Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018

ZLEPŠENÉ MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ VĚTŠINY OBORŮ UNIVERZITY KARLOVY, GEOGRAFIE A FILOZOFIE V PRVNÍ STOVCE

Praha 1. března 2018 – V devatenácti oborech náleží pracoviště Univerzity Karlovy mezi světovou špičku podle mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2018, jehož výsledky byly zveřejněny poslední únorový den.


Z celkem 48 oborů, které byly v letošním vydání QS World University Rankings by Subject sledovány, byla činnost Univerzity Karlovy posuzována v celkem 39 případech, její pracoviště se pak mezi nejlepšími objevila – tak jako v předchozím roce – v devatenácti oborech.


Vedle stálice v podobě geografie, ve které Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy již sedm let po sobě náleží do první stovky, se v této elitní společnosti poprvé objevila také pracoviště, která se věnují filozofii. Mezi nejlepších dvě stě vysokých škol patří Univerzita Karlova v dalších deseti oborech, jimiž jsou anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika a moderní jazyky v uměnovědných a humanitních disciplínách, lékařství a farmacie ve vědách o živé přírodě a lékařských vědách, matematika v přírodních vědách a mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie ve společenských vědách.


Univerzita Karlova je tak mezi nejlepšími vysokými školami zastoupena ve všech profilových oblastech, kterými se zabývá. Potěšující přitom je meziroční zlepšení postavení řady disciplín, a to zejména humanitních a společenskovědních, kde filozofie, lingvistika a sociologie poskočily o přibližně padesát míst, moderní jazyky pak téměř o devadesát, na dohled první stovky.


„Jsem velmi rád, že v hlavních oblastech studia a vědecké práce jsme se v prestižním QS ratingu zlepšili, za což chci poděkovat svým kolegům z akademické obce UK. Je potěšitelné, že k výraznému posunu došlo u společenskovědních a humanitních oborů“, řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Vedle Univerzity Karlovy je v žebříčku zastoupeno také dalších devět českých vysokých škol, a to České vysoké učení technické v Praze v sedmi oborech, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci v pěti oborech, Vysoké učeních technické v Brně ve třech oborech, Česká zemědělská univerzita v Praze ve dvou oborech, brněnská Mendelova univerzita a pražské Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola umělecko-průmyslová pak v jednom oboru.


Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018, který nabízí jedno z nejrozsáhlejších mezinárodních srovnání oborů, tak jako v minulých letech posuzoval reputaci a kvalitu výzkumu a absolventů několika tisíc pracovišť z celého světa. Ve výsledcích se pak napříč obory objevuje více než jedenáct set vysokých škol ze sedmdesáti pěti zemí.


Více informací je k dispozici zde: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 8. březen 2018 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám