Volební řád Akademického senátu

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Volebním řádu akademického senátu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Volební sbory


1. Pro účely voleb se členové akademického senátu Univerzity Karlovy (dále jen „Senát”) dělí do tří sborů.

2. Do prvního sboru se zařazují členové Senátu volení na Lékařské fakultě v Plzni, na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, na Evangelické teologické fakultě, na Fakultě sociálních věd, na Přírodovědecké fakultě, na Fakultě humanitních studií a na dalších součástech Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita”).

3. Do druhého sboru se zařazují členové Senátu volení na Lékařské fakultě v Hradci Králové, na 2. lékařské fakultě, na Husitské teologické fakultě, na Filozofické fakultě, na Právnické fakultě a na Matematicko-fyzikální fakultě.

4. Do třetího sboru se zařazují členové Senátu volení na 3. lékařské fakultě, na 1. lékařské fakultě, na Katolické teologické fakultě, na Pedagogické fakultě a na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

5. Funkční období členů Senátu z druhého sboru začíná o rok později a funkční období členů Senátu z třetího sboru o dva roky později než funkční období členů Senátu z prvního sboru.


Čl. 2

Vyhlášení voleb


1. Volby do příslušného sboru se konají v měsíci listopadu. Volby vyhlásí předsednictvo Senátu do konce měsíce září. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor.

2. Na fakultě, na níž se podle jejího vnitřního předpisu mohou provést volby do akademického senátu fakulty částečně či úplně elektronicky pomocí počítačové sítě, lze na základě usnesení akademického senátu fakulty provést tímto způsobem i volby do Senátu. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Usnesení podle první věty musí být spolu s dokumentem o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb oznámeno hlavní volební komisi. Případné námitky členů akademické obce fakulty se zasílají akademickému senátu fakulty a hlavní volební komisi. Hlavní volební komise ve lhůtě třiceti dní od doručení usnesení senátu zaujme stanovisko k podmínkám konání voleb. Konat volby elektronicky lze jen se souhlasným stanoviskem hlavní volební komise.

3. Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny. U voleb konaných na dalších součástech univerzity učiní uvedený úkon předsednictvo Senátu; volby se konají v pracovních dnech.

4. Usnesení o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity a ve veřejné části internetových stránek dotčených fakult. Údaje podle odstavce 3 musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty, v případě voleb na dalších součástech univerzity ve veřejné části internetových stránek univerzity, nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.


Čl. 3

Seznamy


1. Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkanát fakulty a předá předsedovi akademického senátu fakulty

  a. 

seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty,

  b. 

seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě.

2. Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb sestaví rektorát seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na dalších součástech univerzity a předá jej tajemníkovi Senátu (dále jen „tajemník senátu”).


Čl. 4

Volební komise


1. Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu. Na dalších součástech univerzity působí jedna dílčí volební komise.

2. Předsedu, místopředsedu a pět dalších členů hlavní volební komise jmenuje Senát na návrh předsednictva Senátu z řad členů akademické obce univerzity na čtyři roky. Nikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou. Každý z členů hlavní volební komise musí vykonávat volební právo do Senátu na jiné fakultě, nebo na dalších součástech univerzity.

3. Předsedu a další členy, popřípadě náhradníky za členy dílčí volební komise na fakultě jmenuje a odvolává akademický senát fakulty, jejich počet stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování, tak, aby na každém místě byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise. Dílčí volební komisi pro další součásti jmenuje předsednictvo Senátu.

4. V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen.

5. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí; z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně. Kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů.


Čl. 5

Kandidáti


1. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce příslušné fakulty, u dalších součástí akademický pracovník, který je zařazen na některé z nich.

2. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti.

3. Nestanoví-li akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo Senátu, jinak, musí být písemné návrhy předány pověřeným členům příslušné dílčí volební komise nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí volební komise.

5. Na fakultách a dalších součástech se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.


Čl. 6

Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb


1. Dílčí volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň dva dny před prvním dnem voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů z řad studentů, nebo kandidátů z řad akademických pracovníků. Další údaje může určit akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo Senátu.

2. Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty, popřípadě rektorátu, vytištění hlasovacích lístků. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. Hlasovací lístek musí být vyhotoven tak, aby hlasování bylo možno provést jednoduše, zpravidla křížkováním či kroužkováním předtištěných jmen.

3. Dílčí volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků.


Čl. 7

Průběh voleb


1. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

2. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise.

3. Po provedení úkonu podle odstavce 2 je voliči z řad studentů vydán hlasovací lístek pro volbu studentů a voliči z řad akademických pracovníků hlasovací lístek pro volbu akademických pracovníků.

4. Každý volič může hlasovat pouze jednou.

5. Volič na hlasovacím lístku označí nejvýše dva kandidáty; je-li označeno více kandidátů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.


Čl. 8

Výsledky voleb


1. Výsledky voleb zjišťuje dílčí volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději v den následující po posledním dni voleb.

2. Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na druhém a třetím místě, nebo i na dalších místech rozhodných pro zvolení kandidáta, k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise.

3. Zjištěné výsledky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb stanoví hlavní volební komise.

4. Zjištěné výsledky se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity a ve veřejné části internetových stránek dotčených fakult.

5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 3, popřípadě stížnost.

6. Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání Senátu konaném po 1. únoru. Zvolenému členovi se předá písemné osvědčení.


Čl. 9

Opakování voleb


1. Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen. Došlo-li k takovému pochybení, pokud jde o pořadí náhradníků, platí, že náhradníci od místa, kde k pochybení došlo, včetně, nejsou zvoleni.

2. Opakování voleb z důvodu uvedeného v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, pokud již bylo členovi Senátu předáno písemné osvědčení.

3. O opakování voleb rozhoduje hlavní volební komise nebo dílčí volební komise; dílčí volební komise oznámí své rozhodnutí bezodkladně hlavní volební komisi.

4. Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.


Čl. 10

Překážka vzniku členství v Senátu


Výkon funkce, která je neslučitelná s členstvím v Senátu podle zákona o vysokých školách nebo statutu univerzity, je překážkou vzniku členství v Senátu.


Čl. 11

Zánik členství v Senátu


1. Členství v Senátu zaniká

  a. 

uplynutím funkčního období, nebo

  b. 

před uplynutím funkčního období:

  1. současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,

  2. dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství v Senátu, předsedovi Senátu,

  3. v souvislosti s postupem podle čl. 5 odst. 10 statutu univerzity,

  4. pokud tak stanoví jednací řád Akademického senátu Univerzity Karlovy, též v případě, že Senát člena hlasováním zbaví mandátu.

2. Jestliže členství v Senátu zanikne podle odstavce 1 písm. b), nastupuje do Senátu na zbytek funkčního období náhradník.


Čl. 12

Náhradníci


1. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. To neplatí, jestliže kandidát obdržel hlasy méně než 10 % těch voličů z příslušné fakulty, popřípadě z dalších součástí, kteří se dostavili k volbám.

2. Ustanovení čl. 8 odst. 2 věty druhé a čl. 10 platí obdobně.

3. Náhradníka povolává hlavní volební komise na výzvu předsedy Senátu. Ustanovení čl. 8 odst. 6 platí obdobně.

4. Náhradník může povolání písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém případě zůstává náhradníkem a za člena senátu je povolán další náhradník; odmítne-li povolání náhradník poslední v pořadí, postupuje se dle čl. 13.

5. Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení o vzdání se mandátu zároveň prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem.

6. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi akademického senátu fakulty, který je bezodkladně předloží předsednictvu Senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do Senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do Senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.

7. Ustanovení odstavce 6 platí obdobně, pokud jde o postavení náhradníka z řad studentů.

8. Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje předsedovi akademického senátu fakulty, který je bezodkladně předloží předsednictvu Senátu; účinky nastávají dnem doručení předsedovi akademického senátu fakulty.


Čl. 13

Doplňovací volby


1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena Senátu není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních devíti měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese akademický senát fakulty.

2. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

3. Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.


Čl. 14

Zvláštní ustanovení


1. Vypisuje-li rektor volby do Senátu podle poslední věty § 8 odst. 3 zákona o vysokých školách, plní i úkoly předsednictva Senátu uvedené v čl. 2 odst. 3, popřípadě podle čl. 4 odst. 2. Vyhlášení podle čl. 8 odst. 6 učiní předseda hlavní volební komise na prvním zasedání nově zvoleného Senátu.

2. Ustanovení čl. 12 odst. 6 platí obdobně, pokud jde o člena akademického senátu fakulty z řad studentů a náhradníka akademického senátu fakulty z řad studentů (§ 26 odst. 3 zákona o vysokých školách), nestanoví-li vnitřní předpis fakulty z důvodu zachování předepsaného složení akademického senátu fakulty jinak.


Čl. 15

Přechodné ustanovení


1. Volby vyhlášené přede dnem účinnosti tohoto řádu se řídí dosavadními předpisy. Funkční období členů Senátu zvolených ve volbách konaných podle dosavadních předpisů není tímto řádem dotčeno.

2. Hlavní volební komise ustanovená podle dosavadních předpisů se považuje za hlavní volební komisi podle tohoto řádu. Funkční období předsedy, místopředsedy a dalších členů hlavní volební komise jmenovaných podle dosavadních předpisů není tímto řádem dotčeno.


Čl. 16

Zrušovací ustanovení


Zrušují se

  a. 

část I., čl. 48 a čl. 49 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 24. září 1999,

  b. 

čl. 1 body 1. až 9. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 25. ledna 2002 a 8. března 2002,

  c. 

čl. 1 body 1. až 4. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 20. ledna 2006,

  d. 

čl. 1 body 1. až 15. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 15. května 2015.


Čl. 17

Závěrečná ustanovení


1. Tento řád byl schválen Senátem dne 25. listopadu 2016.

2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1.

3. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 20. duben 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám