Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK ze dne 30. března 2017


Přítomni:

Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Lukáš Kostínek (PF), Mgr. Tereza Kubíková (LFP), Bc. Marcel Ladka (FSV), Adam Láznička (2. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Pehr (1. LF), Bronislav Poul (FF), Kamila Řehořová (PřF), Michal Říha (PF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Omluveni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Jakub Horký (PF), Daniel Mencl (FF), Barbora Ohnoutková (PF).


Hosté:

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK), Barbora Buřičová (FSV), Tereza Jílková (2. LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Aleš Vomáčka (FF).


Program

  1. Schválení programu

  2. Informace k ubytovacím stipendiím

  3. Různé


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, zahájil společné zasedání Sociální komise a Studijní komise AS UK. Informoval členy o programu a případném dalším společném zasedání obou komisí z důvodů společné problematiky.


1. Schválení programu

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK a Sociální komise AS UK schvalují program společného zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK."

Počet hlasů: 17-0-0

Schváleno


2. Informace k ubytovacím stipendiím

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, informovala členy Sociální komise AS UK a členy Studijní komise AS UK o změnách v rámci ubytovacích stipendií. Zdůraznila otázku mobility a vhodného naložení se získanými penězi na podporu další studentské činnosti, kde je otevřena případným podnětům. Závěrem uvedla, že sociální stipendium je dáno zákonem a upřesnila, že se jedná o příspěvek od MŠMT.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti a otevřel rozpravu.


Proběhla volná diskuze zabývající se otázkou ubytovacího stipendia u studentů situovaných v Praze, v kontextu se sociálními podmínkami a možnou podporou znevýhodněných studentů, jakož i jiné zvážení naložení s možnou alokací financí, v případě zrušení ubytovacích stipendií v 3. odstavci OR X/2017 Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy s důrazem na uvážení všech možných konsekvencí.


Do diskuze se zapojili: Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Tereza Kubíková (LFP), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Jan Musílek (MFF), Martin Pehr (1. LF), Michal Říha (PF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF).


Z diskuze vyplynul požadavek členů Sociální a Studijní komise AS UK na zajištění podkladových materiálů, který zodpoví níže uvedené otázky:


- kolik lidí pobírá ta stipendia z důvodu překročení standardní doby studia a kolik lidí protože má sídlo školy ve stejném okrese jako své bydliště?

- kolik lidí (celkem) pobírá ubytovací stipendium ve zvýšené výměře - pro pásmo 1 i pro pásmo 2 v rámci Prahy

- kolik lidí, kterým hradí stipendium UK spadá do pásma 1 resp. do pásma 2 pro zvýšenou výměru v rámci Prahy?


S důrazem na uvedení částek u všech těchto otázek. Obecně členové Sociální a Studijní komise AS UK vítají taková data, která pokryjí všechny možné situace.


Z diskuze dále vyplynulo následující usnesení:


Usnesení:

Sociální a Studijní komise AS UK doporučují zrušení 3. odstavce OR X/2017 Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy, dále doporučují alokovat uspořenou částku ve prospěch fondu mobility studentů, institucionálního zázemí univerzity včetně doktorandů a na podporu sociálně slabých studentů. Sociální a Studijní komise AS UK si uvědomují význam této záležitosti, a proto žádají o podrobnější informace, aby se touto otázkou mohli dále podrobněji zabývat.

Počet hlasů: 17-0-1

Schváleno


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl problematiku prospěchových stipendií na základě podnětu Mgr. Jana Kříže (PřF), ke kterému byl rozeslán podkladový materiál jako kapitola dvě.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, prezentovala materiály k prospěchovým stipendiím a sdělila, že je otevřena podnětům.


Proběhla volná diskuze k uvedené problematice, do které se zapojili: Bc. Tomáš Bederka (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF).


V rámci diskuze se prodiskutovávaly rozdílné podmínky pro udělení prospěchového stipendia na jednotlivých fakultách UK.


Zásadní podnět vznesl Mgr. Jan Kříž (PřF), který apeloval na podporu rozvoje pedagogických dovedností, především pak u doktorandů skrze stipendia.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, podpořila tento návrh a sdělila, že s touto podporou se do výhledově s jistotou počítá.


Usnesení:

Sociální a Studijní komise AS UK podporuje hledání cest včetně finanční stránky k rozvoji pedagogických dovedností.

Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


5. Různé

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, informoval členy Sociální a Studijní komise AS UK o proběhlém kulatém stolu pro uživatele SIS a připomenul, že další kulatý stůl věnující se této problematice proběhne 4. května od 10:00 v Modré posluchárně.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám