Univerzita Karlova oslavila 670 let od svého založení


Ve Velké aule historické budovy Karolina se 5. dubna v rámci slavnostního odpoledne sešli významní hosté z vědeckého i politického života, České republiky i zahraničí, aby si společně připomněli 670. výročí Univerzity Karlovy. Během setkání byla předána ocenění a výzkumná podpora vědcům i zástupcům studentů.

V úvodu setkání vystoupili se svými projevy vedle rektora UK Tomáše Zimy také předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda univerzitní asociace Coimbra Group Ludovic Thilly, rektor Jagellonské univerzity v Krakově Wojciech Nowak a emeritní děkan 3. LF UK Michal Anděl.


Milan Štech vedle vzpomínky na významné osobnosti UK připomněl, že touha studentů po svobodném životě i odpor proti moci jsou patrné po celou dobu existence univerzity. To Ludovic Thilly ocenil historickou kontinuitu studia na UK a její mezinárodní pozici při navazování spolupráce s ostatními vysokými školami. Wojciech Nowak při slavnostní příležitosti předal rektoru Zimovi darem mimo jiné globus z 15. století. Všichni do jednoho na závěr svých projevů popřáli univerzitě úspěchy do dalších let.


„Mám velkou radost, že Univerzita Karlova patří podle některých respektovaných mezinárodních žebříčků mezi dvě stě nejlepších vysokých škol na světě, jejími strategickými partnery jsou univerzity v Oxfordu a Cambridgi, Heidelbergu, Leuvenu a Jeruzalémě. Navíc se v těchto dnech stala členem nového evropského konsorcia univerzit 4EU společně s univerzitami v Heidelbergu a Varšavě a s pařížskou Sorbonnou, což je naplnění jednoho z přání a jedné z vizí zakladatele naší alma mater,“ uvedl ve svém projevu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


S přednáškou na téma Schopnosti české populace vnímat rizika vystoupil Michal Anděl ze 3. LF UK , aby v ní posluchačům předložil celou škálu rizik, kterými jsou lidé během svého života vystaveni. (Víte třeba, že za cigarety utrácejí Češi nejvíce v Evropě, v tloušťce jsme třetí a v pití alkoholu čtvrtí?, pozn. red.)


O výjimečnou atmosféru se průvodním slovem během celého slavnostního odpoledne postaral nejen prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt, ale i šedesátihlavý Smíšený sbor Pedagogické fakulty UK.


U příležitosti 670. výročí založení UK byla předána ocenění:


Výzkumnou podporu DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE pro významné vědecké osobnosti mimořádně přispívající k odborné prestiži UK převzali:


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c., významná osobnost na poli bádání o středověké architektuře v širokém záběru od specifik umělecko-historických analýz po dějinné souvislosti; jeho odborný profil, který je zaměřen především na gotickou sakrální architekturu, byl vytvořen dlouholetou intenzivní vědeckou prací v kontaktu s uměleckými díly, studiem recentní literatury a zvláště v dialogu s kolegy, a to v širokém mezinárodním záběru; vypovídá o tom celá řada jeho zásadních prací, které jsou oceňovány významnými odborníky a citovány v renomovaných periodikách a recenzích; prof. Kuthan získal řadu ocenění na domácím i mezinárodním poli;


prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., se ve své vědecké práci zaměřuje na poznání molekulárního mechanismu vývoje nádorových procesů generovaných chemickými karcinogeny exogenní i endogenní povahy a na vývoj léčiv a kombinovaných postupů vedoucích k jejich potlačení; je světově uznávanou odbornicí, která patří mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti v oblasti biochemie karcinogenese současnosti na národní i světové úrovni; rozhovor s prof. Marií Stiborovou čtěte v iForu;


prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., jedna z nejvýraznějších vědeckých osobností současné Přírodovědecké fakulty UK; na katedře parazitologie působí od roku 1985, v devadesátých letech spolu s prof. Kuldou vybudoval na PřF UK jedno z prvních moderních pracovišť – Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie, kterou dodnes vede; je autorem řady významných objevů na poli buněčné biologie prvoků; mimo jiné spolu se svým týmem popsal organely mitochondriálního původu, mitosomy, v lidském parazitu Giardia intestinalis.


prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., významný matematik, jenž obdržel výzkumnou podporu za svou celoživotní práci ve vědě, mj. za vybudování skupiny diskrétní matematiky, Institutu teoretické informatiky a Informatického ústavu Univerzity Karlovy, které se v průběhu minulých desetiletí staly světovými centry matematiky a informatiky; základním vědeckým přínosem prof. Nešetřila je vybudování široké strukturální Ramseyovy teorie a jejich aplikací v řadě oblastí matematiky; v současnosti je vůdčí osobností v teorii řídkých struktur;


prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., přední český a evropský archeolog, jedna z nejvýznamnějších vědeckých osobností nejen historické obce FF UK, člen Učené společnosti ČR, dopisující člen Německého archeologického ústavu a řady dalších odborných grémií; ve své vědecké práci se zaměřuje na archeologii českého a evropského středověku; do jeho vědeckého „portfolia“ patří řada aktivit: dlouholetý terénní výzkum, úspěšné řešení mnoha grantů, autorství vysoce hodnocených odborných monografií a více než stovky studií a článků publikovaných v ČR i v zahraničních periodikách;


  • Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2017 převzali:

studentští organizátoři akce Festival Noc fakulty – Mgr. Viktor Hatina, Jakub Huňka, Mgr. Bc. Eliška Kadlecová, Eliška Kryčerová, Jan Nešpor, Mgr. Michal Říha;

spolek NaFilm za projekt Filmového muzea NaFilM – Bc. Terezie Křížkovská, Bc. Adéla Mrázová, Mgr. Jakub Jiřiště.


  • Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2017 převzali:

tým 1. lékařské fakulty za knižní publikaci Atlas anatomie člověka – prof. MUDr. Miloš Grim DrSc., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., ak. mal. Ivan Helekal;

tým katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK za prvoautorskou publikaci v časopise Nature: Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes – Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Martin Minařík, Ph.D., Mgr. David Janzík, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Mgr. Peter Fabian, Ph.D., Mgr. Jan Štundl;

tým Filozofické fakulty UK a Jihočeské univerzity za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947 – prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc., doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., Mgr. Veronika Veberová, Ph.D., prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
Poslední změna: 8. duben 2018 14:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám