Nositel Nobelovy ceny Christopher A. Sims z Princeton University obdržel spolu s Josephem Wangem z University of California titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 20. listopadu 2017 – Držitel Nobelovy ceny za ekonomii, prof. Christopher A. Sims, Ph.D. z Princeton University, obdržel dnes spolu s prof. Josephem Wangem, D.Sc. z University of California ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Prof. Christopher A. Sims, Ph.D. je jedním ze zakladatelů moderní ekonomie. Jeho výzkum ovlivnil makroekonomii, ekonometrii a v poslední době také behaviorální ekonomii. Jeho práce byly citovány více než padesát tisíckrát. V roce 1995 byl prezidentem Ekonometrické společnosti, v roce 2012 Americké ekonomické asociace, v roce 2011 získal společně s profesorem Thomasem Sargentem Nobelovu cenu za ekonomii za „empirický výzkum příčin a následků v makroekonomice“.


V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století přispěl Christopher Sims k ekonomické teorii řadou pozoruhodných poznatků, které pomáhají pochopit dynamiku makroekonomik. Vyvinul statistický přístup zvaný vektorová autoregrese neboli V. A. R., jenž umožňuje testování příčin a následků – například zda peněžní nabídka ovlivňuje úrokové sazby nebo naopak. Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2011 získal především za tuto práci.


Od roku 2013 je aktivním členem Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky. V roce 2013 se stal členem Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Mnoho současných doktorských studentů CERGE-EI pracuje na projektech, které přímo navazují na jeho výsledky.


Prof. Joseph Wang, D.Sc. je jedním z nejuznávanějších světových elektroanalytických chemiků. Mezi jeho oblasti zkoumání patří například tato výzkumná témata – nanokrystaly, jež mohou účinkovat jako zesilující značky pro DNA nebo proteinové biosenzory pro časnou diagnózu nemoci, dále konstrukce nejrychlejšího nanomotoru, demonstrování působení nanomotoru v živém organizmu a na pohybu založené snímání DNA. Profesor Wang je rovněž průkopníkem použití na těle nositelných tištěných elektrochemických senzorů a biopalivových článků, bizmutových elektrod pro rozpouštěcí voltametrii, mikrojehlových elektrochemických biosenzorů, bezbolestné kvantifikace metabolitů a elektrolytů a dálkově ovládaných ponorných přístrojů pro kontinuální monitorování vod.


Ve své dosavadní vědecké kariéře publikoval přes 1000 článků, které podle ISI mají H-index rovný 120 s více než 62 000 citacemi, jeho Scholar Google H-index je rovný 144 s více než 85 000 citacemi. V letech 1997-2007 byl řazen mezi „nejcitovanější vědce v inženýrství”, a ve stejné časové periodě jako nejcitovanější chemik v seznamu ISI „nejcitovanějších vědců v oboru chemie”. V roce 2015 se pak zařadil mezi celosvětově nejvlivnější vědecké myslitele.


Již více než 30 let intenzivně spolupracuje s českými vědci, což se odráží v řadě společných vědeckých článků vzešlých ze studijních pobytů studentů, učitelů a vědců UK.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám