Evidence výsledků tvůrčí činnosti

Evidence výsledků tvůrčí činnosti je v gesci prorektora pro vědeckou činnost a jejím univerzitním metodickým koordinačním pracovištěm je Odbor vědy a výzkumu Rektorátu UK. Provádí se v modulu OBD systému IS Věda. Řídí se opatřením rektora 40/2021 a metodickými pravidly evidence.


Na základě platného znění zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválená Vládou dne 8. 2. 2017 jsou evidované údaje o výsledcích každoročně předávány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV), provozovaného Úřadem vlády v rámci IS VaVaI.


Předmět evidence

Předmětem evidence jsou všechny druhy výsledků, které shromažďuje databáze RIV a další druhy dle potřeby univerzity. Jmenovitě se evidují se zejména výsledky publikačního typu (např. článek v odborném periodiku, kniha, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, abstrakt, elektronické prezentace...), dále patenty a aplikované výsledky (např. prototyp, funkční vzorek, software, ověřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika, specializovaná mapa...), ale i jiné výsledky (přednášky, uspořádání výstav a konferencí...).


Průběh evidence

Sběr dat probíhá průběžně po celý rok. Každý výsledek tvůrčí činnosti je reprezentován pouze jedním záznamem, který musí být pořízen do tří měsíců od data zveřejnění, nejpozději však do vyhlášeného termínu pro ukončení sběru dat za daný rok.


Nové záznamy mohou vkládat všichni přihlášení uživatelé, pokud podmínky přístupu pro jejich fakultu nestanoví jinak. Přístup k editaci již založeného záznamu závisí především na jeho stavu a úrovni oprávnění přihlášeného uživatele. Pro čtení jsou všechny záznamy v evidenci přístupné všem přihlášeným uživatelům.


Zodpovědnost za pořízení záznamu o výsledku do modulu OBD náleží autorovi daného výsledku. Tuto povinnost může autor naplnit osobně, nebo v zastoupení jiným pracovníkem téže základní součásti fakulty či další součásti UK, případně jinou osobou, na základě pravidel stanovených jejím děkanem či ředitelem. V případě autorských kolektivů náleží tato zodpovědnost prvnímu z autorů, kteří jsou pracovníky či studenty UK, podle pořadí, v němž jsou autoři uvedeni ve výsledku.


Při vyplňování záznamu je vkladatel veden nápovědami u jednotlivých polí, na formuláři je definováno mnoho kontrol, které hlídají správnost vyplněných údajů a pro některé položky jsou k dispozici číselníky, ze kterých se vybírají odpovídající hodnoty, například autoři, financování výsledku nebo název zdroje (časopisu), ve kterém byl výsledek zveřejněn. Záznam je kompletní v okamžiku, kdy na formuláři nesvítí žádná kontrola a je uložen ve stavu Uložený, případně Ke kontrole. Záznamy ve stavu ke kontrole, kontrolovaný, schválený pracovištěm a schválený sekcí mohou editovat uživatelé s oprávněním správce katedry nebo sekce. Fakultní a univerzitní koordinátor má právo na editaci vlastních záznamů nebo záznamů dalších uživatelů ze stejného nebo podřízeného pracoviště ve všech stavech. Cílovým stavem záznamu je stav Přijatý, resp. Přijatý (nepublikovat), pokud nebude záznam dopracován do tohoto stavu déle než 1 rok od založení, může ho univerzitní správce uložit jako Nedokončený a nebude tak vykazován v některých výstupech. Záznamy ve stavu Přijatý se zveřejňují (bez přiložených souborů) ve veřejném rozhraní systému IS Věda.


Vložené záznamy spravují na jednotlivých fakultách/součástech pověření pracovníci na úrovni katederního či sekčního správce dle organizačního uspořádání dané fakulty/součásti. Pro každou fakultu/součást je jmenován koordinátor evidence výsledků, který zejména zajišťuje organizaci sběru záznamů v průběhu jednotlivých období sběru dat, poskytuje podporu pro pořizování záznamů a zajišťuje jejich další zpracování např. přípravu dávek pro odesílání do RIV nebo vytváření přehledů a anylýz pro potřeby dané fakulty/součásti.

Přístup do evidence a podpora

Přístup do modulu OBD je umožněn každému zaměstnanci a studentovi UK na základě jeho pracovněprávního, resp. studijního vztahu.Seznam kontaktních osob z jednotlivých fakult a součástí je k dispozici ve vyhledávání osob systému Whois, vyhledávat lze podle funkce koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti.

Poslední změna: 28. leden 2022 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám