Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. srpna 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Peter Korcsok, David Hurný (po telefonu)


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Josef Staša


Přítomní hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. J.M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o průběhu jednání se zástupci vlády v oblasti přípravy státního rozpočtu pro rok 2019.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s dopisem prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc. ve věci kritiky Vnitřního mzdového předpisu UK a pověřilo odpovědí Mgr. Bc. Elišku Kadlecovou, tajemnici Legislativní komise AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK v souladu s ust. čl. 36 odst. 4 Jednacího řádu AS UK vyhovělo vzhledem k časové naléhavosti žádosti J.M. pana rektora ve věci zrychleného projednání Kupní smlouvy o převodu vlastnictví objektu v Dobrušce a Pronájmu nebytových prostor v budově koleje Švehlova a svolalo mimořádné zasedání předsenictva AS UK, které se bude konat 5. září 2018 od 17:30 hodin na sekretariátu AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignace následujících senátorů: Mgr. Bc. Michala Zimy (PřF), Lucie Sykorové (LFHK) a Anny Wünschové (FHS). Předsednictvo AS UK děkuje za jejich činnost v AS UK a pověřuje Bc. Elišku Kryčerovou, tajemnici AS UK, povoláním náhradníků či vyhlášením doplňovacích voleb po dohodě se zástupci dotyčných fakult.

  5. Předsednictvo AS UK pověřilo Bc. Elišku Kryčerovou,tajemnici AS UK, zasláním upomínky děkanovi a předsedovi AS 3. LF ve věci nominace zástupce za 3. LF v Radě vysokých škol.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Bc. Michala Zimy (PřF) v Radě pro vnitřní hodnocení (RVH) jako nominanta AS UK. Předsednictvo AS UK žádá členy AS UK o zaslání návrhů na možného nominanta do RVH do 18:00 hod. dne 15. září 2018. Návrhy by měly zohledňovat dosavadní činnost M. Zimy, tj. nominanti by měli oborově spadat do přírodovědného panelu.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo a následně schválilo termín 21. - 22. listopadu 2018 pro konání řádných voleb pro období 2018-2021 na dalších součástech UK.

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 8. října 2018 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 29. srpen 2018 15:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám