Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 10. dubna 2018


Přítomni

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. David Hurný (PřF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Michael Glogr (PF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT), František Vaňásek (1. LF)


Omluveni

Eliška Kryčerová (PedF)


Hosté

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Mgr. Petra Köpplová (OVV), Mgr. Luděk Svoboda (OVV), Mgr. Václav Hájek (OVV)


Program

  1. Schválení programu

  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

  3. Informace o úpravách webových stránek UK

  4. Informace o projektu UK 670, Univerzita a republika 1918 - 2018

  5. Gaudeamus

  6. Různé


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ediční komise AS UK.


1) Schválení programu

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem2) Schválení zápisu z předchozího zasedání

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schvaluje zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 24. ledna 2018."

Schváleno tichým souhlasem


3) Gaudeamus PrahaTomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo panu Mgr. Luďku Svobodovi.


Mgr. Luděk Svoboda informoval Ediční komisi AS UK o snaze zjednodušit webové stránky UK. Restrukturalizace webu je zaměřena na jasnost, stručnost, přehlednost a jednodušší navigaci. Dále má dojít ke zlepšení grafiky, využívání moderních technologií (video, skype) a k aktualizaci přístupových práv a rozdělení kompetencí a zodpovědnosti. Termín dokončení restrukturalizace webu je plánován na přelom května a června roku 2018, a zatím vše nasvědčuje tomu, že tento termín bude dodržen. Po dokončení celouniverzitního webu bude jeho podoba předložena ke konzultacím webeditorům a vedoucím PR pracovníkům jednotlivých fakult. Nová podoba webu bude podrobena studentskému zkoumání, proběhne testovací režim, kde budou moci své připomínky uplatnit nejen studenti, ale i zaměstnanci. Předpokládaný termín spuštění nových stránek je září 2018. Mgr. Luděk Svoboda dále sdělil, že práce na struktuře a textech pro web se realizují ve specializovaných týmech, které jsou věnované např. náboru uchazečů, studentům, vědě a výzkumu či celoživotnímu vzdělávání.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Mgr. David Hurný (PřF) se zeptal, jak jsou tyto specializované týmy složeny.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že týmy jsou složeny ze zástupců studijního oddělení a z jiných odborů rektorátu.


Mgr. Luděk Svoboda dále informoval o zřízení fotobanky UK. Bude se jednat o rozsáhlou databázi fotografií, které je nyní nutno roztřídit a klasifikovat, aby bylo možné v databázi efektivně vyhledávat. Fotobanka UK bude primárně sloužit fakultám - aby si každý na základě klíčových slov mohl snadno dohledat konkrétní fotku z konkrétního prostředí.


Na závěr tohoto bodu proběhla rozprava o rozsahu dat, údajů a dokumentů, které mají být na novém webu volně ke stažení a které mají být dostupné pouze na intranetu.


Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se zeptala, zdali se uvažuje o možnosti, aby se k rozsahu dostupných dat vyjádřili i uživatelé webu tak, aby nedošlo k nadbytečnému utajení některých informací. Dále se dotázala, jak se určí, co všechno bude uzavřené a co ne, a jaký je důvod pro takovéto rozdělení.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že rozsah toho, co bude volně k dispozici, a rozsah toho, co bude dostupné pouze na intranetu se bude ještě diskutovat.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) vznesl podnět, zdali by bylo možné nové webové stránky prolinkovat a celkově více propojit se SIS.


Mgr. Petra Köpplová vyzvala, aby byly předloženy konkrétní návrhy na vylepšení a poukázala na vysokou náročnost propojení webu se SIS.


Mgr. Luděk Svoboda konstatoval, že není produkt manažerem SIS a že webové stránky a SIS jsou dvě zcela odlišné agendy.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK se obrátil na přítomné zástupce OVV se žádostí, zdali je možné Ediční komisi AS UK poskytnout prezentaci nové podoby webu před jeho spuštěním.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, přislíbil, že nový web bude nejprve prezentován Ediční komsi AS UK.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o změnách na webu Univerzity Karlovy a žádá o průběžné informování.”

Počet hlasů: 14 - 0 - 0

Schváleno


4) Informace o projektu UK 670, Univerzita a republika 1918 - 2018

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, prezentoval průběh příprav a informoval o již proběhlém programu oslav včetně jeho obsahu - např. o příjezdu Mezinárodní rady, slavnostním shromáždění nebo o udělení čestných doktorátů. Dále informoval o publikacích, které byly k této události vydány. Byl vydán speciál Fóra, z popudu J.M. pana rektora vznikla informační brožura o tom, co se bude chytat na UK. Dále namísto staré česko-anglické brožury vznikly 2 nové brožury, česká i anglická verze. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, poprosil o případné připomínky a podněty k těmto brožurám tak, aby v reedici mohly být již zapracovány.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) vznesl podnět, aby na stránkách byl propříště přehledně uveden program oslav a akcí a aby jednotlivé události byly zaneseny do google kalendáře.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o vývoji projektu UK 670 a Univerzita a republika 1918 - 2018.”

Počet hlasů: 14 - 0 - 0

Schváleno
5) Gaudeamus

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Bc. Miroslavu Čermákovi (OVV).


Bc. Miroslav Čermák (OVV) prezentoval průběh příprav na veletrh Gaudeamus a informace o zastoupení UK na těchto veletrzích. Během zprávy vyzdvihl činnost studentů, funkčnost PR a popsal výhled obsahující novou koncepci přístupu UK k veletrhu a zapojení nové podoby expozice.

Informoval o tom, že XI. ročník Gaudeamu v Praze navštívilo přes 10 000 zúčastněných. Dále sdělil, že Gaudeamus byl poprvé třídenní, dříve trval jen 2 dny, poukázal však na to, že do počtu účastníků se to nijak nepromítlo. Dále poskytl informaci o nové expozici, jejíž součástí byla i rozhlasová a televizní laboratoř, kde si uchazeči mohli například přečíst zprávy. Kvalitu a provedení expozice zhodnotil velmi kladně, čemuž odpovídá i fakt, že Univerzita Karlova se umístila na třetím místě v soutěži o nejlepší expozici všech vystavujících vysokých škol. V říjnu 2018 se uskuteční Brněnský Gaudeamus, organizátoři nicméně změnili datum, veletrh se tedy uskuteční dříve, než bylo plánováno, což se musí promítnout i do přípravných prací. Nyní OVV připravuje výběrové řízení na novou expozici a její realizaci. Podle výsledku výběrového řízení bude určen další postup. Další veletrhy Gaudeamus se uskuteční v Nitře v září, další termín pražského Gaudeamu je v lednu 2019 a bude se konat na výstavišti v Letňaněch.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, se dotázal, jestli byl vzat v potaz výsledek dotazníku, ve kterém byly poptávány fakulty ohledně návrhů podoby veletrhu Gaudeamus do budoucna.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) odpověděl, že reagovalo asi 6 fakult a jejich požadavky se koncepčně velmi lišily. Tyto požadavky byly přiměřeně reflektovány do požadavků výběrového řízení.


Mgr. Michal Říha (PF) se zeptal, jak si stojí z hlediska počtu návštěvníků (vývoj) pražský Gaudeamus.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že vývoj je zhruba stejný jako v minulých letech, počet návštěvníků neroste ani neklesá, a je stabilní kolem 10 tis.


Návrh usnesení:

“Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o veletrhu Gaudeamus a žádá o průběžné informování o vývoji příprav.”

Počet hlasů: 13 - 0 - 1

Schváleno


6) Různé

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidí: Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UKPoslední změna: 30. duben 2018 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám