Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 7. listopadu 2017

Přítomni:

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF),ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), ThLic. Petr Šimůnek (RUK), Josef Štorm (2. LF),Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).


Hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK)


Návrh programu:


 1. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2018

 2. Zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 (dílčí změny Přílohy č. 1 Statutu UK (Organizační řád)

 3. Právní jednání:

    a. 

  Kupní smlouva o koupi spoluvlastnických podílů na pozemcích zastavěných

    b. 

  Kupní smlouva na koupi pozemku v areálu Ak. Heyrovského pro potřeby Farmaceutické fakulty

    c. 

  Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2

 4. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


1. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2018

Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, a předal slovo zástupci předkladatele MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, se dotázal na to, jakým způsobem se budou získávat finance určené pro doktorandy.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléři UK, odpověděl, že se jedná o hledání dalších forem.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, podal návrh na změnu u formulace v kapitole Zabezpečení činností, str. 6, cíle 1 s tím, že přesná dikce bude připravena ještě před zasedáním AS UK.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK požádala o vytvoření lepší specifikace u kapitoly Zabezpečení činností, str. 6, Cíl 1: „Důsledné dodržování časového prostoru, v souladu s vnitřními předpisy UK, pro vyjádření fakult k dokumentům zásadního významu. (zodpovídá: pan rektor)“.”

Schváleno tichým souhlasem


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala a doporučila plénu AS UK ke schválení modifikovaný plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2018.”


Hlasování

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


2. Zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 (dílčí změny Přílohy č. 1 Statutu UK (Organizační řád)

Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, a předal slovo zástupci předkladatele Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o předloženém návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Nebyl vznesen další podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh dílčí změny Přílohy č. 1 Statutu Univerzity Karlovy (Organizační řád) vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje ho AS UK ke schválení."

Hlasování

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


3. Právní jednání:

a. Kupní smlouva o koupi spoluvlastnických podílů na pozemcích zastavěných


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, jako prodávajícím, jejímž předmětem je  koupě spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 40 % na pozemku parc. č. 291/3, parc. č. st. 956, parc. č. 293/6, parc. č. 294/6, parc. č. 294/7, parc. č. 294/8, parc. č. st. 955 a pozemku parc. č. 306, dále spoluvlastnického podílu o velikosti 55,44 % na pozemku parc. č. st. 952, a spoluvlastnického podílu o velikosti 30 % na pozemku parc. č. st. 953, to vše v k. ú.  Vestec u Prahy, obec Vestec, za kupní cenu ve výši 34.185.000,- Kč bez DPH a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje ho AS UK ke schválení.


Hlasování

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


b. Kupní smlouva na koupi pozemku v areálu Ak. Heyrovského pro potřeby Farmaceutické fakulty


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, jako prodávajícím, jejímž předmětem je  koupě  pozemku  parc.  č.  st.  1587,  k. ú.  Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 282 500,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje jej plénu AS UK ke schválení.“


Hlasování

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


c. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit projektovou dokumentaci na zhotovení projektu Mephared 2, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje jej plénu AS UK ke schválení.“


Hlasování

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


4. Různé


Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podkladových materiálech na další jednání AS UK, jedná se o tři materiály (čerpání z tzv. Mikuláše), které půjdou na prosincový senát a budou projednávány na dalším zasedání EK AS UK. U všech předložených návrhů se jedná o jednoznačně celouniverzitní aktivity (archivace dokumentů, OPVVV-kofinancování, UDAUK Motol).


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, informoval členy Ekonomické komise AS UK o kulatém stole k Principům rozdělování finančních prostředků na UK, které se uskuteční 21. listopadu od 16:00 hod. Schvalování Principů bude následně na dalším řádném zasedání EK AS UK, nicméně po dohodě s panem rektorem bude všemu předcházet kulatý stůl, aby bylo možné materiály předjednat a připravit do co nejlepší podoby. Následně ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a podněty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK


                                                                                                                     
                                                                                                                
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám