Disciplinární řád pro studenty

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Tento řád upravuje podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků studentů, o ukládání sankcí za tyto přestupky a o disciplinárním řízení.

2. Další podrobnosti v souladu s tímto řádem stanoví disciplinární řád fakulty.

3. Na rozhodování o disciplinárním přestupku se v případě, kdy zákon o vysokých školách neobsahuje speciální úpravu, použije správní řád.


Čl. 2

Disciplinární přestupek a sankce


1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí.1

2. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit sankci2

  a. 

napomenutí,

  b. 

podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

  c. 

vyloučení ze studia.

3.Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.3

4. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě,4 zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.

5. Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární přestupek.

6. Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný úmyslný disciplinární přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.

7. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky.

8. Jestliže student v případě podmíněného vyloučení ze studia ve lhůtě k osvědčení vyhoví podmínkám k osvědčení, rozhodne děkan, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to i ve lhůtě k osvědčení, že se sankce vyloučení ze studia vykoná. Neučiní-li děkan do dvou měsíců od uplynutí lhůty k osvědčení rozhodnutí podle předchozí věty, má se za to, že se student osvědčil.


Čl. 3

Disciplinární komise


1. Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty5 (dále jen „komise“).

2. Členy komise a náhradníky jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty.6 Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. První zasedání komise, na jehož programu je volba předsedy komise, svolá děkan do 30 dnů od jmenování členů komise.

3. Komise má nejméně šest členů. Polovinu členů komise tvoří studenti.7 Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

4. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté.8 Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.

5. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.

6. Zasedání komise řídí její předseda.

7. Poradě a hlasování komise mohou být přítomni pouze členové komise, případně též zapisovatel ustanovený předsedou komise.

8. Komise hlasuje v uvedeném pořadí o těchto otázkách:

  a. 

o vině,

  b. 

o tom, zda bude uložena sankce,

  c. 

o druhu sankce.

9. V případě hlasování podle odstavce 8 písm. c) komise nejprve hlasuje o sankci vyloučení ze studia. U sankce podmíněného vyloučení ze studia hlasuje komise též o době a podmínkách osvědčení.

10. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Každý člen komise je povinen hlasovat. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.

11. Pokud komise:

  a. 

nedospěje k usnesení, že je student vinen, navrhne děkanovi, aby řízení zastavil,

  b. 

nedospěje k usnesení, že bude uložena sankce, navrhne děkanovi, aby od uložení sankce upustil,

  c. 

nedospěje k usnesení o uložení sankce vyloučení ze studia, hlasuje o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia,

  d. 

nedospěje k usnesení o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, navrhne děkanovi, aby uložil studentovi sankci napomenutí.

12. O jednání komise a o jejím hlasování se pořizují protokoly.

13. Disciplinární řád fakulty stanoví další podrobnosti týkající se zejména počtu a funkčního období členů komise, pravidel jednání komise a zajištění odborné pomoci komisi.


Čl. 4

Zahájení disciplinárního řízení


1. Disciplinární řízení probíhá na fakultě, na které je student obviněný z disciplinárního přestupku (dále jen „student“) zapsán. Je-li student zapsán na více fakultách, lze disciplinární řízení v téže věci vést pouze na jedné z nich.9

2. Děkan podá komisi návrh na projednání disciplinárního přestupku, shledá-li, že student svým jednáním porušil povinnost stanovenou v čl. 5 odst. 8 statutu nebo jiným jednáním porušil povinnost dbát dobrého jména univerzity.

3. Návrh děkana musí obsahovat popis skutku, případně navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.10

4. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy bylo studentu doručeno oznámení o zahájení řízení spolu se stejnopisem návrhu děkana.11


Čl. 5

Projednání návrhu a rozhodnutí děkana v disciplinárním řízení


1. Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání komise.

2. Student musí být ke každému zasedání komise pozván.

3. Student má, s výjimkou porady a hlasování komise, právo být přítomen jednání komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a, s výjimkou protokolu o hlasování, nahlížet do protokolu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.

4. Student si může zvolit svého zástupce. Zvolený zástupce, který se komisi prokáže písemným zmocněním studenta nebo jemuž student udělí své zmocnění před komisí, má práva uvedená v odstavci 3.

5. Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se student, ani zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise.

6. Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. Jednání musí být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle odstavce 7 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání.

7. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu ode dne, kdy návrh obdržel.

8. Nastane-li skutečnost znemožňující disciplinární přestupek projednat podle § 66 zákona o vysokých školách, děkan řízení zastaví.

9. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, disciplinární řízení se zastaví.12

10. Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným odůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

11. Před vydáním rozhodnutí ve věci musí být studentovi dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

12. Děkan může

  a. 

uložit sankci, kterou komise navrhla,

  b. 

uložit sankci mírnější, nebo

  c. 

od uložení sankce upustit.

13. Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení studenta o možnosti podat odvolání.

14. Ve výroku se uvede označení studenta jeho jménem, příjmením, datem narození, případně rodným číslem, místem trvalého pobytu, studijním programem, popis skutku, zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce, nebo zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dalším výrokem děkan uloží studentovi, který byl shledán vinným, povinnost nahradit náklady řízení.13

15. Rozhodnutí děkana, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání, je v právní moci.


Čl. 6

Odvolání


1. Student může proti rozhodnutí děkana podat odvolání.14 Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.15 Jestliže student vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.16

2. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.17 Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání student uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy.

3. K novým skutečnostem a k návrhům na opatření dalších podkladů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo návrhy, které student nemohl uplatnit dříve; namítá-li student, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.18

4. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí;19 lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence.20 Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno; bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.21

5. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.22 Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat student, který se s rozhodnutím prokazatelně seznámil; odvolat se v takovém případě lze do 90 dnů ode dne seznámení se s rozhodnutím.23

6. Student může požádat o prominutí zmeškání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat; tomuto podání lze přiznat odkladný účinek, pokud studentovi hrozí vážná újma; pokud student současně nepodá odvolání, podání se nevyřizuje; zmeškání odvolání se promine, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění; o prominutí zmeškání odvolání rozhoduje usnesením děkan; zmeškání odvolání nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mělo být podáno, uplynul jeden rok.24

7. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.25 Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.26

8. Odvolání se podává u děkana.27

9. Děkan podle okolností doplní řízení; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo bylo-li nepřípustné.28

10. Děkan může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.29 Ustanovení čl. 5 odst. 11 a 12 platí obdobně.

11. Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle odstavce 10, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je rektor, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.30

12. Jestliže děkan před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.31

13. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy.32 K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo vnitřními předpisy, se nepřihlíží.33

14. Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy:

  a. 

napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,

  b. 

napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi; v odůvodnění tohoto rozhodnutí rektor vysloví právní názor, jímž je děkan při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání,

  c. 

napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; student má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nově pořízených rektorem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní rektor rozhodnutí v části odůvodnění; rektor nemůže napadené rozhodnutí změnit v neprospěch studenta, ledaže je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.34

15. Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 14, 16 nebo 17 odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí; jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.35

16. Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.36

17. Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne; jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí; shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.37 Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc děkanovi.38

18. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi.39 Ustanovení čl. 5 odst. 11 až 12 platí pro rozhodnutí rektora obdobně.

19. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat; rozhodnutí rektora je v právní moci, jestliže bylo oznámeno studentovi.40 Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana, které bylo potvrzeno podle odstavce 15.

20. Pokud student vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání; dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci; o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a student se o něm vyrozumí; odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.41

21. Rektor nebo děkan přijme v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 14 taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny, nebo alespoň zmírněny.42

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999 se zrušuje.

2. Řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu.

3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.43

5. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

§ 64 zákona o vysokých školách.

2

§ 65 odst. 1 zákona o vysokých školách.

3

§ 65 odst. 3 zákona o vysokých školách.

4

§ 65 odst. 2 zákona o vysokých školách.

5

§ 31 odst. 3 zákona o vysokých školách.

6

Věta první § 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.

7

Věta druhá § 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.

8

§ 31 odst. 2 zákona o vysokých školách.

9

Věta první § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách.

10

Věta druhá § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách.

11

Věta třetí § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách.

12

§ 69 odst. 2 zákona o vysokých školách.

13

§ 79 odst. 5 správního řádu a vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

14

§ 81 odst. 1 správního řádu.

15

§ 81 odst. 2 správního řádu.

16

§ 81 odst. 3 správního řádu.

17

§ 82 odst. 1 správního řádu.

18

§ 82 odst. 4 správního řádu.

19

Věta první § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

20

§ 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.

21

Věta druhá a třetí § 83 odst. 1 správního řádu.

22

§ 83 odst. 2 správního řádu.

23

§ 84 odst. 2 správního řádu.

24

§ 41 odst. 2 až 4 a 6 správního řádu.

25

§ 85 odst. 1 správního řádu.

26

Věta druhá § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

27

§ 86 odst. 1 správního řádu.

28

Věta druhá a třetí § 86 odst. 2 správního řádu.

29

§ 87 správního řádu.

30

§ 88 odst. 1 správního řádu a § 68 odst. 5 zákona o vysokých školách.

31

§ 88 odst. 2 správního řádu.

32

§ 68 odst. 6 zákona o vysokých školách.

33

Věta třetí § 89 odst. 2 správního řádu.

34

§ 90 odst. 1 a 3 správního řádu.

35

§ 90 odst. 5 správního řádu.

36

§ 90 odst. 4 správního řádu.

37

§ 92 odst. 1 správního řádu.

38

§ 92 odst. 2 správního řádu.

39

§ 90 odst. 6 správního řádu.

40

§ 91 odst. 1 správního řádu.

41

§ 91 odst. 3 správního řádu.

42

§ 68 odst. 7 zákona o vysokých školách.

43

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 10. duben 2018 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám