Šanghajský žebříček 2017: Univerzita Karlova pronikla se svými dvaceti obory mezi nejlepší světová pracoviště

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 30. června 2017 – Dvacet oborů Univerzity Karlovy patří mezi nejlepší světová pracoviště. Vyplynulo to z nejnovějšího vydání žebříčku Global Ranking of Academic Subject, který patří pod jedno z nejprestižnějších mezinárodních srovnání vysokých škol, Academic Ranking of World Universities. Vynikajícího výsledku dosáhla především ve fyzice a ekonomii, které se umístily v první stovce.


Academic Ranking of World Universities, známý též pod názvem Šanghajský žebříček, kromě vysokých škol jako celku hodnotí i kvalitu jejich badatelské činnosti v jednotlivých oborech. Od roku 2009, kdy byly jeho výsledky zveřejněny poprvé, vzrostl počet hodnocených oborů z původních pěti na stávajících padesát dva. Rozčleněny přitom jsou do pěti širších oborových skupin, nejpočetněji jsou zastoupeny inženýrské a společenskovědní obory, s odstupem následované lékařskými vědami, přírodními vědami a vědami o živé přírodě.


Kvalita vysokých škol v jednotlivých oborech je poměřována na základě kritérií, jimiž jsou počet článků v odborných časopisech, citovanost ve srovnání se světovým oborovým průměrem, podíl mezinárodní publikační spolupráce, počet publikací v nejvýznamnějších oborových časopisech a v některých případech rovněž počet zaměstnanců, kteří byli za práci v oboru oceněni některou z prestižních cen, například Nobelovou cenou či Fieldsovou medailí. Do výběru přibližně stovky předních oborových časopisů a necelých tří desítek význačných ocenění přitom byli letos poprvé zapojeni představitelé sta nejlepších vysokých škol podle Šanghajského žebříčku.


Celkem byla takto posuzována badatelská činnost přibližně čtyř tisíc vysokých škol z celého světa, hodnoceny pak byly ty z nich, které splnily podmínku minimálního počtu publikací za pětileté období. Pro jednotlivé obory byly dle jejich velikosti zveřejněny výsledky padesáti až pětiset nejlepších škol. Napříč obory se v žebříčku objevuje celkem tisíc čtyři sta škol z osmdesáti zemí.


Univerzita Karlova se mezi nejlepšími světovými pracovišti nachází celkem ve dvaceti oborech. Vynikajícího umístění dosáhla především ve fyzice a v ekonomii, v nichž náleží mezi sto nejlepších vysokých škol, do první dvoustovky patří ještě v oborech ekologie, farmacie, geografie, klinická medicína či matematika a díky oborovým přesahům a průnikům i v některých pro ni netypických oborech, např. inženýrských. Oceněna rovněž byla i badatelská činnost jejích akademických a vědeckých pracovníků, kteří působí v oborech biologie, chemie, informatika či psychologie.


Z domácích vysokých škol jsou v žebříčku dále zastoupeny Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci, dalšími školami jsou České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Jihočeská univerzita, Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické, Veterinární a farmaceutická univerzita, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita a Vysoká škola ekonomická.


Po březnovém QS World University Ranking by Subject, v němž byla Univerzita Karlova zastoupena v devatenácti oborech, je tak Global Ranking of Academic Subject další žebříček, který potvrzuje výbornou, mezinárodně srovnatelnou úroveň řady jejích pracovišť a akademických pracovníků ve dvou desítkách oborů.


Umístění UK v žebříčku GRAS


Zdroj:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html


Poznámka:

Pojetí tohoto oborového žebříčku se oproti předchozím letům proměnilo, tj. nelze srovnávat s minulými ročníky a předchozím umístěním UK.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám