Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a vzdělávací počiny

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2017 – Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly podruhé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující i vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu zdůraznil, jak důležitou a nezastupitelnou roli pro vývoj demokracie a občanské společnosti hrají studenti a vzdělaní lidé. „Vzdělaní lidé znamenají pro jakoukoli protototalitní či totalitní moc nebezpečí vždycky. Svobodného, kritického myšlení a vzdělaných lidí se diktátoři všude na světě obávali a obávají ze všeho nejvíc. Čím je společnost vzdělanější a poučenější, tím méně je náchylná k tomu, nechat se zmanipulovat, nechat se svést anebo zastrašit.  A v dnešní době je nutné mít tuto skutečnost na paměti stejně jako dříve,“ uvedl.


Zástupci studentů Sara Vidímová z FF UK a Michal Říha z PF UK pak ve svých projevech zmínili, jak na významné události československých dějin nahlížejí dnešní mladí lidé. 


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly během slavnostního večera předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin. Cenu pro vynikajícího vyučujícího na UK si odnesl prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., z Pedagogické fakulty UK, cenu za vědecký počin si odnesl tým složený z učitelů, studentů a absolventů Právnické fakulty UK vedený JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D., za program Street Law – zažít právo jinak. In memoriam byl oceněn prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.


Prof. Petr Charvát byl oceněn za mimořádný přínos pedagogické profesi. Je znám jako skutečný odborník přenášející získané poznatky do výuky a rovněž jako pedagog mimořádně laskavý a zároveň náročný k sobě i studentům. Mezi nimi se těší mimořádné oblibě a stejně tak je uznáván akademickou obcí Pedagogické fakulty UK.


Jeho bohatá publikační činnost je pro studenty a odbornou veřejnost zárukou dostupných a kvalitních zdrojů; tyto kvality potvrdila i Cena Josefa Hlávky, která mu byla udělena za knihu Zrození státu – prvotní civilizace Starého světa. Vysoce hodnocena je též jeho vědecko-popularizační činnost, a to v televizním pořadu Dvaasedmdesát jmen české historie.


Program Street Law – zažít právo jinak působí na Právnické fakultě UK nepřetržitě od roku 2009, což z něj činí nejdéle působící Street Law program v České republice. Za dobu jeho fungování jím prošlo téměř 300 studentů Právnické fakulty UK, více než 4000 středoškolských studentů, několik stovek seniorů a desítek mladých Romů.


Základem tohoto úspěšného projektu je spolupráce mezi právnickou fakultou a středními školami či neziskovým sektorem (sborem mladých romských muzikantů Romano Drom, spolkem zprostředkujícím vzdělávání seniorů LOVI či společností na ochranu spotřebitelů dTEST). Studenti fakulty chystají s pomocí pedagogického vedení od vyučujících fakulty a absolventů programu Street Law interaktivní lekce pro studenty středních škol, seniory, děti z dětského domova či příslušníky romské menšiny.


Stěžejní rovinu projektu tvoří jeho jednoznačný dopad na studenty práv. Díky Street Law mohou již během studia konfrontovat svoje teoretické právní znalosti s každodenní realitou a učit se hledat způsoby, jak o svém oboru komunikovat s lidmi, kteří ho nestudují a považují ho za obor vesměs složitý, těžko pochopitelný a někdy i lehce zbytečný. Zároveň budoucí právníky kontakt s neprávníky přivádí k přemýšlení nad fungováním konkrétních právních institutů v běžném životě a nad hodnotami, ze kterých právo vyrůstá; dostává se jim tak nezbytného zážitku uchopení práva v širším kontextu. V neposlední řadě pak studentům práv dává projekt zažít, že již toho o právu dost vědí a že znát právo dává smysl, protože s jeho pomocí mohou poradit mnoha neprávníkům. Tento pocit značně zvyšuje jejich motivaci právo studovat a pronikat do jeho hlubších souvislostí.


Prof. Jan Suda byl oceněn in memoriam za přínos světové vědě, pedagogické činnosti a popularizaci vědy. Na výuce se Jan Suda podílel od svého absolutoria na PřF UK v roce 1997. Patřil k přednášejícím, který zaujal každého: svým nasazením, espritem, šíří vědomostí a schopností objasnit souvislosti. Během své vědecké práce se podílel na 61 impaktovaných publikacích, 9 kapitolách v knihách a 4 monografiích a získal řadu ocenění.


Cena Arnošta z Pardubic je cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: cena pro vynikajícího vyučujícího, cena za vynikající počin.


Statut ceny Arnošta z Pardubic:

http://www.cuni.cz/UK-7294.htmlZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám