Co plánuje Univerzita Karlova v novém akademickém roce 2018/2019?

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 2. října 2018 – Univerzita Karlova představila priority, které před ní stojí u příležitosti zahájení nového akademického roku. Vedení UK informovalo o navýšení rozpočtu pro vysoké školy, o institucionální akreditaci, o výsledcích přijímacího řízení a o dalších akcích, které Univerzita Karlova chystá – nejen v rámci významných kulatých výročí vzniku republiky v roce 2018, ale i v roce 2019.


Rektor UK Tomáš Zima představil priority Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019. Rozpočet vysokých škol by se v příštím roce měl zvýšit o dvě miliardy korun oproti letošku. Sjednaná částka je o 200 milionů korun vyšší než suma, se kterou dosud počítal vládní návrh rozpočtu. Letos mají vysoké školy rozpočet 24,6 miliardy Kč. Dosavadní návrh rozpočtu na rok 2019 počítal pro vysoké školy s růstem o 1,8 miliardy korun. Významný podíl (z nárůstu rozpočtu) půjde do ocenění učitelů na vysokých školách. Navyšování rozpočtu vysokých škol je nutné pro udržení jejich konkurenceschopnosti.


Univerzita Karlova se jako jediná česká vysoká škola řadí mezi nejlepší světové univerzity. V prestižním mezinárodním šanhgajském žebříčku Academic Ranking of World Universities (ARWU) drží UK 230. příčku, v žebříčku QS World University Ranking je na 317. místě. Podle QS World University Rankings by Subject 2018 náleží devatenáct oborů UK mezi světovou špičku.


Univerzita Karlova intenzivně rozvíjí zahraniční spolupráci s více než dvěma sty partnery ze všech kontinentů. Je jednou z prvních evropských univerzit, která usiluje o propojení evropského vědeckého a vzdělávacího prostoru. „Důležitým krokem bylo uzavření výjimečného partnerství, tzv. Evropské univerzitní aliance (4EU) – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg, Sorbonne Université a Uniwersytet Warszawski. Univerzita Karlova aktivně působí i v dalších mezinárodních univerzitních asociacích a v jejich řídících strukturách – spolupracuje zejména s LERU, UNICA, Coimbra Group a Europeum. Velkou výzvou je možnost zapojit se do projektu Evropských univerzitních aliancí, který podpořila v prosinci 2017 Evropská rada a který rozšíří a zkvalitní excelentní univerzitní spolupráci v Evropě a posunout ji na vyšší úroveň“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková informovala o výsledku přijímacího řízení na UK pro rok 2018/2019. Celkový počet přihlášek mírně poklesl – bylo přijato téměř 61 000 přihlášek. Při hodnocení dostupných statistik se ale jasně ukazuje, že roste počet uchazečů o cizojazyčné studijní programy: v akademickém roce 2012/2013 projevilo zájem o tyto studijní programy 2 574 uchazečů, v akademickém roce 2018/2019 již 6 396 uchazečů. Počet zapsaných studentů samoplátců, kteří studují v cizím jazyce, se se pohybuje okolo 970. Nejčastěji pocházejí z Německa, ze Spojeného království Velké Británie, z Portugalska, Norska, Izraele, Indie, Řecka, Švédska a USA.


Počet zapsaných studentů v českých studijních programech je ke konci září 2018 více než 12 000, přičemž ještě někteří uchazeči dokládají i v těchto dnech splnění některých podmínek přijímacího řízení a např. do doktorských studijních programů se ještě mohou studenti na některých fakultách zapisovat. „Pro přijímací řízení 2018/2019 Univerzita Karlova jako první VŠ v ČR získala institucionální akreditaci, a jako první tak mohla již v letošním přijímacím řízení posuzovat předchozí vzdělání v rámci přijímacího řízení. Letos tuto možnost úspěšně využilo okolo 600 uchazečů. Tímto krokem se významně zefektivnily některé kroky spojené s příjímacím řízením zahraničních uchazečů,“ uvedla Milena Králíčková.


Prorektor pro vnější vztahy Martin Kovář informoval o akcích, které Univerzita Karlovy připravila pro nejbližší období. Univerzita v rámci 670. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí založení republiky uspořádala řadu akcí a bude si na podzim připomínat jedinečné momenty, které jí provázejí od jejího založení do současné doby.


VĚDECKÁ KONFERENCE UNIVERZITA A REPUBLIKA

Datum konání: 23. října 2018

Místo konání: Karolinum, Praha 1

Konference se budou účastnit přední odborníci UK, AV ČR a dalších významných institucí. Na konferenci se bude hovořit o důležitých tématech novodobých československých a českých dějin.


MEZINÁRODNÍ REKTORSKÁ KONFERENCE – Univerzita a republika: 100 let Československé/České republiky – dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti

Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum

Termín konání: 24. – 25. října 2018

Na konferenci vystoupí přední osobnosti Univerzity Karlovy a zahraničních univerzit, jako jsou například Oxfordská univerzita, Univerzita v St. Andrews, Vídeňská univerzita, Jagellonská univerzita nebo Evropský univerzitní institut.


KŘEST KNIHY TOMÁŠ ZIMA, MARTIN KOVÁŘ: UNIVERZITA VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY 1918-2018 – ROZHOVOR S ČESKÝMI VELVYSLANCI – ABSOLVENTY UK

Místo konání: Karolinum

Termín konání: 25. října 2018


SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE A ZÁSTUPCŮ VEŘEJNÉ SVÉRY

Místo konání: Velká Aula, Karolinum

Termín konání: 25. října 2018

Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina bude jednou ze stěžejních součástí univerzitních oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Poskytne příležitost setkání členů akademické obce se zástupci zahraničních univerzit, společenského a kulturního života a hosty z řad širší odborné veřejnosti.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY UNIVERZITNÍCH OBJEKTŮ A PRACOVIŠŤ

Mezi zpřístupněné objekty jsou zařazeny univerzitní areál Karolina, budovy Filozofické, Katolické teologické, Právnické, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK a budova Purkyňova ústavu.

Datum konání: 27. – 28. října 2018

Místo konání: Karolinum a budovy zmíněných fakult

Komentované prohlídky přiblíží nejširší veřejnosti vývoj Univerzity Karlovy v Praze po roce 1918 a propojí historické a vědecké profilování akademického prostředí s jeho společenským a občanským rozměrem.


FESTIVAL NOC FAKULTY: Fakulta československá

Datum konání: 7. listopadu 2018

Místo konání: Právnická fakulta UK

Festival bude věnován významným výročím, kterými nejstarší československá právnická fakulta procházela spolu s československým státem


VÝSTAVA VÝZNAMNÝCH INSIGNIÍ UNIVERZITY KARLOVY

Datum konání: 2. prosince 2018–31. ledna 2019

Místo konání: Císařský sál, Karolinum

Výstava představí jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Vstup volný.


Bližší informace k jednotlivým akcím na Univerzitě Karlově spojených s oslavami jsou k dispozici na https://uk100.cuni.cz/


Studentka UK Eliška Kryčerová informovala o podpoře univerzity studentům a jejich aktivitám, o zvyšujícím se počtu nově vznikajících spolků a navýšení finanční podpory vedení UK pro spolkovou činnost studentů. Vstřícným rokem UK je podle ní také navýšení prostředků na sociální stipendia pro nadané studenty se složitým rodinným zázemím nebo podpora doktorandů v rámci nové úpravy zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy za doktorandy, kteří se plně věnují svému výzkumu, hradí pojištění stát. Velkým problémem je pro studenty stále otázka bydlení, která patří mezi základní pilíře studentských potřeb a mladých lidí obecně. Studenti proto uvítali novou výzvu MŠMT na rekonstrukci kolejí a menz a doufají, že budou v dohledné době uvolněny finanční prostředky na výstavbu odpovídajícího ubytování pro studenty.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 2. říjen 2018 21:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám