Zápis ze zasedání Studijní komise ze dne 2. a 28. února 2018


Zápis ze zasedání Studijní komise ze dne 2. února 2018


Přítomni: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Josef Holub (1. LF), Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Pehr (1. LF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy Studijní komise AS UK s aktivitami komise.


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK pověřila svého předsedu Mgr. Michala Říhu k ustavení pracovních skupin a k jejich personálnímu obsazení.”


Hlasování

26/0/1

Schváleno


Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise ze dne 28. února 2018


Ze Studijní komise AS UK přítomni: Mgr. Michal Říha (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Josef Holub (1. LF), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Martin Pehr (1. LF), Bc. David Půlpán (FTVS), Tomáš Sychra (3. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Anna Kalašnikovová (PF), Adam Láznička (2.LF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Kamila Řehořová (PřF)


omluveni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Daniela Čechová (PedF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF), Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), Barbora Ohnoutková (PF)


dále nepřítomni: Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)


Hosté: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Mgr. Simona Ćwierzová (RUK), Mgr. Petra Štanclová (RUK), Martina Nemčoková (3. LF), Barbora Beranová (3. LF), Bronislav Poul (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Daniel Steindler (PF), Michael Glogr (PF)


Návrh programu:


1) Schválení programu

2) Pracovní skupiny Studijní komise AS UK

3) SIS

4) Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018)

5) Různé


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání Studijní komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje zápis ze zasedání Studijní komise AS UK konaného dne 17. ledna a 2. února 2018."

Schváleno tichým souhlasem


2. Pracovní skupiny Studijní komise AS UK


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a informoval, že na zasedání Studijní komise, které se uskutečnilo během pléna AS UK konaného dne 2. února 2018, byl pověřen ustanovením pracovních skupin Studijní komise AS UK.


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK ustanovila následující pracovní skupiny: pro doktorské studium, pro prostupnost, pro jazykovou výbavu a pro mobility."

Schváleno tichým souhlasem


3. SIS


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D. prorektorce pro studijní záležitosti, která slíbila, že se vynasnaží o zjednání nápravy během zápisu předmětů.


Mgr. Martin Maňásek (ÚVT) konstatoval, že problémy se zápisem předmětů byly velké v důsledku několika nešťastných okolností. Sdělil, že na ⅔ fakult problémy nebývají, dále uvedl, že nejvíce problémů mají větší humanitní fakulty, kde dochází ke kompetitivnosti při zápisu a upřesnil, že tento faktor se začíná projevovat nově také u dalších fakult. Dále řekl, že ERUDIO zasáhlo do oblasti studijního plánu, který v důsledku zahlcení paměti studenty, snažící se o zápis z vícero fakult, zkolaboval. Další nešťastnou okolností bylo překrývání zápisů na jednotlivých fakultách, kde nedošlo k upřesnění dohody. Posledním aspektem, jak uvedl, je nové silné zatížení SIS ze strany FSV. Doplnil, že ERUDIO opravilo problém s pamětí a pro další zápisy bude dbáno na nekolidování zápisů na fakultách. V novém rozpočtu, jak sdělil, je myšleno na nákup nových serverů, které zvýší výkon a paměť SIS. Závěrem informoval, že v tuto chvíli je snaha vytvořit simulaci zatížení a přechod z PHP4 na PHP7, které lépe konfiguruje operace s pamětí. U oblasti inovace SIS sdělil, že dojde k technologické změně v systému zapisování.


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel rozpravu.


Proběhla diskuze týkající se problémů jednotlivých fakult v souvislosti se SIS.

Diskuze se zúčastnili: Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Bc. David Půlpán (FTVS), Martin Pehr (1. LF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) a PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF).


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace k Informačnímu systému Univerzity Karlovy."

Schváleno tichým souhlasem


4. Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018)


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D. prorektorce pro studijní záležitosti.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, prezentovala návrh

Dílčí změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018).


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel diskuzi. Proběhla diskuze o pozměňovacím návrhu čj. 69/2018 předkladatele Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. a o pozměňovacím návrhu čj. 72/2018 předkladatele Mgr. Michala Říhy. Na základě této diskuze bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení.


Návrh usnesení:

“Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK doporučuje plénu ke schválení pozměňovací návrh čj. 72/2018 “

Hlasování

28/0/1

Schváleno


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel diskuzi k dalším pozměňovacím návrhům. Proběhla diskuze o pozměňovacím návrhu čj. 70/2018 předkladatelů Mgr. et Mgr. Davida Hurného a Jakuba Horkého a o pozměňovacím návrhu čj. 78/1/2018 předkladatele doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. Na základě této diskuze bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení.


Návrh usnesení:

“Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK doporučuje plénu ke schválení pozměňovací návrh čj. 70/2018 “

Hlasování

29/0/1

Schváleno


Návrh usnesení:

“Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK doporučuje plénu ke schválení pozměňovací návrh čj. 78//1/2018 “

Hlasování

23/3/3

Schváleno


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení Dílčí změnu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 57/2018) včetně navrhovaných modifikací a pozměňovacích návrhů.”

Hlasování

27/0/3

Schváleno


5. Různé

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání a vyzval členky a členy Studijní komise AS UK, zda mají podnět do tohoto bodu. Nebyl vznesen žádný podnět.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice LK AS UK

Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 22. červen 2018 16:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám