Řád rady pro vnitřní hodnocení

ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 9 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. - Působnost a organizace rady pro vnitřní hodnocení


Čl. 1

Rada pro vnitřní hodnocení univerzity


1. Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) je akademickým samosprávným orgánem1 Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity (dále jen „tvůrčí činnost“), jakož i činností souvisejících.

2. Působnost rady je stanovena zákonem o vysokých školách, statutem univerzity (dále jen „statut“) a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity (dále jen „pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“), akreditačním řádem univerzity (dále jen „akreditační řád“) a tímto řádem rady pro vnitřní hodnocení univerzity (dále jen „Řád“).

3. Rada v rámci působnosti stanovené v odstavcích 1 a 2:

  a. 

ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení,

  b. 

projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení univerzity a jejích dodatků před jejich postoupením vědecké radě a akademickému senátu univerzity,

  c. 

schvaluje zásady pro provádění kontroly dodržování příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity při uskutečňování studijních programů stanovené čl. 9 odst. 4 písm. e) statutu,

  d. 

v rámci kontroly stanovené čl. 9 odst. 4 písm. e) statutu projednává závažné změny při uskutečňování studijního programu oproti schválené žádosti o akreditaci2,

  e. 

kontroluje naplňování opatření k nápravě při zjištěných nedostatcích v uskutečňování studijního programu podle čl. 9 odst. 4 písm. b) body 1 a 2 statutu a schvaluje zrušení přijatých opatření,

  f. 

vyjadřuje se k návrhům opatření rektora, stanoví-li tak pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, akreditační řád a řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy,

  g. 

předkládá orgánům univerzity k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,

  h. 

schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do oblastně specifických pravidel pro hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávání a vědních oborech,

  i. 

schvaluje metodické materiály související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality předložené jejím předsedou,

  j. 

vyjadřuje se k podnětům, které jí k projednání předloží rektor, nebo na jejichž projednání se sama usnese.

4. Rada při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány univerzity, stálými poradními orgány rektora, orgány fakult a dalších součástí univerzity.

5. Pro naplňování své působnosti je rada uspořádána do panelů podle čl. 3, může zřizovat pracovní skupiny podle čl. 4 či využívat konzultanty podle čl. 5.


Čl. 2

Předseda, místopředseda a členové rady


1. Činnost rady řídí její předseda.

2. Místopředseda rady zastupuje předsedu v jím určeném rozsahu.

3. Při navrhování a jmenování členů rady je dbáno, aby bylo zajištěno kvalitní posuzování v oblastech vzdělávání a vědních oborech zastoupených na univerzitě.

4. Členem rady může být jmenován pouze ten, kdo je uznávanou odbornou autoritou, nebo student, který v rámci svého dosavadního studia na univerzitě dosahoval dobrých studijních výsledků.

5. Členové rady vykonávají svoji funkci osobně a jsou při výkonu své funkce nezávislí.

6. Člen rady se neúčastní rozhodování rady o záležitostech týkajících se jmenovitě fakulty či další součásti, s níž ho pojí pracovněprávní vztah či výkon funkce, nebo u nichž by mohlo dojít k jinému střetu zájmů.

7. Zanikne-li funkce jmenovaného člena rady podle čl. 9 odst. 3 statutu před uplynutím konce jeho funkčního období, je nový člen rady jmenován pouze na zbytek tohoto funkčního období. Návrh na jmenování nového člena předkládá orgán, který nominoval člena, jehož členství zaniklo.


Čl. 3

Panely


1. Rada je vnitřně uspořádána do čtyř panelů, jimiž jsou panely pro přírodovědné, lékařské, společenskovědní a humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory.

2. Rozdělení oblastí vzdělávání3 mezi jednotlivé panely určuje příloha tohoto Řádu. Vědní obory, jimiž se panely v rámci zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zabývají, odpovídají přiděleným oblastem vzdělávání.

3. Rektor, předseda akademického senátu a místopředseda rady nejsou zařazeni v žádném panelu, ostatní členové rady jsou zařazeni každý v jednom panelu. Panel, do kterého je člen rady zařazen, určí při jmenování člena rektor.

4. Členové rady se mohou dle vlastního uvážení účastnit jednání kteréhokoli panelu, avšak bez možnosti rozhodovat.

5. Panely:

  a. 

posuzují záležitosti týkající se oblastí vzdělávání, které jsou jim přiděleny podle přílohy Řádu, a jim odpovídajících vědních oborů a vedou o nich záznamy,

  b. 

připravují návrhy usnesení rady k posuzovaným záležitostem, včetně jejich odůvodnění,

  c. 

navrhují aplikace pravidel zajišťování a hodnocení kvality do oblastně specifických pravidel pro hodnocení kvality vzdělávací či tvůrčí činnosti v jim přidělených oblastech vzdělávání a jim odpovídajících vědních oborech.

6. Jednání v rámci panelu řídí předseda panelu, který je odpovědný za jeho činnost, podává radě zprávu o výsledcích jeho činnosti a předkládá radě návrhy usnesení. Nemůže-li se dostavit na jednání rady, vykonává tuto působnost jím pověřený člen rady, který je zařazen ve stejném panelu. Není-li předseda panelu jmenován, zastává jeho roli nejstarší člen panelu.

7. Předseda panelu je jmenován a odvoláván radou na návrh panelu.


Čl. 4

Pracovní skupiny


1. Pro posuzování záležitostí v působnosti rady může být zřízena pracovní skupina složená z členů rady nebo i konzultantů.

2. Pracovní skupina se zřizuje vždy, když:

  a. 

posuzovaná záležitost spadá do působnosti více panelů; v této pracovní skupině jsou zastoupeni členové rady ze všech dotčených panelů zpravidla rovnoměrně,

  b. 

posuzovanou záležitostí je hodnocení studijního programu4.

3. Pracovní skupinu zřizuje rada či panel a jmenuje její členy, z nichž jednoho pověří jejím řízením a podáním zprávy o její činnosti.

4. Podmínkou jmenování členem pracovní skupiny je, že navrhovaný člen vyjádřil souhlas se svým jmenováním.

5. Řízením pracovní skupiny a podáním zprávy o její činnosti může být pověřen pouze člen rady, který není spojen pracovněprávním vztahem či výkonem funkce s fakultou či další součástí, jíž se týká posuzovaná záležitost jmenovitě.

6. Výsledkem jednání pracovní skupiny je písemné stanovisko k posuzované záležitosti.


Čl. 5

Konzultanti


1. Pro účely posuzování záležitostí, které spadají do působnosti rady, rektor jmenuje a odvolává na návrh rady konzultanty. Konzultanta odvolá též na jeho žádost.

2. Konzultantem může být jmenován zaměstnanec univerzity, jiné vysoké školy či výzkumné instituce včetně zahraniční či odborník z praxe, který je uznávanou odbornou autoritou, nebo student, který v rámci svého dosavadního studia na univerzitě dosahoval dobrých studijních výsledků.

3. Návrh kandidáta na jmenování konzultantem spolu s jeho souhlasem a určením oblastí vzdělávání a vědních oborů, k jejichž posuzování je kvalifikován, nebo odůvodněný podnět k odvolání konzultanta mohou radě předkládat orgány univerzity, fakult a dalších součástí a členové rady.

4. Konzultant může být pověřen zpracováním stanoviska pouze za předpokladu, že s posuzovaná záležitost netýká jmenovitě fakulty či další součásti univerzity, s níž jej pojí pracovněprávní vztah či výkon funkce, nebo že ve vztahu k ní není v jiném střetu zájmů.

5. Konzultant jmenovaný z řad studentů přestává být konzultantem ukončením studia.

6. Konzultant dbá na důvěrnost informací týkajících se posuzování záležitostí, na nichž se podílí.

7. Seznam konzultantů včetně určení oblastí vzdělávání, k jejichž posuzování jsou kvalifikováni, se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity.


Čl. 6

Tajemník rady


1. Tajemník:

  a. 

plní úkoly spojené s organizačním a materiálním zabezpečením činnosti rady,

  b. 

účastní se zasedání rady a pořizuje z nich zápis; v jeho nepřítomnosti pořizuje zápis osoba pověřená předsedajícím,

  c. 

eviduje průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a o činnosti rady,

  d. 

eviduje zápisy z jednání rady, panelů a pracovních skupin,

  e. 

vede seznam konzultantů.

2. Tajemníka jmenuje rektor po projednání v radě.

3. Tajemník je zaměstnancem univerzity zařazeným na rektorátu.


Část II. - Činnost rady pro vnitřní hodnocení


Čl. 7

Zasedání rady


1. Zasedání rady se konají zpravidla desetkrát během akademického roku.

2. Časový plán zasedání rady na akademický rok stanoví předseda rady; tento plán se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity.

3. V naléhavém případě může předseda rady stanovit termín zasedání rady i mimo zveřejněný plán. Termín takového zasedání se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity nejméně deset dní před jeho konáním spolu s uvedením důvodů jeho svolání.

4. Pro každé zasedání je členům rady zaslána pozvánka s programem.

5. Program zasedání rady navrhuje předseda rady.

6. Zasedání rady jsou neveřejná. Osoby, které se účastní zasedání rady, dbají na jeho důvěrnost.

7. Předkladatel bodu programu je vždy k přizván k jeho projednání. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, přizve předseda rady k danému bodu programu zástupce fakult či dalších součástí univerzity, konzultanty5 či jiné osoby.

8. Zasedání rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti její místopředseda, případně předsedou pověřený člen.

9. Po zahájení jednání umožní předsedající členům rady předložit doplňovací nebo pozměňovací návrhy k programu zasedání.

10. O navrženém programu zasedání se usnáší rada.

11. Jednotlivé body programu se projednávají na základě podkladových materiálů. Podklady k zasedání dle časového plánu jsou členům rady zaslány nejméně deset kalendářních dní předem, v případě mimořádného zasedání rady pak ve lhůtě, která umožňuje jejich náležité projednání.

12. Jestliže se rada v průběhu zasedání usnese, že podkladové materiály jsou nedostačující, nebo nebyly zaslány v dostatečném předstihu, upustí od dalšího projednávání daného bodu programu. Podkladové materiály jsou v takovém případě vráceny předkladateli spolu se stanovením přiměřené lhůty pro jejich dopracování.

13. Ke každému bodu programu se koná rozprava.

14. Ze zasedání rady je pořizován zápis. V zápisu se uvádí termín zasedání, kdo ze členů rady byl přítomen, kdo byl omluven, nebo kdo byl nepřítomen, kdo byl na jednání přizván, kdo byl předsedajícím, jaký byl program zasedání, jaká usnesení byla přijata a jaké byly číselné výsledky hlasování.

15. Správnost zápisu ověřuje předsedající. Schválení zápisu provádí rada na svém příštím zasedání.

16. Usnesení rady a zápisy ze zasedání se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity.

17. Zápisy, podkladové materiály a další písemnosti týkající se činnosti rady jsou uchovávány. Jejich archivace se řídí zvláštními předpisy.


Čl. 8

Rozhodování a hlasování


1. Rada přijímá o výsledcích svých jednání usnesení.

2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s výjimkou případů uvedených v § 12a odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách a v čl. 9 odst. 4 písm. a) a b) statutu, kde je třeba přítomnost dvou třetin všech členů rady.

3. O návrhu usnesení rozhoduje rada hlasováním. Hlasování je veřejné, neusnese-li se rada, že je tajné.

4. Hlasuje se zvlášť o každém návrhu usnesení.

5. Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování oznámí předsedající výsledek tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu, počet členů rady, kteří se zdrželi a počet členů rady, kteří se v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 6 hlasování neúčastnili.

6. K přijetí usnesení se vyžaduje:

  a. 

souhlas většiny všech členů rady ve věcech uvedených v § 12a odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách a v čl. 9 odst. 4 písm. a) či b) statutu nebo v případě rozhodování o návrhu na zrušení nápravných opatření dle čl. 9 odst. 4 písm. b) 1 a 2 statutu,

  b. 

souhlas většiny přítomných členů rady v případech ostatních.


Čl. 9

Jednání a hlasování per rollam


1. Předseda rady může vyhlásit hlasování mimo zasedání rady (dále jen „hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat její zasedání. Hlasovat per rollam nelze o záležitostech uvedených v § 12a odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách, v čl. 9 odst. 4 písm. a) až c) a čl. 48 odst. 2 statutu, o záležitostech uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. b) až h) tohoto Řádu a o záležitostech v působnosti rady, které jsou uvedeny v akreditačním řádu.

2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům rady. Způsob a lhůtu hlasování určí předseda rady.

3. Člen rady zašle tajemníkovi vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování, tj. pro návrh, proti návrhu, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný.

4. Usnesení je přijato, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů rady mimo členy vyňaté z rozhodování podle čl. 2 odst. 6.

5. Zápis o hlasování per rollam je schválen na nejbližším zasedání rady.


Čl. 10

Náležitosti projednávání některých záležitostí v působnosti rady


1. Pravidla a postupy pro projednávání návrhů žádostí o akreditaci studijního programu či o institucionální akreditaci oblasti vzdělávání a vnitřního schvalování studijních programů stanovuje akreditační řád.

2. Závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování rada projednává podle čl. 18 a 27 akreditačního řádu.

3. Předpokladem pro projednání návrhu zprávy o hodnocení studijního programu podle pravidel zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je stanovisko garanta studijního programu6 a děkanů fakult uskutečňujících hodnocený studijní program k tomuto návrhu.

4. Zjistí-li rada nedostatky při uskutečňování studijního programu, pak:

  a. 

v případě, že se jedná o studijní program, jemuž bylo uděleno oprávnění v rámci institucionální akreditace, přijme některé z opatření uvedených v čl. 9 odst. 4 písm. b) statutu,

  b. 

v případě, že se jedná o studijní program, jemuž byla akreditace udělena Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, postoupí předseda rady doporučení pro jejich odstranění spolu s příslušným usnesením rady děkanovi fakulty a v případě závažných nedostatků odpovídajících svou povahou přijetí opatření podle čl. 9 odst. 4 písm. b) 2 nebo 3 statutu též rektorovi; děkan je povinen zaslat předsedovi rady vyjádření ve lhůtě uvedené v usnesení; rada projedná vyjádření děkana na nejbližším zasedání a usnese se na dalším postupu.

5. Předpokladem pro projednání vlastní hodnotící zprávy o tvůrčí činnosti7 je stanovisko vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu k tomuto návrhu.


Čl. 11

Kontrolní činnost


1. Postupy při kontrole stanovené čl. 9 odst. 4 písm. e) statutu (dále „kontrola“) stanovují zásady kontroly8 studijních programů schválené radou.

2. Kontrola se provádí:

  a. 

následně po přijetí opatření podle čl. 9 odst. 4 písm. b) 1 a 2 statutu,

  b. 

usnese-li se na ní rada na základě podnětu rektora, člena rady nebo na základě vnějšího písemného podnětu.

3. Děkani dotčených fakult a ředitelé dotčených vysokoškolských ústavů zajistí požadovanou součinnost.


Čl. 12

Jednání panelů a pracovních skupin


Pravidla, jimiž se řídí činnost rady, se vztahují přiměřeně na činnost panelů a pracovních skupin.


Část III. - Závěrečná ustanovení


Čl. 13

Závěrečná ustanovení


1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 9. prosince 2016.

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.9

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor

PŘÍLOHA: ROZDĚLENÍ OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ MEZI PANELY RADY


Přírodovědný:

3. Biologie, ekologie a životní prostředí,

8. Farmacie,

11. Fyzika,

13. Chemie,

14. Informatika,

17. Matematika,

33. Vědy o Zemi,


Lékařský:

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství,

36. Zdravotnické obory.


Společenskovědní:

5. Ekonomické obory,

18. Mediální a komunikační studia,

19. Neučitelská pedagogika,

20. Politické vědy,

22. Právo,

23. Psychologie,

24. Sociální práce,

25. Sociologie,

28. Tělesná výchova a sport; kinantropologie,

30. Učitelství.


Humanitní:

9. Filologie,

10. Filozofie, religionistika a teologie,

12. Historické vědy,

31. Umění,

32. Vědy o umění a kultuře.


Poznámky

1

§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

2

Čl. 18 odst. 2 a čl. 27 odst. 2 akreditačního řádu.

3

Příloha č. 3 zákona o vysokých školách.

4

Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.

5

Čl. 5 tohoto Řádu.

6

Čl. 22 odst. 8 statutu.

7

Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.

8

Čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto Řádu.

9

§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách. Registrace proběhla dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 16. květen 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám