Mezinárodní hodnocení UK pod pohledem Institutional Evaluation Programme (IEP)

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Praha 11. srpna 2017 – Univerzita Karlova postoupila v akademickém roce 2016/2017 mezinárodní hodnocení své činnosti v programu Evropské asociace univerzit. Institutional Evaluation Programme nabídl vnější pohled zkušených mezinárodních akademických osobností a studentů na to, jak je možné Univerzitu Karlovu dále rozvíjet, aby dostála vysokým nárokům, které klade na své činnosti.


Ve své zprávě mezinárodní tým ocenil vysoce kvalifikované a oddané pracovníky Univerzity Karlovy.  Konstatoval, že její studenti i partneři ji podporují a plní roli jejích „kritických přátel“. Tým také kladně hodnotil ustanovení Rady pro vnitřní hodnocení a zabýval se i úrovní diverzity na univerzitě.


Univerzitu Karlovu vidí hodnotitelé jako sebevědomou výzkumnou instituci, která má potenciál hrát důležitou roli v celém evropském regionu a chce být i nadále vedoucí vysokou školou na národní úrovni. Podle pohledu hodnotitelů je univerzita hrdá na svoji historickou tradici, ale současně vnímá odpovědnost za svůj další rozvoj.


Pozitivně zpráva zmiňuje rovněž otevřenost a zapojení celé univerzity do hodnocení, vstřícnost a dobrou přípravu návštěv na jednotlivých fakultách i na celouniverzitní úrovni, kvalifikovanost i zapojení všech, kteří se účastnili diskuzí s hodnotiteli.


Zpráva zmiňuje i rezervy a oblasti, které je nutné vylepšit. Za omezující faktory na národní úrovni považuje nízkou úroveň financování a jeho nepředvídatelnost, včetně platových podmínek a podmínek pro doktorandy, dále politickou nestabilitu v České republice či demografický pokles. Mezi vnitřními omezujícími faktory se objevila např. problematika velké fragmentace, kterou se univerzitě prozatím nedaří překonávat navazováním těsnějších spoluprací mezi fakultami, pracovišti či studijními programy a která ovlivňuje i řízení univerzity.


Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., k tomu dodává: „Pro Univerzitu Karlovu představuje hodnocení odborníky Institutional Evaluation Programme důležitý mezinárodní pohled a doporučení obsažená ve zprávě využijeme při dalším rozvoji vzdělávací i tvůrčí činnosti, aby UK obstála v mezinárodní konkurenci.“


Postup hodnocení

Mezinárodní tým posuzoval přehlednou zprávu, kterou univerzita o své činnosti připravila, a hodnotitelé měli možnost během dvou návštěv se setkat se zástupci vedení, akademickými pracovníky a studenty celkem šesti fakult (Evangelické teologické fakulty, 2. lékařské fakulty, Filozofické fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních věd).


Celá zpráva je k dispozici ke stažení zde.Za správnost:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám