Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016 pod čj. MSMT-38084/2016 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy dne 20. srpna 2019 pod čj. MSMT-28177/2019-2.

Část I. Habilitační řízení

Čl. 1

 1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče.

 2. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách a s uvedením tématu habilitační přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený habilitační obor.

 3. Fakulta, na níž bylo habilitační řízení zahájeno, zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek údaje o habilitačním řízení podle § 75 odst. 1 zákona o vysokých školách a zároveň postoupí příslušné údaje na rektorát Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).

 4. Nepůsobí-li uchazeč jako akademický nebo vědecký pracovník na univerzitě, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který je schopen na základě působení uchazeče zhodnotit jeho pedagogické schopnosti.

 5. Jestliže návrh nemá zákonem o vysokých školách stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

 6. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popřípadě ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil.


Čl. 2

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popřípadě ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.

 2. Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 3. Spoluautor díla, které je předkládáno jako habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise.

 4. Děkan členům habilitační komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení vědecké, popřípadě umělecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti ve smyslu § 72 odst. 8 zákona o vysokých školách. Zároveň jim zašle výsledek kontroly originality habilitační práce.


Čl. 3

 1. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise (dále jen „pověřený člen“).

 2. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.

 3. Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče, nejde-li o habilitační práci podle § 72 odst. 3 písm. d) zákona o vysokých školách. Fakulta, na níž bylo řízení zahájeno, habilitační práci zveřejní podle § 75 odst. 4 zákona o vysokých školách. Zároveň jim postoupí výsledek kontroly originality habilitační práce s tím, aby se k němu vyjádřili v oponentském posudku.

 4. Na základě návrhu uchazeče a jeho příloh, oponentských posudků a pedagogické praxe se habilitační komise usnese, že návrh na jmenování docentem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Součástí stanoviska je i informace o provedení kontroly originality habilitační práce a jejím vyhodnocení. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

 5. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty, může habilitační komise hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové habilitační komise. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.

 6. Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.

 7. Stanovisko habilitační komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda habilitační komise nebo pověřený člen. Nestanoví-li jednací řád vědecké rady fakulty jinak, lze o návrhu na jmenování docentem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty.

 8. V případě, že návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 4

 1. Pokud rektor s návrhem na jmenování docentem souhlasí, sdělí písemně uchazeči, že jej k prvnímu dni následujícího měsíce jmenuje docentem.

 2. Rektor může požádat děkana fakulty, na níž řízení probíhalo, o doplnění údajů potřebných k dalšímu posouzení návrhu.

 3. Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, bez průtahů jej spolu s odůvodněním svého nesouhlasu předloží vědecké radě univerzity.

 4. Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování docentem usnáší tajným hlasováním. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity.

 5. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

 6. Po skončení habilitačního řízení univerzita habilitační práci zveřejní podle § 75 odst. 4 zákona o vysokých školách.


Čl. 5

V habilitačním řízení hodnotí habilitační komise, vědecká rada fakulty a rektor, případně vědecká rada univerzity vědeckou, popřípadě uměleckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazeče, zejména s přihlédnutím k doporučeným hlediskům hodnocení, která po projednání ve vědecké radě univerzity stanoví svým opatřením rektor.


Čl. 6

Na habilitační řízení se správní řád nevztahuje.


Čl. 7

Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat do 30 dnů námitky. Námitky se podávají děkanovi, jde-li o postup na fakultě, jinak rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí rektora nebo děkana musí být odůvodněno.


Čl. 8

Univerzita stanovuje pro uchazeče v habilitačním řízení poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením, a to ve výši 2.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Poplatek je příjmem vysoké školy a rozděluje se rovným dílem mezi fakultu, na níž bylo řízení zahájeno, a univerzitu.


Čl. 9

 1. O vyslovení neplatnosti jmenování docentem rozhoduje v řízení o vyslovení neplatnosti rektor ve smyslu § 74a a § 74b zákona o vysokých školách a podle správního řádu.

 2. Součástí podkladů pro rozhodnutí rektora je stanovisko pětičlenné přezkumné komise. Členy přezkumné komise jmenuje rektor z profesorů, docentů nebo jiných odborníků, přičemž jednoho člena jmenuje rektor na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“) ze státních zaměstnanců působících na ministerstvu. Ostatní členy jmenuje s jejich souhlasem a po projednání s děkanem příslušné fakulty. Jedním z členů přezkumné komise jmenuje předsedu habilitační komise, popřípadě jednoho z členů habilitační komise ustavené v habilitačním řízení osoby, o vyslovení neplatnosti jejíhož jmenování docentem jde. Většinu členů přezkumné komise musí tvořit odborníci, kteří nejsou zaměstnanci veřejné vysoké školy, na které se řízení o vyslovení neplatnosti vede.

 3. Rektor si může před vydáním rozhodnutí vyžádat vyjádření vědecké rady příslušné fakulty, vědecké rady univerzity, popřípadě též etické komise univerzity.

 4. Přezkumná komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; o stanovisku k neplatnosti jmenování docentem se hlasuje tajně.

Část II. Řízení ke jmenování profesorem

Čl. 10

 1. Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče, na návrh děkana, rektora, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty, které byla udělena akreditace pro daný obor jmenování.

 2. Návrh podle § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách s přílohami podle § 72 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých školách, s uvedením oboru, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a s uvedením tématu své přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený obor jmenování. Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí být k návrhu přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.

 3. Fakulta, na níž bylo řízení ke jmenování profesorem zahájeno, zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek údaje o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 odst. 1 zákona o vysokých školách a zároveň postoupí příslušné údaje na rektorát univerzity

 4. Nepůsobí-li uchazeč jako akademický nebo vědecký pracovník na univerzitě, může si děkan si vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který může zhodnotit pedagogickou kvalifikaci uchazeče.

 5. Jestliže návrh nemá zákonem o vysokých školách stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

 6. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno na univerzitě ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popřípadě ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil.


Čl. 11

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu, popřípadě ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil, návrh na ustavení komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.

 2. Komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor. Tři členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 3. Děkan členům komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení pedagogické a vědecké, popřípadě umělecké kvalifikace uchazeče ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o vysokých školách.


Čl. 12

 1. Zasedání komise řídí její předseda nebo pověřený člen.

 2. Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.

 3. Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh na jmenování profesorem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

 4. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty, může komise hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové komise. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.

 5. Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.

 6. Stanovisko komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda komise nebo pověřený člen. Nestanoví-li jednací řád vědecké rady fakulty jinak, lze o návrhu na jmenování profesorem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty.

 7. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály rektorovi. Rektor může požádat děkana fakulty, na níž řízení probíhalo, o doplnění údajů potřebných k dalšímu posouzení návrhu.

 8. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 13

 1. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží bez průtahů vědecké radě univerzity.

 2. Uchazeč má právo vystoupit před vědeckou radou univerzity s krátkým sdělením o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.

 3. Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí prezidentu republiky prostřednictvím ministra.

 4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 14

 1. Ministr vrátí návrh na jmenování profesorem vědecké radě univerzity, pokud nebyl dodržen postup při řízení ke jmenování profesorem stanovený v § 74 zákona o vysokých školách; vrácení návrhu musí být odůvodněno.

 2. Vrátí-li ministr odůvodněný návrh univerzitě zpět, bude o tomto kroku jednat vědecká rada univerzity.

 3. Pokud v tajném hlasování vědecká rada univerzity vysloví souhlas s tím, že nebyl dodržen postup při řízení ke jmenování profesorem, bude návrh postoupen do fáze řízení, v níž došlo k nedodržení postupu.

 4. Pokud v tajném hlasování vědecká rada univerzity nevysloví souhlas s tím, že nebyl dodržen postup při řízení ke jmenování profesorem, bude návrh znovu předložen společně s usnesením vědecké rady univerzity.


Čl. 15

V řízení ke jmenování profesorem komise, vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity hodnotí pedagogickou a vědeckou, popřípadě uměleckou kvalifikaci uchazeče, který má být význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru, zejména s přihlédnutím k doporučeným hlediskům hodnocení podle opatření rektora podle čl. 5.


Čl. 16

Na řízení ke jmenování profesorem se správní řád nevztahuje.


Čl. 17

Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky do 30 dnů. Námitky se podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí rektora musí být odůvodněno.


Čl. 18

Univerzita stanovuje pro uchazeče v řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem, a to ve výši 5.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Poplatek je příjmem vysoké školy a rozděluje se rovným dílem mezi fakultu, na níž bylo řízení zahájeno, a univerzitu.


Část III. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 19

 1. Před předložením návrhu na jmenování členů habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem vědecké radě, resp. návrhu na jmenování oponentů habilitační komisi, si děkan, resp. předseda habilitační komise, vyžádá jejich souhlas.

 2. Rektor může svým opatřením, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada univerzity, stanovit minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise podle čl. 3 odst. 4 a komise v řízení ke jmenování profesorem podle čl. 12 odst. 3.

 3. Rektor na úrovni univerzity a děkani na úrovni fakult zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, členů habilitačních komisí v případě habilitačních řízení, členů komisí v případě jmenovacím řízení a oponentů habilitačních prací.

 4. Poplatek podle čl. 8 a čl. 18 se nevztahuje na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená před účinností tohoto předpisu.

 5. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 11. června 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

 6. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

 7. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

 8. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor

Přechodné ustanovení změny ze dne 20. srpna 2019

Habilitační řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této změny se dokončí podle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny.

Platnost a účinnost

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 21. června 2019.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy zaregistrované dne 20. srpna 2019 pod čj. MSMT-28177/2019-2 nabývají účinnosti 1. října 2019.


Poznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 11. říjen 2020 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám