Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 18. dubna 2018 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo devět absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu a dále Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Karel Kieslich z 3. LF UK a Bc. Anna Radimecká z 1. LF.


Karel Kieslich absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství. V průběhu studia se zaměřil na výzkum anatomických změn při degenerativních onemocněních centrální nervové soustavy. Jedním z vrcholů jeho dosavadní studijní i vědecké dráhy je jeho přijetí na prestižní University College London.


Anna Radimecká absolvovala bakalářský studijní program Adiktologie. Po celou dobu studia dosahovala vynikajících studijních výsledků a obhajobu bakalářské práce i státní závěrečnou zkoušku absolvovala s vyznamenáním.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Marta Vančurová z Právnické fakulty a Bc. Michal Kotrč z Fakulty sociálních věd.


Marta Vančurová zpracovala a obhájila diplomovou práci na téma Enviroronmentální práva domorodých národů s velmi dobrým studijním výsledkem. Kromě úspěšného studia dosáhla opakovaně vynikajících výsledků ve dvou ročnících Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.


Michal Kotrč byl ohodnocen za bakalářskou práci „The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliametary Election“, jež stojí na pomezí ekonomie, politologie a sociologie. Jedná se o interdisciplinární studii, která dokumentuje význam rigorózního zpracování dat na závažné téma celospolečenského charakteru.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl z Přírodovědecké fakulty.


Filip Horký byl oceněn za diplomovou práci „Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors“, státní magisterskou zkoušku navíc vykonal velmi dobře. Výsledky jeho práce se následně staly součástí čtyř článků publikovaných v odborném tisku.


Jiří-Jakub Zevl uspěl s bakalářskou prací „Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy“. Při jejím zpracování ukázal nadstandardní výzkumný talent a rovněž vysokou míru samostatnosti při zpracování empirické části bakalářské práce.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lukáši Vejmelkovi z Matematicko-fyzikální fakulty.


Lukáš Vejmelka převzal ocenění za svoji diplomovou práci „Elektrická rozvodná soustava ve výuce fyziky“. Diplomová práce byla ohodnocena jako velice kvalitní a byla doporučena jako práce rigorózní. Významně také přispěl k rozvoji elektronické sbírky řešených úloh dostupné všem zájemcům na webu www.reseneulohy.cz, pro niž vytvořil řadu úloh z fyziky a matematiky.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Pavel Kuchta z Katolické teologické fakulty a Bc. Benjamín Pavlík z Husitské teologické fakulty.


Pavel Kuchta byl ohodnocen za diplomovou práci „Uzdravování ve Skutcích apoštolů“. Jedná se o téma, které není v současné odborné literatuře často projednáváno. Práce se vyznačuje metodologickou přesností a vědeckou erudovaností. Během studia se rovněž věnoval návštěvám nemocných a práci s mládeží.


Benjamín Pavlík převzal ocenění za svoji bakalářskou práci na téma Teologie listu Athanasia Alexandrijského Epiklétovi, která byla navržena ke knižnímu publikování. Práce se zaměřuje na Athanasiův list Epiklétovi, který je jedním z velmi důležitých christologických textů 4.století a jeho vliv na další christologii je nezpochybnitelný.


Mimořádná cena rektora byla udělena:


Bc. Evě Krchové z Fakulty sociálních věd za mimořádné přispění k rozvoji fakulty a propagaci jejího dobrého jména svými sportovními výsledky v atletice,


Bc. Tereze Kmochové z Přírodovědecké fakulty, jež se dokáže i přes svůj zdravotní hendikep věnovat na špičkové úrovni alpskému lyžování,


Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za prvoautorství článku „Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes“ v prestižním světovém časopise Nature,


kolektivu autorů z Matematicko-fyzikální (Daniel Dupkala, Bc. Miroslav Hanzelka, Bc. Martin Sýkora, Bc. Jan Krejčí, Bc. Martina Vaváčková, Bc. Jiří Setnička, Bc. Aneta Šťastná, Mgr. Patrik Švancara), Filozofické (Mgr. Michal Láznička) a Přírodovědecké fakulty (Mgr. Petra Zahajská) za vedení korespondenčních seminářů a soutěží, které výrazným způsobem pomáhají šířit povědomí o kvalitě výuky na Univerzitě Karlově.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.


Bolzanova cena, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, byla již tradičně udělena ve třech kategoriích – společensko-vědní, přírodovědné a biomedicínské.


JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. z Právnické fakulty byla oceněna za dizertační práci „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii“. „Bolzanova cena pro mě představuje zcela mimořádné ocenění. Velmi si vážím toho, že porota vybrala právě moji práci z celé řady velice kvalitních kandidátů a děkuji Právnické fakultě a celé Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu“, uvedla Aneta Vondráčková.


PharmDr. Barbora Červinková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty obdržela ocenění za dizertační práci „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu“.


RNDr. Miroslav Položij, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty byl oceněn za dizertační práci „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis“ zabývající se modelováním struktury a vlastností tzv. mikroporézních materiálů „Uděleného ocenění si velice vážím a velice mě potěšilo, neboť se již několik let zabývám tématem, které není úplně jednoduché. Navíc plánuji pokračovat ve vědecké kariéře a toto ocenění vnímám jako něco, co mi může pomoci,“ uvedl Miroslav Položij.


Bližší informace o udělených cenách jsou k dispozici zde.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 18. duben 2018 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám