Univerzita Karlova jako první vysoká škola v ČR žádá o institucionální akreditaci, a to pro všechny oblasti, v nichž vzdělává své studenty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 12. října 2017 - Jednou z nejdůležitějších novinek, které přinesla loňská rozsáhlá novela českého zákona o vysokých školách, je změna v oblasti akreditací. Tato novinka si vyžádala maximální dlouhodobé úsilí a součinnost velkého množství členů akademické obce Univerzity Karlovy.


Za velký úspěch je nepochybně možné považovat, že Univerzita Karlova je první vysokou školou v České republice, která žádá novelou zřízený Národní akreditační úřad pro vysoké školství o institucionální akreditaci, a to pro všech 23 oblastí (viz níže), v nichž vzdělává své studenty.


Žádost je společným výsledkem více než roční usilovné spolupráce v rámci Univerzity Karlovy, do níž se intenzivně zapojilo všech jejích sedmnáct fakult a desítky jejích zaměstnanců, a to za podpory rektorátu a dalších pracovišť. Přípravy započaly již před tím, než 1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, a během pravidelných setkání probíhalo zajišťování všech potřebných kroků, které vyžadovaly maximální soustředění a spolupráci celé univerzity. Všem pracovnicím a pracovníkům alma mater, bez jejichž aktivní spolupráce a kritických připomínek by nebylo možné žádost v takto brzkém termínu připravit, dnes vedení Univerzity Karlovy směřovalo velké poděkování.


Vedle samotného zpracování žádosti patřila k nejdůležitějším přípravným krokům především rozsáhlá úprava vnitřních předpisů univerzity, jejích fakult a dalších součástí, která probíhala od letních měsíců roku 2016 do června 2017. Nezbytným, nicméně zásadním krokem bylo rovněž ustavení Rady pro vnitřní hodnocení (http://www.cuni.cz/UK-8096.html) na podzim roku 2016, v němž univerzita získala nejenom samosprávný orgán, který se bude starat o oblast akreditací, ale také pečovat o kvalitu a rozvoj její vzdělávací a vědecké činnosti. Rada je složena z 27 členů, mezi nimiž jsou vynikající akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy, kteří kromě svého odborného vhledu disponující cennými zkušenostmi z působení ve vedení univerzity, fakulty či v jiných grémiích, jakož i čtyři zástupci z řad studentů univerzity. Aktivní zapojení studentů do práce v Radě považuje univerzita za přínosné, protože mohou přinášet praktické zkušenosti ze svého studia a navíc Univerzita Karlova získává kritický pohled na to, jak dále rozvíjet své studijní programy.


Další oblastí, které se univerzita v souvislosti se žádostí o institucionální akreditaci věnovala, bylo mezinárodní hodnocení organizované zahraničními odborníky z Evropské asociace univerzit v rámci Institutional Evaluation Programme. O toto hodnocení UK požádala sama a hodnotitelé se během svých dvou návštěv v dubnu a na přelomu května a června 2017 mj. setkali se zástupci vedení univerzity, akademickými pracovníky a studenty celkem šesti fakult. Jednání se odehrávala v přátelském duchu, členové hodnotícího týmu však požadovali důkladné informace o činnosti a plánech Univerzity Karlovy a opakovaně se ujišťovali, že má konkrétní představy, jak se bude dále rozvíjet. Je radostnou zprávou, že tato nezávislá mezinárodní komise ocenila bezchybnou a precizní přípravu podkladů a materiálů univerzitního týmu, otevřenost v přístupu Univerzity Karlovy k hodnoceným oblastem i nasazení, se kterým se akademičtí pracovníci, studenti, vnější spolupracovníci, jakož i vedení univerzity a jejích fakult, do hodnocení zapojili. Univerzita Karlova tímto získala důležitý mezinárodní kritický pohled na svou činnost a doporučení, kterými se bude zabývat, a využije je při svém dalším rozvoji. Závěrečná zpráva z mezinárodního hodnocení je rovněž nedílnou součástí žádosti o institucionální akreditaci.


Celý proces přípravy žádosti o institucionální akreditaci ukázal, že Univerzita Karlova i přes svou velikost a oborovou rozmanitost dokáže efektivně zmapovat a nastavit zrcadlo své vzdělávací a vědecké činnosti včetně reflexe kvality, a to i přes velký časový tlak a velkou určitou nejistotu danou poměrně krátkým přechodným obdobím, které novela vysokým školám poskytuje.


V době, kdy před univerzitou stojí neméně náročný proces schvalování nových studijních programů, je žádost o institucionální akreditaci skvělou zprávou. Univerzita Karlova si totiž spočítala, že tři roky pro přechod na nový systém se sice může zdát jako dostatečně dlouhá doba, ale mají-li být v akademickém roce 2019/2020 otevřeny nové studijní programy, musí být také s předstihem vše připraveno a nelze ztrácet čas. Musí vzniknout zcela nový vnitřní akreditační proces a být provedena transformace studijních programů. Již v příštím roce musí být nové studijní programy schváleny, aby mohla univerzita vyhlásit přijímací řízení a studenti pocítili pouze pozitivní změny tohoto nového procesu.  


Udělení institucionální akreditace stvrzuje způsobilost vysoké školy v příslušných oblastech vzdělávání samostatně vytvářet, schvalovat, uskutečňovat a kontrolovat studijní programy.  Institucionální akreditace tak dokládá, že jde o instituci, která vedle dostatečné šíře vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání rovněž soustavně dbá na její kvalitu a která poskytuje dostatečné záruky pro její dlouhodobý koncepční rozvoj. Silná akademická samospráva a vysoké nároky na vlastní činnost přitom jsou hodnoty, k nimž se akademické společenství Univerzity Karlovy soustavně hlásí, jak také ve svých záměrech konstatoval mezinárodní hodnotící tým.


Univerzita Karlova si od institucionální akreditace slibuje zejména posílení své samosprávné působnosti a tím i odpovědnosti celého akademického společenství za vzdělávací činnost, další rozvoj mezioborové a mezifakultní spolupráce či integraci stávajících, obsahově blízkých studijních programů do větších celků tam, kde se to ukáže jako vhodné. Skutečnost, že institucionální akreditace představuje pro Univerzitu Karlovu významnou příležitost, zdůraznily i výsledky mezinárodního hodnocení.


Hlubší diskuze o další koncepci rozvoje vzdělávací činnosti univerzity a pojetí jejích studijních programů bude v nejbližší době pokračovat v rámci kulatých stolů s jednotlivými fakultami, které se budou týkat příprav na akreditaci studijních programů schvalovaných v souladu s novelizovaným zněním zákona o vysokých školách. Snahou univerzity bude využít všech nových procesů a nástrojů, které novela nabídla a které si v uplynulém období vytvořila, aby její programy byly kvalitnější a atraktivnější.


Vedle institucionální akreditace tak Univerzita Karlova rovněž stojí před výzvou, jak dosáhnout větší přehlednosti struktury svého vzdělávání. Každá fakulta musí vyhodnotit strukturu a koncepci své vzdělávací činnosti. Nová entita v oblasti vzdělávání, jež zastřešuje studium v obsahově blízkých studijních programech, pak podněcuje fakulty podobného zaměření k daleko větší spolupráci, než tomu bylo dříve. Nové programy by měly tvořit větší a konkurenceschopnější celky, v nichž současně bude studentovi ponechána volnost, aby si své vzdělání dotvářel sám. K tomu může využít celé šíře disciplín, které jsou na univerzitě rozvíjeny, jak ukazuje i seznam oblastí, v nichž univerzita o institucionální akreditaci žádá:


 • biologie, ekologie a životní prostředí,

 • ekonomické obory,

 • farmacie,

 • filologie,

 • filozofie, religionistika a teologie,

 • fyzika,

 • historické vědy,

 • chemie,

 • informatika,

 • matematika,

 • mediální a komunikační studia,

 • neučitelská pedagogika,

 • politické vědy,

 • právo,

 • psychologie,

 • sociální práce,

 • sociologie,

 • tělesná výchova a sport; kinantropologie,

 • učitelství,

 • vědy o umění a kultuře,

 • vědy o Zemi,

 • všeobecné lékařství a zubní lékařství,

 • zdravotnické obory.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 8 000 zaměstnanců, z toho více než 4 600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám