Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 10. prosince 2018


Přítomni:

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D (FTVS), doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), doc RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Josef Štorm (2. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D (FTVS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK), doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF P), doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Mgr. Michal Zima (PřF)


Dále nepřítomni:

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1. LF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Bc. Daniel Pražák (PedF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. (PF), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Mgr. Dan Thiel (FTVS)


Hosté:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK, Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK)


Návrh programu:


  1. Schválení programu

  2. Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019

  3. Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019

  4. Právní jednání

  5. Různé


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK schvaluje program zasedání Ekonomické komise AS UK."

Schváleno tichým souhlasem


2. Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK, představil navrhované změny při tvorbě zdrojů na celouniverzitní aktivity z dotace na vědu.

V prvé řadě zmínil prostředky vyčleněné na řešení projektu Primus. Informoval, že díky snaze vybírat jen ty nejlepší prostředky, vznikne v roce 2019 úspora ve výši zhruba 14 mil. Kč. Dalším důvodem pro úsporu je, že v roce 2020 bude začínat nový ročník Primusu a stávající projekty, které prošly sítem, by mohly být prodlouženy. Na takovéto prodloužení v roce 2020 nebude dostatek prostředků, neboť tam není žádná rezerva.


Za druhé, pan prorektor informoval o navýšení zdrojů ve výši 4,5 mil Kč pro UNCE. Vzhledem k předložení více kvalitních projektů, došlo k plošnému zkrácení financování až o 17%. Toto navýšení zdrojů pomůže alespoň mírně kompenzovat toto snížení, aby všechny podpořené projekty UNCE mohly fungovat.


Za třetí, informoval o návrhu zdrojů na podporu a rozvoj vědecké spolupráce v rámci projektu 4EU a strategických partnerství ve výši 5 mil. Kč. Jedná se o zdroje, aby UK mohla nastartovat spolupráci s evropskými univerzitami, a to ještě před tím, než se samotný projekt rozjede. Zdroje jsou určeny zejména na přípravu projektů.


Za čtvrté, pan prorektor informoval o návrhu na tvorbu zdrojů pro zajištění práce komisí pro vnitřní hodnocení vědy na UK ve výši 4,8 mil. Kč. Konstatoval, že některé výdaje nelze platit z OPVV. Jedná se o zdroje, které bude nutné vynaložit za mezinárodní posuzování a návštěvy mezinárodních panelů.


V rámci navrhovaných dotací na vědu byly děkanky a děkani fakulty vyzvány k zaslání stanoviska k předloženým bodům a všechna byla souhlasná.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, informoval, že přeložený materiál projednalo kolegium rektora se souhlasným stanoviskem.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) se zeptal na budoucnost nových projektů UNCE.


Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK, odpověděl, že se mu příčí škrtání u špičkových projektů, chodí mu návrhy, že by se mělo škrtat u méně kvalitních projektů. Konstatoval ale, že po roce fungování projektů nelze hodnotit jejich kvalitu.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) položil dotaz na hodnocení humanitních oborů. Zdůraznil, že v humanitní oblasti se neobejdeme bez posuzování kvalitními světovými hodnotiteli. Z toho důvodu musí být panely také mezinárodní. V rámci odměn pro hodnotitele by se však nemělo jednat o více než 1 procento z celkových výdajů na vědu.


Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK, znovu zdůraznil, že financování projektů UNCE bylo již kráceno (aby mohlo být financováno více kvalitních projektů) a další finanční náklady by již neměly být z rozpočtu UNCE.


Doc RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) připomínkoval, že je velmi složité realizovat kvalitativní hodnocení projektů a i hodnocení kvantitativní v podobě souhrnu článků a výše jejich IF neodrážejí skutečnou kvalitu výzkumu.

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D, konstatoval, že hodnocení a jeho odměna je nedílnou součástí evaluace vědeckého výkonu a snaha o nastavení a udržení vysoké kvality vědy je investicí do budoucna.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) se dotázal, proč veškeré výdaje nejde financovat z OP VVV.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, řekl, že z OP VVV lze platit cestovné, stravné, odměny fakultních koordinátorů, ale odměny pro hodnotitele včetně těch zahraničních z toho nelze pokrýt.


Po skončení zasedání Ekonomické komise AS UK byl na pokyn MUDr. Milana Prášila, MBA, kancléře UK, zaslán členům AS UK upravený návrh Principů 2019.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019.”


Počet hlasů: 14-1-2

Schváleno


3. Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, informoval o požadavku MŠMT na nový materiál - plán investičních aktivit. Původně se mělo jednat o čistě technickou záležitost, nicméně ministerstvo si přeje, aby byl materiál projednán akademickým senátem. Předložený materiál představuje přílohu v podobě, jakou si ministerstvo přeje. Investice jsou v materiálu rozřazeny po fakultách, pak po aktivitách, které řeší více fakult společně. Jedná se o investice převyšující 1 mil. Kč, souhrnně do jednoho milionu a investice na přístrojové vybavení (3 kategorie).

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, upozornil na to, že se kategorie 1 a 2 částečně překrývají a že nelze investice vždy jednoznačně vyčlenit. Leckdy se jedná o plán fakult, který může být později změněn, tudíž se nejedná o striktně přesný materiál.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D, konstatoval, že se jedná o velmi precizně a homogenně zpracovaný materiál.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019, který je přílohou Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019.”


Počet hlasů: 16-0-0

Schváleno


3. Právní jednání:

a) Nájemní smlouva o nájmu prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK vyjádřit kladné stanovisko k záměru uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v Královické ulici čp. 915, Brandýs nad Labem – Staré Boleslav, nájemci Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


b) Umístění optického kabelu v objektu Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 747/2, Praha 8

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat komunikační vedení - optický kabel k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č. p. 747/2, v k. ú. Libeň, obec Praha, a doporučuje návrh předložit ke schválení AS UK a dále předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


c) Městská hudební síň v Hradci Králové – smlouva o výpůjčce

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se Statutárním městem Hradec Králové,IČO: 00268210, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, smlouvu o výpůjčce a spolupráci, jejímž předmětem je vzájemná výpůjčka společných prostor a provozních místností v budově č.p. 91, jež je součástí pozemku parc. č. st. 235, o výměře 594,6 m², k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, který bude užívat Statutární město Hradec Králové a prostor Městské hudební síně ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, který bude užívat Univerzita Karlova a doporučuje AS UK k materiálu vyjádřit kladné stanovisko.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


d) Městská hudební síň v Hradci Králové – zřízení služebností a rekonstrukce WC

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit bezúplatně:

a) pozemkovou služebnost cesty spočívající v povinnosti Univerzity Karlovy strpět právo Statutárního města Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové (dále jen „město“), chodit přes služebný pozemek parc. č. st. 235, jehož součástí je budova č.p. 91, k.ú. Hradec Králové, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo se po služebném pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby po služebném pozemku jiní přicházeli k městu jako oprávněnému a odcházeli od něj nebo se lidskou silou dopravovali, a to včetně průchodu stavbou čp. 91, která je součástí služebného pozemku, ve prospěch pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města,

b) pozemkovou služebnost užívání pozemku parc. č. st. 235, jehož součástí je stavba čp. 91, k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, spočívající v povinnosti univerzity strpět právo města užívat sociální zázemí umístěné v přízemí domu čp. 91, ve prospěch pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města,

na dobu pěti let, to vše v rozsahu vymezeném zákresem do schématu 1. NP domu čp. 91, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí smlouvy a s účinností pro všechny další vlastníky panujícího pozemku, a dále vydává kladné stanovisko k investici města do majetku univerzity a doporučuje návrh smlouvy předložit AS UK ke schválení a dále k předložení Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schválenoe) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální fakulty

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, kterým se upravují povinnosti nájemce spočívající v zajištění stravovacích míst pro zaměstnance fakulty a studenty včetně stanovení maximální výše ceny za jeden oběd na 100,- Kč pro zaměstnance a 80,- Kč pro studenty, s kladným stanoviskem a doporučuje materiál ke schválení AS UK.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


f) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o.

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o., IČO: 24256510, se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, jako nájemcem, dodatek č. 3 k dosavadní nájemní smlouvě s kladným stanoviskem a doporučuje materiál AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


5) Různé

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání. Připomněl, že na zasedání dne 20. listopadu 2018 Ekonomická komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko ke smlouvě o zřízení služebnosti za účelem propojení se zahradou Ztracenka, která bude taktéž zahrnuta do bodu Právní jednání na nadcházejícím plénu AS UK.


Do bodu různé nebyl vznesen žádný podnět.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 14. leden 2019 16:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám