Univerzita Karlova si připomíná 669. výročí svého založení. Nejlepší projekty obdržely ceny Miloslava Petruska a Bedřicha Hrozného a podporu Donatio

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 6. dubna 2017 – Univerzita Karlova si připomíná výročí 669 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK poprvé obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu zmínil nejen odpovědnost učitelů a studentů vůči své univerzitě a vůči svým kolegům, ale rovněž jejich odpovědnost vůči celé společnosti v dnešním rychle se měnícícm světě. Emeritní děkan Fakulty humanitních studií Jan Sokol pak ve svém projevu hovořil o tématech pravdy, omylu a lži a jejich dopadech na společnost i vědeckou sféru.


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2016 obdrželi zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově a zástupci řešitelského týmu projektu věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze.


Akce na Albertově byla koncipována jako celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii. Cílem akce bylo ukázat, že mladé generaci a členům akademických obcí vysokých škol v ČR záleží na stavu veřejných záležitostí v ČR i ve světě na demokratických principech, lidské důstojnosti a svobodě.


V rámci akce na záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava se podařilo unikátním způsobem propojit umělce, archeology, historiky, teology i další vědce. Projekt si během svého trvání získal výrazný mediální zájem, organizátorům se navíc podařilo přesvědčit širokou veřejnost, aby na renovaci této v mnoha ohledech unikátní památky finančně přispěla.


Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.


Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2016 obdržel vědecký tým Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za objev prvního známého eukaryotického organismu bez mitochondrie, kterým je prvok rodu Monocercomonoides, dále prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I. a také tandem vědců doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. za soubor 6 knih věnovaných společnému mimořádně závažnému tématu, jímž je etika v medicíně.


Cena Bedřicha Hrozného je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, například za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. Cena je spojena s finanční odměnou.


V letošním roce byla poprvé udělena též výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Laureáty výzkumné podpory vybrala mezinárodní porota.


Výzkumnou podporu obdrželi (v abecedním pořadí):


prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Filozofické fakulty UK. Prof. Bárta je přední český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991.


prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. z 1. Lékařské fakulty UK. Prof. Martásek je světově uznávaným a oceňovaným odborníkem, který patří mezi nejvýznamnější postavy české biomedicínské vědy současnosti. Během své dosavadní vědecké kariéry nashromáždil již téměř 9000 citací svých prací, což z něj činí nejcitovanějšího autora Univerzity Karlovy a jednoho z 10 nejcitovanějších současných českých vědců.


prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.mult. z Evangelické teologické fakulty. Prof. Pokorný již po desetiletí vynikajícím způsobem působí v prostředí české vědy a má formativní vliv na nejvyšší úroveň bádání ve svém oboru v mezinárodním kontextu.


prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK. Prof. Roithová se ve své výzkumné činnosti věnuje především studiu reakčních mechanizmů s využitím pokročilých metod hmotnostní spektroskopie. Je jednou z nejvýraznějších osobností v této oblasti nejen v rámci České republiky, ale i mezinárodně. Na svém kontě má již více než 150 vysoce citovaných publikací ve špičkových chemických vědeckých časopisech. Její vědecká práce byla oceněna i prestižní evropskou institucí European Research Council opakovaným přidělením grantů.


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. z 3. lékařské fakulty UK. Prof. Widimský vybudoval Kardiocentrum 3. LF UK. Je jediným českým lékařem zařazeným prestižním žebříčkem Thomson Reuters mezi nejcitovanější vědce světa.


Bližší informace o cenách spolu s oceněnými naleznete na webových stránkách Univerzity Karlovy:


Statut Ceny Bedřicha Hrozného


Dosavadní ocenění Cenou Bedřicha Hrozného


Statut Ceny Miloslava Petruska


Statut výzkumné podpory Donatio Universitatis CarolinaeZa správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám