakub Horký (PF)


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Bc. Filip Sedlák (HTF).

Předsedou volební komise byl zvolen: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


Program zasedání AS UK


Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 20. ledna 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

  2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2017

  3. Vystoupení J.M. pana rektora

  4. Volba předsedy AS UK

  5. Volba místopředsedy AS UK

  6. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  7. Ustavení pracovních komisí, volba jejích předsedů

    • 7 a. Vystoupení členů kolegia rektora

  8. Různé


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy AS UK o změně v programu, kde z důvodu krátkého časového rozmezí mezi jednotlivými zasedáními AS UK, navrhuje vypustit bod 2. Dále dle předem avizované omluvy J. M. pana rektora, navrhuje nahradit bod 3 bodem 7a Vystoupení členů kolegia rektora, neboť došlo k událostem, které je třeba členům AS UK sdělit.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil program zasedání.”


Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


4. Volba předsedy AS UK

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil přítomné členy AS UK s procedurou volby předsedy senátu a sdělil vybraná ustanovení čl. 41 Volebního a jednacího řádu AS UK.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) navrhl za kandidáta pro volbu předsedy AS UK PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV).

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) přijal nominaci a prezentoval teze, se kterými kandiduje na tuto funkci včetně reflexe činnosti AS UK za rok 2016.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil hlasování.

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda komise pro tajné hlasování, hlasování ukončil. Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce., PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 44 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 44 hlasovacích lístků, z toho 44 platných.

Pro PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 43 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


5. Volba místopředsedy AS UK

Bod uvedl PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda komise pro tajné hlasování.


Mgr. Jan Kříž (PřF) navrhl za kandidáta pro volbu místopředsedy AS UK Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF).

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), přijal nominaci a prezentoval vize, se kterými kandiduje.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda volební komise, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 41 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo hlasovacích 41 lístků, z toho 41 platných.

Pro Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) bylo odevzdáno 40 platných hlasů.


Usnesení:

AS UK zvolil Mgr. et Mgr. Davida Hurného místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


6. Volba dalších členů předsednictva AS UK

Bod uvedl PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidátem pro volbu dalších členů předsednictva AS UK byli navrženi Mgr. Peter Korcsok (MFF), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Mgr. David Pavlorek (FF), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).


Každý z navržených kandidátů se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřil, zda souhlasí se svou nominací, a krátce se představil.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vyjádřil podporu Mgr. Peteru Korcsokovi (MFF).


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda volební komise, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.

Po přestávce PhDr. Petr Jüptner, Ph.D, předseda volební komise, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 46  hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 46 hlasovacích  lístků, z toho 46 platných.

Pro Mgr. Petera Korcsoka (MFF) bylo odevzdáno 31 platných hlasů.

Pro prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) bylo odevzdáno 39 platných hlasů.

Pro JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF) bylo odevzdáno 41 platných hlasů.

Pro Mgr. Davida Pavlorka (FF) bylo odevzdáno 17 platných hlasů.

Pro Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 41 platných hlasů.


Usnesení:

AS UK zvolil Mgr. Petera Korcsoka, prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D., JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


7. Ustavení pracovních komisí, volba jejich předsedů

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., nově zvolený předseda AS UK, a navrhl ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční a Petiční komise AS UK. Současně doporučil, aby případné návrhy na vznik nových komisí byly předloženy až na dalším zasedání AS UK.


Usnesení:

AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční a Petiční komisi AS UK.”


Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, svolala první zasedání pracovních komisí pro volbu předsedů.


Následně Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, oznámila nově zvolené předsedy jednotlivých komisí.


Předsedy jednotlivých pracovních komisí AS UK se stali:


Ediční komise AS UK: František Vaňásek (1. LF)

Ekonomická komise AS UK: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Legislativní komise AS UK: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)      

Sociální komise AS UK: Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Studijní komise AS UK: Michal Říha (PF)         

Petiční komise AS UK: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, popřál nově zvoleným předsedům mnoho štěstí ve vykonávání jejich činnosti.


7a. Vystoupení členů kolegia rektora

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, v zastoupení J.M. pana rektora, informovala o novinkách vztahujících se k rozdělení financí na podporu vědy  na UK pro rok 2017, kdy v tuto chvíli bylo obdrženo 75% z prostředků, které budou rozděleny dle principů na vědu, zbylých 25% bude vypočteno dle RIV bodů a lze je očekávat v průběhu měsíce března 2017.


Rozprava k vystoupení členů kolegia rektora

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda prostředky na vědu, které nezávisí na publikační činnosti, se také krátí na 75%.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že nikoliv, že se jedná o propočty v rámci RIV bodů. 


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) se ujistil, zda je tedy již známa konečná částka peněz na podporu vědy.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že konečné číslo není v tuto chvíli známo. Univerzita obdržela pouze 75% z roku 2014, což činní 1,1 mld. Zbylých 25% přislíbilo MŠMT poskytnout v průběhu měsíce března.

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) se dotázal, co by se stalo v případě, že by MŠMT zbylých 25% nedodalo v termínu.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že v takovém případě by bylo nutné schválit rozpočet během dvou zasedání.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, navrhl, že v případě nepříznivého vývoje bude předsednictvo AS UK ve spolupráci s Ekonomickou komisí AS UK jednat o možných modelech pro řešení daného stavu.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, podpořila tento návrh.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) také vyjádřil podporu tomuto návrhu a dodal, že by bylo vhodné komunikovat o celé věci s jednotlivými fakultami a součástmi.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z vystoupení členů kolegia rektora.

Schváleno tichým souhlasem


8. Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS, jestli mají nějaké téma do bodu „Různé“.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil na změny v novém harmonogramu příjímacího řízení 2018/2019 a požádal v této souvislosti o zkrácení lhůty či o otevření aplikace s dvoutýdenním předstihem.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, reagoval, že k uvedené problematice proběhne v brzké době setkání se zástupci jednotlivých fakult, kde se o problematice bude jednat a s uvedenou lhůtou lze vyjít vstříc.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 31. března 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil ve 12:35.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám