Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 13. června 2018


Přítomni: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Martin Chaloupka (LF P), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Michael Glogr (PF), Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), Anna Kalašnikovová (PF)


Omluveni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Jakub Horký (PF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Veronika Matějková (HTF), prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Tomáš Sychra (3. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Barbora Ohnoutková (PF), Kamila Řehořová (PřF)


Dále nepřítomni: Mgr. David Cielontko (ETF), Bc. Daniela Čechová (PedF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Josef Holub (1. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Martin Pehr (1. LF), Mgr. PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Barbora Beranová (3. LF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Adam Láznička (2. LF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Martina Němčuková (3. LF)

Hosté: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, Ing. Richard Jirásek (RUK), RNDr. Věra Šťastná (RUK)


Program:


1) Úvodní slovo, schválení programu

2) Výroční zpráva UK za rok 2017

3) Novela Přílohy č. 2 Statutu UK - poplatky

4) OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

5) OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019

6) Informace o naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme


Následně plynule naváže zasedání Ediční komise AS UK, jehož agendou bude Vyjádření k návrhu Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022.


1) Úvodní slovo, schválení programu


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, zahájil zasedání.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK schválila program zasedání.

Schváleno tichým souhlasem.


2) Výroční zpráva UK za rok 2017


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, přednesl informace k výroční zprávě UK za rok 2017. Představil její nový formát a koncepci. Zmínil téma akreditací, juniorskou univerzitu, podporu studentů se specifickými potřebami či projekt Via Carolina. Nový formát výroční zprávy se snaží dát slovo přímým účastníkům a doplnit jej obecným textem. To tvoří hlavní část výroční zprávy.


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu. Nebyl vznesen žádný podnět.

Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k Výroční zprávě UK za rok 2017.

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


3) Novela Přílohy č. 2 Statutu UK - poplatky


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, přednesla informace k návrhu a k modifikaci předkladatele. Díky brzkému získání institucionální akreditace bude možné zavést vstřícnější postup pro zahraniční uchazeče, jak doložit předchozí vzdělávání. Dále by dvě fakulty (MFF UK a FSV UK) na základě rozhodnutí svého vedení rády poplatek pro tyto studenty odpouštěly, což je vstřícné gesto.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) představil pozměňovací návrh čj. 179/a/2018.


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu k pozměňovacímu návrhu. Nebyl vznesen žádný podnět.

Hlasování o pozměňovacím návrhu:

14 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu k návrhu jako celku. Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 151/2018) ve znění pozměňovacího návrhu a modifikace předkladatele.

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


4) OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, představila návrh nového opatření. Vysvětlila, že množství peněz, co MŠMT posílá, UK jen přerozděluje, a tomu odpovídá i dikce opatření. Oproti předchozímu OR došlo k vynechání konkrétní doby platnosti pro některá rozhodnutí, jinak je znění stejné jako v předchozích letech.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) upozornil na nesrovnalosti ohledně legislativních termínů (např. pojem „bankovní ústav vedený v ČR“) a dále vyzval k úpravě zrušovacího ustanovení obsaženého v předloženém návrhu.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, přislíbila, že návrh bude opraven dle připomínek doc. Boháče.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019.

Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


5) OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, představila návrh nového opatření. Zmínila, že v tomto případě se nejedná pouze o průtok peněz, že opatření obsahuje i úpravu nad rámec financí z MŠMT. Došlo ke změně výpočtu pro denní základ.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, otevřel rozpravu k návrhu.

Michael Glogr (PF) se zeptal na zpětné vyplácení stipendia, proč není možné vyplácet za všechny měsíce jinak, než zpětně.

Ing. Richard Jirásek (RUK) odpověděl, že prováděné postupy jsou v souladu s vnitřními předpisy UK a opatřením rektora.

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise, podotknul, že prostředky z ubytovacích stipendií šly na studentské aktivity.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, konstatoval, že peníze zůstaly alokovány stejně jako v minulém roce.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019.

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


6) Informace o naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme


RNDr. Věra Šťastná (RUK) přednesla informace o naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme. Dále sdělila, že Univerzita Karlova se zavázala, že za rok pošle, co chce naplňovat. Informovala, že je již předložen základ pro progress report, u kterého je plánováno, že bude odeslán na začátku srpna. Vyzvala k námětům a připomínkám.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vzala na vědomí informace o naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme.

Schváleno tichým souhlasem.


Zapsala: Mgr. Eliška Kadlecová

Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 24. listopad 2018 19:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám