Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. října 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný,


Omluveni:

Peter Korcsok

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Přítomní hosté:

JUDr. Jan Wagner (RUK)

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 19. října 2018.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 19. října 2018.

 4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 5. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle zák. č. 137/2016 Sb.

 6. Předsednictvo AS UK navrhuje za členy Hlavní volební komise MUDr. Mgr. Ludmilu Bartůškovou (KTF), RNDr. Pavla Teplého, Ph.D. (PřF), MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), doc. PhDr. Jana Haladu, CSc. (FSV).

 7. Předsednictvo stanovilo a schválilo složení Dílčí volební komise pro volby na dalších součástech UK do AS UK ve složení: Mgr. Jana Ratajová, Ph.D., Mgr. Nikola Balaš, Ing. Dominika Ježková, Petr Urválek, PhDr. Daniela Krechlová, Antonie Křížová a Mgr. Eliška Kadlecová.

 8. Předsednictvo AS UK informuje AS UK o došlých nominacích členů Rady pro vnitřní hodnocení. Navrženi byli Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) a Mgr. Jan Pačes (PřF).

 9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí zánik funkce Bc. Elišky Kryčerové a projednalo nominace do Hodnotící komise. Dále vyzvalo Sociální komisi AS UK k nominaci svého zástupce na svém nadcházejícím zasedání, kterou předloží k vyjádření na nadcházejícím plénu AS UK.

 10. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v zimním semestru 2018/2019. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 3. prosince 2018 od 17:00, 14. ledna 2019 od 17:00.

 11. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávy o činnosti delegátů AS UK za akademický rok 2017/2018. Předsednictvo AS UK vyzývá jednotlivé pracovní komise AS UK, aby projednaly zprávy zástupců AS UK. Tajemnice AS UK v tomto smyslu osloví předsedy pracovních komisí.

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Sociální komise AS UK, Ekonomické komise AS UK, Studijní komise AS UK a Ediční komise AS UK Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF).

 13. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. října 2018 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 9. říjen 2018 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám