Univerzita Karlova se vydává na cestu podpory inovací a spolupráce. Zahájila veletrh Via Carolina

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. května 2017 – Univerzita Karlova dnes zahájila veletrh inovačních příležitostí UK Via Carolina. Interaktivní formou se na něm představí univerzitní vědecké týmy, které představí svou nabídku potenciálním externím partnerům. Zároveň je publikován Katalog celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy s nabídkou pro aplikační sféru.


Veletrh Via Carolina, který připravilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK), je věnovaný inovačním příležitostem a možnostem spolupráce univerzity a aplikační sféry. Návštěvníkům z řad privátního sektoru, veřejné správy, ale i široké veřejnosti budou interaktivní formou představeny konkrétní nabídky spolupráce s výzkumnými týmy Univerzity Karlovy.


Celé úterý 23. května 2017 jsou prostory Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) věnovány prezentaci výzkumných služeb a výsledků vědecké práce, ukázkám nových technologií a produktů již uplatněných na trhu. Návštěvníci se také mohou těšit na přístroje a prototypy, které si budou moci sami vyzkoušet. Zároveň bude představen nově vzniklý Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru. Během středy 24. května budou moci zájemci osobně navštívit vybraná vědecká pracoviště UK, která odborné služby nabízí.


U příležitosti zahájení veletrhu vyzdvihl rektor UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA potřebu zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou, která přispěje k naplňování tzv. třetí role univerzity: „Stále více si uvědomujeme potřebu posílit vazby mezi naší univerzitou a neakademickým, prakticky orientovaným, světem. Není třeba rozlišovat mezi partnery z řad firem či například veřejné správy. Věřím, že pro všechny se v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy najde vhodná příležitost ke spolupráci, ze které může vzniknout něco užitečného pro nejširší veřejnost. Naší prioritou je hlubší spolupráce univerzity s aplikační sférou, lepší vytěžování výsledků výzkumu a naší nabídky kvalitního vzdělání a všeobecně ukazovat jejich užitečnost a přínos pro společnost. Těchto aktivit ale nikdy není dostatek, jde o dlouhou cestu. I proto jsme se rozhodli uspořádat dnešní akci a nazvat ji Via Carolina.“


Tento názor podpořil i přítomný člen Rady pro komercializaci UK Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc. Ten uvedl, že „nezbytná je i vhodná výchova studentů a v optimálním případě umožnit jim již v průběhu studia kontakt s firemním prostředím. Tyto faktory významnou mírou přispívají k vytváření tolik potřebných dlouhodobých vazeb mezi univerzitou a firmou. Katalog služeb i Katalog CŽV jsou unikátními a nadmíru užitečnými nástroji. Oceňuji tento vstřícný krok univerzity, v českém prostředí se jedná o ojedinělou aktivitu. Nalézt na jednom místě komplexní nabídku nám velmi zjednodušuje život a šetří čas. Velice si ceníme i zvoleného formátu akce Via Carolina. Interaktivní veletrh s konkrétními ukázkami a možností přímo kontaktovat jednotlivé fakulty, případně si podle konkrétních potřeb nakombinovat služby z více pracovišť a oborů je pro praxi ideální.“


Podrobný program akce naleznete zde.

Záznam z tiskové konference naleznete zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.


CPPT poskytuje a zprostředkovává


● patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace


● konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze program GAMA)


● celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace (například skrze předmět Management vědy a inovací)


● přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání


● metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě KarlověUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám