Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 3. dubna 2018


Přítomni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Mgr. Michal Říha (PF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Dan Thiel (FTVS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Michal Zima (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF)


Hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK), Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CCPT UK), Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB TECH)


Návrh programu:


  1. Záměr ustavit společnost s výhradním vlastnictvím UK („založit dceřinou společnost s.r.o.“)

  2. Bilanční zpráva

  3. Právní jednání

  4. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

  5. Vyhlášení začátku činnosti na přípravách „Principů pro rok 2019“

  6. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


1) Záměr ustavit společnost s výhradním vlastnictvím UK („založit dceřinou společnost s.r.o.“)

Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích a předal slovo Mgr. et Mgr. Haně Kosové (CCPT UK)


Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CCPT UK) prezentovala záměr ustanovit společnost s výhradním vlastnictvím UK, cíle, dosavadní vývoj a očekávaný přínos.


Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB TECH) se představil a vysvětlil svou roli v tomto záměru. Dále informoval členy Ekonomické komise o zkušenosti s těmito projekty v zahraničí.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., informoval členy Ekonomické komise o zaslaných připomínkách Doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, Dr.rer.nat.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil členům Ekonomické komise AS UK, o jaké připomínky se jednalo a na každou z nich odpověděl. Dále uvedl, že Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. byla již s vypořádáním systémových připomínek seznámena a byla spokojena.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se dotázal zda název uvedený v dokumentech je již finální.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, mu odpověděl, že název je čistě pracovní. A upřesnil, že v tuto chvíli se jedná skutečně o záměr, který pakliže bude schválen bude podrobně zpracován a prodiskutován včetně názvu samotného.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se záměrem ustavení společnosti s ručením omezením ve výhradním vlastnictví UK a doporučuje ho AS UK ke schválení."


Hlasování

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


2. Bilanční zpráva

Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2017 a doporučuje jí AS UK ke schválení."


Hlasování

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


3. Právní jednání:

a. Kupní smlouva o převodu vlastnictví haly BIOS v Brandýse nad Labem

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) se dotázal, zda v souvislosti s původně zvažovaného zřízení tělocvičny se neuvažovalo také o možnosti využívání těchto prostor PedF UK.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila,že tato možnost by byla možná pouze v případě, že by šlo o odkoupení městem a i v takovém případě by nedoporučila PedF tyto prostory využívat, neboť je zda azbest a toto nechala zanést také do kupní smlouvy.


PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) se dále dotázal, zda by ze získaných peněz nemohlo něco získat také PedF, neboť do prostor dříve investovala.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že o uvedené možnosti se neuvažovalo. Nicméně, sdělila že návrh vezme v potaz.

Návrh usnesení:

„Ekonomické komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a manželi Ing. Janem Flemrem a Mgr. Petrou Flemrovou, oba bytem Sychrova 10/159, 250 01 Brandýs nad Labem, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. st. 1818, jehož součástí je budova č.p. 1864, pozemku parc. č. st. 1781, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e. a pozemku parc. č. 1254, vše v k. ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


b) Kupní smlouva o převodu vlastnictví bývalé menzy na Větrníku

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, jak se naloží se získanými penězi.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu odpověděla, že rozpis dostane AS UK ke schválení a že se uvažuje i o vložení části peněz do tzv. Mikuláše.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, doplnil informaci o skutečnost, že větší částka půjde na rekonstrukci kolejí dále do tzv. Mikuláše, na strategická partnerství a záměr založení dceřiné společnosti.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a Karlín development II s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 28161980, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3540/3, jehož součástí je budova č.p. 2034, pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., pozemku parc. č. 3610/5, pozemku parc. č. 3540/2, pozemku parc. č. 3542/2 a pozemku parc. č. 3765/8, vše v k. ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 235 000 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Schválenoc) Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem na straně druhé, za cenu díla ve výši 67 700 000,- Kč plus DPH, a doporučuje ji ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


d) Kupní smlouva na transmisní elektronový mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se ujistil, zde se jedná o OP VVV.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu tuto informaci potvrdila.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit transmisní elektronový mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty v hodnotě 62 mil. Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr ke schválení AS UK a k předložení k projednání Správní radě UK.“


Hlasování

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


e) Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro 1. lékařskou fakultu v ul. U Nemocnice, Praha 1

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování transformační stanice TS 3591 k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je budova č.p. 478, k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu do budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 453 165,- Kč plus DPH, a doporučuje návrh ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


f) Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“, a doporučuje uvedený záměr ke schválení AS UK a k předložení k projednání Správní radě Univerzity Karlovy.“


Hlasování

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. Veleslavín, ve prospěch CD ESTATES, s.r.o.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení neomezeného práva přístupu, užívání, oprav a pochodu k nově opravené komunikaci, přístupu, oprav a užívání k nově zbudované dešťové kanalizaci a nově zbudovaného veřejného osvětlení k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch pozemku parc. č. 335/1, k.ú. Veleslavín, obec Praha, za úhradu ve výši 514 221,- Kč plus DPH, a doporučuje návrh ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


h) Přeložka vodovodního vedení v souvislosti s výstavbou kampusu Fakulty sociálních věd

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, IČO: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 00, zastoupené na základě plné moci Pražskou vodohospodářskou společností a.s., IČO: 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, PSČ 110 00, bezúplatné věcné břemeno vodovodního vedení spočívající v právu přístupu, užívání, oprav a stavebních úprav vodovodního vedení k tíži pozemku parc. č. 764/110 a 764/228, k.ú. Jinonice, obec Praha, a doporučuje návrh ke schválení AS UK a následnému předložení Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Hlasování

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


4) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o předloženém návrhu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech.


a) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na realizaci projektu Archivace digitálních dokumentů UK

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi a zeptal se na rozdílné finanční rozvrstvení mezi jednotlivými roky.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, že plán financování rozvrhla pověřená firma a vysvětlila jednotlivé položky.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se zeptal zda se jedná o jednorázové financování ve třech letech a zda-li a jaké bude v následujících letech.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, vysvětlila, že v tuto chvíli není, kde archivovat a že původně se počítalo s archivací zdarma v rámci Národního digitálního archivu, ten však v tuto chvíli nesplňuje zajištění všech funkcí, které UK potřebuje, přestože tomu tak mělo být jiř počátkem ledna 2017, z tohoto důvodu UK čeká do roku 2020, kdy by veškeré funkce měly být již spuštěny a archvace by tak mohla být zdarma. Je také možné, že do té doby se UK rozhodne pro vlastní digitální archiv, což také nese své výhody a i další vysoké školy o tomto postupu uváží, pro tuto chvíli je však věc otevřená a čeká se na funkčnost Národního digitálního archivu.


Dále proběhla diskuze na téma čerpání a doplňování tzv. fondu Mikuláš, jakož i ponechání pohotovostní rezervy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přislíbil, že na toto téma v budoucnu zasedne Ekonomická komise AS UK v rámci svého zasedání. Diskuze se zúčastnila: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK a Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF).


Návrh usnesení:

„AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 15 mil. Kč na realizaci projektu Archivace digitálních dokumentů UK.“


Hlasování

Pro 11, proti 0, zdržel se 0´1

Schváleno


b) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování celouniverzitních projektů operačních programů

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal zda se UK zapojí ještě do dalších projektů.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že zájem o zapojení je, Ale v tuto chvíli nejsou další vypsány.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zde se jedná již o poloviční lhůtu v souvislosti s projekty.

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala, že se nacházíme v první třetině a že první rok nebyly žádné, tudíž projekty teprve přicházejí.


Návrh usnesení:

„AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 7,3 mil. Kč na kofinancování celouniverzitních projektů operačních programů.“


Hlasování

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


c) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu dějin a archivu UK v Motole

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku ve výši 14,5 mil. Kč na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu dějin a archivu UK v Motole a doporučuje ho AS UK ke schválení.“


Hlasování

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


d) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku za účelem připojení objektů Kampusu Albertov na zdroj elektrické energie


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku ve výši 4 067 900 Kč v souvislosti s připojením objektů Kampusu Albertov na zdroj elektrické energie a doporučuje ho AS UK ke schválení.“


Hlasování

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Schváleno5) Vyhlášení začátku činnosti na přípravách „Principů pro rok 2019“

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod a sdělil, že se plánuje v souvislosti s Principy pro rok 2019 dle avizované dohody několik setkání a že od nynějška je možné v této věci zasílat podněty.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poděkoval za tento bod a vysvětlil, že představa je taková, že během následujícího týdne bude na fakulty a senátu zaslána anketa ke stávající struktuře rozpisu s vyjádřením k jednotlivým článkům a bodům a dále, že ponechají prostor pro vyjádření fakult a senátorů. Sdělil, že na zodpovězení ankety bude zhruba měsíc a že její vyhodonocení by mělo proběhnout koncem února/začátkem března. Dále informoval, že v druhé polovině by měl proběhnout v rámci Ekonomické komise AS UK kulatý stůl nad výsledky a následně jeho vyhodnoceí a zapracování veškerých podnětů, poté se vše zopakuje a dále formálnější návrh bude představen Ekonomické komisi AS UK a pokud se tato představa dodrží, tak nové principy na rok 2019 na AS UK budou připraveny v květnu.


PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) vyjádřil podporu tomuto návrhu a požádal, aby uvedená anketa byla také zaslána nejen vedení fakult ale i fakultním senátům.


Mgr. Michal Říha (PF) požádal o zvážení drobného posunutí termínu spíš na červen, neboť v březnu, kdy se má diskutovat první verze, přijde k řešení také reakreditace, budou se měnit věděcké rady a bude připraven ke schválení rozpočet a také 5-6 fakult čeká výběr nových kolegií, která se budou následně schvalovat, čili hrozí formální diskontinuita.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poděkoval za připomínku a návrh podpořil, avšak sdělil, že není možné danou věc stále posouvat.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyhlásila zahájení začátku činnosti na přípravách Principů pro rok 2018.“

Schváleno tichým souhlasem


6) Různé

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na závěrečnou zprávu fakult za bonus na přípravu OP VVV.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil, že všechny fakulty zprávu řádně odevzdaly.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 9. květen 2018 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám